12 oktober 1994 - 23 wilde zeggen. Het voorstel, zoals het door Progressief Soest gedaan is, daarvan zeggen wij: als u komt met een project waarvan wij zeggen, als CDA- fractie, dat project -als het bijvoorbeeld gaat over het rapport «Gesignaleerd: tieners en jongeren» - is helemaal passend in wat wij met elkaar in deze raad willen als het gaat over een geïntegreerde aanpak van het jongerenbeleid, dan zullen we zeker weten dat u of iemand anders in deze raad ons helpt herinneren aan de algemene middelen. Dan is het op dat moment natuurlijk een beetje kolder om te roepen: oh ja, dat is waar, maar dat is nu weg en nu kunnen we er dus geen dekking meer voor vinden. We moeten wel de juiste volgorde bedenken en de juiste volgorde lijkt mij eerst over het project met elkaar discussiëren of het een zinvol project is en dan pas geld beschikbaar stellen of oormerken. Niet andersom. Dus, met een positieve intentie, maar om die reden zullen we de motie afwijzen. De meevaller gebruiken voor incidenteel bestedingen voor het Dorpshuis Soesterberg, daarvan zegt het college: er komt een voorstel. Dat wachten we dan met belangstelling af en daarmee is de motie niet meer nodig. Over motie nummer 11, de motie van de CDA-fractie met de WD en de PvdA, krijgt mevrouw Gerritse, hoop ik, straks van u de gelegenheid om dat nog even wat toe te lichten. Dan gaan we naar motie nummer 12a, van D66 over de tweede intensieve taalcursus. Die motie zouden wij op dit moment, gezien de ontwikkelingen die zich op dat niveau afspelen, willen afwijzen. Motie nummer 13, van D66, waarin D66 zegt: laten we het RWA wat meer inschakelen voor wijkgericht werken, daarvan zeggen wij: eigenlijk doe je een paar dingen tegelijk die niet kloppen. Enerzijds loop je vooruit op de kerntakendiscussie als het gaat over de punten: willen we eigenlijk wel of niet werk door anderen laten doen? en anderzijds accepteer je eigenlijk dat er in de komende jaren forse tekorten zullen ontstaan bij het RWA, terwijl we nu juist met z'n allen in de raad hadden gezegd: eigenlijk willen we dat op deze wijze niet accepteren. Het zou dus best kunnen dat we met elkaar na de kerntakendiscussie zeggen dat we het RWA meer zouden willen inzetten en dat we daar ook achteraf nog enige mate van financieel voordeel van zouden hebben. Maar om het nu op deze manier te besluiten, is helemaal onjuist. Motie nummer 17 over het convenant met de sport, is ook een motie van D66. Het zou natuurlijk helemaal te gek voor woorden zijn. Ik denk dat we met elkaar hebben afgesproken binnen WEL/ZORG, met veel pijn en moeite, om een stukje in het WEL/ZORG verhaal toe te voegen, waardoor we met de sport verder konden praten over een convenant. Als je dit zou doen, als je het convenant stil zou leggen tot na de kerntakendiscussie, dan zijn we een jaar verder, dat lijkt ons zeer onverstandig. Dat laat wel onverlet dat natuurlijk de uitkomst van de kerntakendiscussie consequenties kan hebben voor onze relatie met de sport. Dat zij zo. Je maakt eerst een convenant, we zien hoe het verder gaat na de kerntakendiscussie en dat kan inderdaad ook financiële consequenties hebben voor de sport, zoals dat voor alle mensen geldt die met ons een financiële relatie hebben. Mevrouw GERRITSE (CDA) De CDA-fractie is erg blij dat de andere twee fracties van het college mee-ondertekend hebben bij de motie over de Volksuniversiteit, maar ook dat het college het over wil nemen. Onze bedoeling hierachter was om een subsidie te geven voor de Nederlandse taalcursussen en vooral -wat in het plan van de Volksuniversiteit stond- voor de following-up van de Trema-cursisten. Juist dat lijkt ons zo belangrijk, dat men niet alleen bij Trema de eerste stapjes van het Nederlands leert, maar dat men het kan voortzetten bij de Volksuniversi teit. Wij danken u hartelijk hiervoor. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, WEL/ZORG, het is een langdurig proces geweest, maar uiteindelijk ligt er nu een finale beslissing voor aan deze raad. Voorzitter, ook in de commissie hebben wij een aantal vragen gesteld. Met name voor het project Marokkaanse vrouwen hebt u een manier gevonden waar wij uiterst tevreden over zijn. Ten aanzien van het project fluoride spoelen komt u wel met een aardig verhaal, maar het komt niet helemaal tegemoet aan datgene wat wij zouden willen. Ik kom daar straks nog even op terug bij de motie die voorligt. Als we kijken naar het verzoek van Slachtofferhulp, dan zegt u daarvan: op dit moment twijfelt Amersfoort, of overweegt het niet te honoreren, Baarn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 372