12 oktober 1994 - 24 - eventueel welU kent ons goed genoeg om te weten dat wij dit een buitengewoon belangrijke en nuttige club vinden voor Soest. Hier krijgt het slachtoffer hulp en de ervaring leert dat het die mensen een heel eind op weg helpt. Wij zouden u dus wel in overweging willen geven en leggen dat ook voor hier aan de anderen, om het wel te honoreren. We willen het honoreren omdat het zinvol besteed geld is. Het gaat maar om een stuiver meer, ik bedoel, waar hebben we het helemaal over? We betaalden een kwartje per inwoner en VOORZITTER: Ik had begrepen dat wij dat wel honoreren, als college. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Wij hebben hier begrepen dat het niet gehonoreerd was. Dan moet het even toegelicht worden. Wethouder BLOMMERSVoorzitter, we hebben het in het college besproken. Misschien heb ik het niet duidelijk gezegd, ik heb de tekst nu niet voor me. De vijf cent per inwoner zou gehonoreerd worden, alleen de extra coördinatie-uren -mede naar aanleiding van de hele discussie dat je dat niet in je eentje moet doen, maar met elkaar- daar zouden we even pas op de plaats maken. Maar de stuiver per inwoner is gehonoreerd. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ik citeer: "Mede gelet op deze informatie, handhaven wij het voorstel het verzoek af te wijzen." Wij hebben dus het totale verzoek als zodanig door u afgewezen gezien. U zegt nu: de stuiver wordt gehonoreerd. Wethouder TEN HOVEEr is later een voorstel gekomen om met name in Amersfoort nog een breder bureau op te zetten. Dat zou betekenen dat voor Soest 19.000,= ter beschikking gesteld zou moeten worden. Daar heeft die opmerking betrekking op Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Oké, maar zo hadden wij het niet gelezen, dus bedankt voor de toelichting. Voorzitter, dan ten aanzien van de moties. We hebben mede-ondertekend motie nummer 6, wat betreft de ouderenbonden. Dat hebben we met name gedaan omdat in de motie staat dat het voor alle ouderen is, dat wil zeggen: iedereen, ongeacht van welke bond hij of zij al dan niet lid is. Dat was voor ons de reden om het mee te ondertekenen. Ten aanzien van motie 7: daar hebben wij geen behoefte aan. Motie 8 van D66, daar hebben wij ook geen behoefte aan. Dan kom ik bij motie 9, daar staat het fluoride spoelen in. U geeft een antwoord, zoals ik net al zei, waarvan je kunt zeggen: is het nou geen weggegooid geld geweest wat we nu gedaan hebben? We hebben dat heel kort gedaan en wat is dan het effect? Eigenlijk niks. Het bedrag is nu ook weer niet dermate hoog dat je moet zeggen: kan het nou niet een vervolg krijgen? We hebben u destijds suggesties gedaan in de zin van: het zou kunnen uit het bedrag sociale vernieuwing, omdat het met name daar van toepassing is, op die scholen en in die buurten. Je zou kunnen zeggen: we gaan het oor merken, dat is ook nog een systeem, als inderdaad blijkt dat de verzekering niet tegemoet komt, zoals u in uw voorstel schrijft. Wij vinden het jammer om iets te kort te doen om dan vervolgens te zeggen: het past nou niet helemaal binnen de criteria en om die reden wijzen we het af. Dan is het dus echt wat je noemt water naar de zee dragen en daar zitten we niet op te wachten. Maar we horen graag even uw reactie. Motie 10, het Dorpshuis. U bent helder, u zegt: we gaan praten met elkaar en we komen er wel uit. Nou, dat zien we met belangstelling tegemoet. We gaan ervan uit dat het college eruit komt, dat optimisme kunt u mij niet ontnemen, mijnheer Visser. Ten aanzien van de Volksuniversiteit, mevrouw Gerritse heeft het toegelicht en op diezelfde wijze hebben wij ook de motie mede-ondertekend. Dan hebben we nog motie 12a van D66 wat betreft het structureel maken van de tweede intensieve taalcursus. Daaraan hebben we op dit moment geen behoefte Over motie 17 heeft de heer Krol al het nodige gezegd, daar zijn wij het mee eens Motie 13, het RWA, daar zijn wij het met het college eens.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 373