12 oktober 1994 - 28 - vergaderd, het is niet vrijblijvend. De afspraken die we toen hebben gemaakt, zijn bindend, ook in de kerntakendiscussie, want dan kun je natuurlijk weer met die categorie-indeling heel zorgvuldig je besluiten nemen. Ik maak me daar dus zorgen over, voorzitter. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, mag ik even interrumperen en een toelichting vragen op standpunten? Ik neem aan dat mevrouw Tomassen ook een aantal stukken die van de sport zijn gekomen, goed gelezen heeft. Daar is één zin die mij heeft verontrust, niet omdat die van sport komt, maar omdat het een zin is die best meer mensen kunnen gebruiken die worden geconfronteerd met ons beleid in WELzijn zal ons een ZORG zijn. Ik kan de zin niet citeren, maar ik heb het goed in mijn geheugen staan hoe het ongeveer moet zijn. Daar staat dat de achterban van de vereniging niet wist wat zij moesten doen. Als dat zo is, dan moet je je afvragen of we op de goede weg zijn, dan mag je best een stapje terug. Dat noem ik dan voort schrijdend inzicht. Ik hoop dat zij het ook gelezen heeft, dat ze dezelfde ongerustheid meeneemt die ik nu heb. Mevrouw TOMA.SSEN (GL/PS) Dan ben ik nu weer een beetje gerustgesteld. Wat betreft het project Marokkaanse vrouwen en de verlengde schooldag, doet het ons genoegen dat u dat van ons hebt overgenomen. Wat betreft de moties over de ouderenbonden is alleen motie 6 van CDA, PvdA en WD nog overgebleven. Dan wil ik toch zeggen dat ook weer in de afweging van de categorie-indeling wij deze motie dus niet ondersteunen. Wij hebben dus wel bewondering voor het werk van de ouderenbonden, dat beoordelen we positief, maar de mensen die echt in een isolement zitten, de mensen die echt vereenzamen, die bereik je niet met een kaartavond en allerlei dingen die juist de ouderenbonden organiseren. Die mensen zou je veel meer moeten bereiken met de seniorenvoorlichting. De seniorenvoorlichting komt juist op de plekken waar de mensen zijn die de ouderenbonden niet bereiken. Daarom vinden wij het van u heel wijs dat u die motie afwijst. Wij zijn het daarin heel erg met u eens Ik spreek namens mijn fractie, hoor. Wat betreft motie 9, de 160.000,= die wij willen oormerken voor een aantal zaken, die we a. b. c. en d. hebben genoemd. De heer Ten Hove heeft net een heel financieel verhaal gehouden, of voorgelezen en eindigt dan met: u zou kunnen veronderstellen dat die 160.000,= beschikbaar is voor sociale vernieuwing en dat wij die nu in de algemene middelen willen stoppen. Zo heb ik het begrepen, in ieder geval. Maar dat veronderstellen wij niet. Wij lezen dat in uw eigen begroting op blz. A.10. Het is dus geen veronderstelling, het is een feit dat u zelf schrijft. De gelden voor sociale vernieuwing betreffen een doeluitkering en wij vinden het belang rijk om dat toch te reserveren. De kosten voor het onderwijsvoorrangs beleid, dat is gewoon iets dat past in de sociale vernieuwing, dat is gewoon iets dat wij belangrijk vinden en daarom noemen wij dit. Dat geldt ook voor het fluoride spoelen. Dat dreigt te mislukken, het fluoride spoelen is alleen voor die scholen waar ouders zijn die dat fluoride spoelen zelf nog niet doen. Juist op die scholen, als je zoiets begint, dan moet je er niet na een jaar mee ophouden. Het is trouwens een heel klein bedragje. Misschien gaat de GGD Eemland het overnemen, dan hoeven we het niet uit te geven, maar in ieder geval is het onze zorg. Verder hebben we natuurlijk ook de formatieplaats maatschappelijk werk in 1996. We willen daar nu al over nadenken, er is veel werk daar en het werk zal beslist niet afnemen. Er zijn mensen aangenomen, men moet de contracten verlengen en die contracten kun je niet in 199 6 verlengen, daar moet al mee begonnen worden in 1995. Dat is onze zorg. Het rapport «Gesignaleerd: tieners en jongeren», daar staan ook aanbevelingen in. Ik weet dat het nog in bespreking is bij het college, maar daar zouden ook dingen uit kunnen voortkomen, conclusies die wij willen honoreren. Vandaar dat wij die 160.000,= gewoon willen oormerken voor onder andere dit soort gevallen. Ik weet wat mevrouw Blommers nu gaat zeggen: ja, maar nu krijgen we in de algemene middelen een tekort van 160.000,=. Dat begrijp ik, maar in de nota tweede wijziging hebben wij het tarief reinigingsheffing. We hebben besloten de 300.000,= voor de huisvuilauto niet in de pot te reserveren. Daardoor zal de reini gingsheffing, c.q. de afvalstoffenheffing kunnen verminderen met 16,20 en 19,74. Nou, dan denk wij: als je dat nu met de helft vermindert, dan heb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 377