12 oktober 1994 - 25 - Heer BAKS (BAM) Voorzitter, een aantal opmerkingen. Bij het rapport WELzijn zal ons een ZORG zijn nemen we mee in onze reactie de collegestand punten zoals verwoord in het schrijven van 27 september. Met uitzondering van de opmerkingen over de speel-o-theek, kunnen wij instemmen met die opmerkingen. Wat betreft de speel-o-theek, een impulssubsidie geeft immers aan dat wij vinden dat een activiteit belangrijk is om te starten. Er is niets zo definitief als een tijdelijke subsidie van de overheid. Een impulssubsidie houdt voor ons de consequentie in dat we wellicht in de jaren daarna ons verplichten een bepaald bedrag beschikbaar te stellen. Wij zien de noodzaak, evenmin als het CDA, van een speel-o-theek op dit moment in en willen ons dus distantiëren van dat standpunt, een subsidie willen wij daar op dit moment niet beschikbaar voor stellen. Alle opmerkingen die gemaakt zijn maandag over de welzijnskoepel en de zorg daaromheen, delen wijLaat het duidelijk zijn, wij zijn geen voorstander van een welzijnskoepel die niet echt helemaal van onderuit, vanuit het werkveld is ontstaan. Met name al die zinsneden in het rapport WELzijn zal ons een ZORG zijn die betrekking hebben op de welzijnskoepelin relatie tot het werk voor ouderen, delen wij niet. De moties dan, voorzitter. Motie nummer 6, subsidie ouderenbonden, die maakt het ons mogelijk om onze eigen motie in te trekken. Het gaat er uiteindelijk niet om welke partij welke motie binnenhaalt, maar dat het doel gerealiseerd wordt. Dus wij trekken motie nummer 7 in en ondersteunen daarmee motie nummer 6. Voor wat betreft motie nummer 9 van Groen Links/Progressief Soest, voor de 160.000,= daar zouden wij voor willen stemmen, gezien ook de opmerkingen die al gemaakt zijn door de voorstanders. Motie nummer 10, besteding incidentele meevaller. Wij wachten het college voorstel af, maar we vinden het wel vreemd dat, in tegenstelling tot de opmerkingen gemaakt in de commissie financiën waar de wethouder financiën toch uitdrukkelijk heeft gezegd dat het niet de bedoeling is dat de meevaller doordat er uiteindelijk een rekening betaald is, dankzij de inzet van de voorzitter van deze raad, direct uitgegeven wordt. We hadden verwacht en we hopen ook dat met het voorstel dat komt, niet direct het hele bedrag van de te innen gelden weer uitgegeven gaat worden. We wachten dus af en zullen dan ook de motie op dit moment niet steunen. Motie nummer 11, subsidie Volksuniversiteit, die steunen wij van harte. Motie 12a, de mogelijkheden bezien bij de voorjaarsnota of na uitkomst van de kerntakendiscussie er structureel een tweede intensieve taalcursus kan komen. Die mogelijkheden willen wij bij de voorjaarsnota best bezien na uitkomst van de kerntakendiscussie. Dus zullen wij voor die motie stemmen. Ik denk, tenzij D66 ons straks aangeeft dat we het verkeerd interpreteren, dat we het dan juist interpreteren, dat bij de voorjaarsnota de mogelijk heid wordt bezien, na uitkomst van de kerntakendiscussie of een tweede intensieve taalcursus structureel gehonoreerd kan worden. Als dat zo is, dan steunen wij die motie van harte Motie 13 vinden we te gecompliceerd om nu voor te stemmen. Daar moeten we in een later stadium nog eens op terugkomen, dus stemmen we tegen. Motie nummer 17, over het sportconvenantzullen wij van harte onder steunen, omdat we vinden dat bij een kerntakendiscussie alle onderdelen bespreekbaar zijn en we ons dus op dit moment niet voor lange termijn middels een convenant met de sport moeten vastleggen. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, WEL/ZORG daar zullen we op dit moment niet al te veel woorden meer aan toevoegen. Volgend halfjaar gaan we in het kader van de uitkomsten van datgene wat de wethouder naar voren zal brengen op het punt van de subsidiewaardebonnen of van datgene wat wij naar voren zullen brengen omdat de wethouder het nalaat, echt spijkers met koppen gaan slaan. Met betrekking tot de moties. Ik gaf net al aan: we volgen op dit moment het voorstel van het college, dus in die zin verkrijgen de indieners geen steun voor de moties 6 tot en met 8 van ons. Datzelfde geldt feitelijk voor motie 9. Motie 10, we krijgen een ander voorstel van u, dus die steunen we ook niet. Motie 11 hebt u overgenomen. Ik vind dat er een boterzachte dekking wordt aangegeven. Vooropgesteld dat de herschikking inderdaad als zodanig ook wordt opgenomen, taakstellend dus, kan dat onze steun verkrijgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 374