12 oktober 19 94 - 27 - heel lang geleden vast, maar toen stond niet vast dat we met een kerntaken discussie aan de gang zouden gaan. Anderen hebben ook gezegd, je moet het wel doen, maar je moet dan toch er rekening mee houden dat we over een half jaar, gegeven de uitkomst van de kerntakendiscussie, op een aantal punten die nieuwe afspraken moeten gaan wijzigen. Ik denk dat het bestuurlijk niet netjes is, niet goed is, dat je veel beter wat rust kan hebben en dat het absoluut aanbeveling verdient om daar even mee te wachten. Dat is zorg vuldiger Als ik even naar een aantal moties kijk, dan ging dat in drie moties over de ouderenbonden. Ik zou kunnen zeggen natuurlijk: we zijn voor de motie van D66 en hebben geen behoefte aan die van het CDA, de PvdA en de WD, maar dat is een wat kinderachtige uitspraak. Ik denk dus dat wij onze motie intrekken en ons aansluiten bij de motie die al door drie partijen is ondertekend en dat dan steunen. Wat betreft motie 9 van Groen Links/Progressief Soest zou ik twee dingen willen opmerken. Wij vinden altijd en in het algemeen dat je financiën die in de algemene middelen komen op welke manier dan ook telkens weer in het geheel moet laten concurreren met allerlei andere zaken. Het uitgangspunt van ons is steeds consequent: terug naar de algemene middelen en opnieuw concurreren. Die methodiek van oormerken en je armen eromheen, het potje komt uit deze sector en het moet erin blijven, daar zijn wij het niet mee eens. Wat niet wegneemt dat er een aantal punten in de motie staan waar we wel degelijk achter staan. Maar als zodanig kunnen we, gezien de formule ring van de motie, die motie niet steunen. Ik wou over de opmerking die mevrouw Stekelenburg over de fluorisering gemaakt heeft, zeggen dat ik daar achter sta. Ik weet niet wat u daarmee kunt doen, maar ik hoop dat het op de een of andere manier in orde kan komen Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, met die laatste opmerking van de heer Jansen zou ik dan ook aan u voor willen stellen om de punten a. b. c. en d. even apart in stemming te brengen, waarmee misschien gehaald wordt dat die fluoridering kan blijven. Heer JANSEN (D66)Wat betreft motie 11, die is minder vergaand wat taal betreft dan motie 12a, het gaat naar een andere organisatie. Maar ik hoor dat de meerderheid 12a niet wil ondersteunen en, ook dit keer weer niet kinderachtig, wij willen dan motie 11 wel steunen. Dan kom ik aan wat door Progressief Soest overbodig genoemd is, maar ze willen het wel steunen, die tweede intensieve taalcursus. Ik denk dat er niet staat in die motie waar het om gaat, óf we na de kerntakendiscussie die intensieve taalcursus structureel moeten maken, maar er staat hoe. Dat is het essentiële punt, dus het is niet vrijblijvend. We vinden het zo belangrijk en er is zoveel onzekerheid over. We vinden de continuïteit daarvan heel erg duidelijk en dus hoop ik dat helder is dat het zinvol is om de motie te steunen en dat het niet zomaar een vrijblijvend verhaal is. Dat is het op dit moment, voorzitter. VOORZITTER: En motie nummer 17? De eigen motie steunt u, uiteraard. Heer JANSEN (D66)Ja, ik denk ook dat die helder is. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, ik wil eerst iets zeggen over de notitie WEL/ZORG. Ik wil toch even memoreren dat wij daar twee jaar onge veer over vergaderd hebben. De notitie WEL/ZORG is dan het uiteindelijke resultaat geweest. We hebben daar heel bewust de categorie-indeling in opgenomen. Alle partijen zijn daar voor geweest. We hebben daar heel bewust in opgenomen de welzijnskoepelde overkoepeling van de organisaties dus, om op die manier door samenwerking de verschillende eigen organisaties sterker te kunnen maken. Ik moet zeggen dat ik het zeer betreur dat op zo'n korte termijn nu partijen daar al zo negatief over doen. Het is voor mij ontzettend weinig overtuigend, die argumenten. Ik denk dan: hoe heeft een jaar geleden uw besluitvorming plaatsgevonden? Met hoeveel zorgvuldigheid hebt u dat gedaan, als u daar nu al op terugkomt? Als de heer Krijger zegt: "we zullen die notitie behandelen naar het voortschrijdend inzicht", dan word ik daar toch ongerust over. Nogmaals, we hebben er zolang over

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 376