12 oktober 19 94 29 je precies 160.000,= en dan heb je daar ook geen tekort. Ik kan het ook verdedigen, die dekking. In de pot sociale vernieuwing zit ook vaak reiniging, extra reiniging van buurten. Mocht u daar niet voor voelen, dan heb ik nog een andere dekking, dat is een verhoging van de OZB met 2%, dat is ook 160.000,=. Wat betreft motie 10. Daar schrijft u: afwijzen, overbodig. U zegt wel dat u een oplossing gaat zoeken, maar dat overtuigt mij niet genoeg. Wat voor oplossing gaat u zoeken? Wat voor financiële middelen gaat u daaraan koppelen? De heer Ten Hove heeft al gezegd: er is een invalidentoilet gekomen en er is een keer een vloer gerenoveerd. Uit het zwartboek is heel erg duidelijk dat een heleboel dingen niet gebeurd zijn, het onderhoud is heel erg achterstallig, dat blijkt ook wel uit de foto's. We hebben nu weer een brief gekregen over een onveilige situatie met kortsluitingen en ook de beroepschriftencommissie heeft dit toegegeven, dus van alle kanten wordt eigenlijk gezegd: er moet nodig iets aan gedaan worden. Ik ga dus niet zoals andere partijen, akkoord met uw toezegging dat u er wat aan gaat doen. Ik wil u vragen: wat gaat u eraan doen en op welke termijn? Als we bedenken hoelang we op het invalidentoilet hebben moeten wachten en die deuren waar iets mee was, dat heeft wel acht jaar geduurd. Zolang kunnen we niet wachten. Motie 11, de subsidie aan de Volksuniversiteit, daar gaan we niet mee akkoord. We hebben andere prioriteiten. Motie 12a, de tweede intensieve taalcursus. We willen dat onderzoek bij de voorjaarsnota ook. Wat D66 wil, dat vinden wij wel degelijk noodzakelijk, mijnheer Jansen, dus wij zullen die motie steunen. Het uitbesteden van werk aan het RWA, dat willen wij steunen. We denken dat we daar zeker onderzoek naar moeten doen, omdat wij nu toch zoveel meer moeten betalen, hoe we dat op een praktische manier kunnen invullen. Motie 17, over het convenant met de sport, dat vind ik heel moeilijk, zoals het gebracht is. Het is een beetje op het allerlaatste moment gekomen, maar het lijkt me toch redelijk om het te ondersteunen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, even een enkele opmerking over de nota zelf, WELzijn zal ons een ZORG zijn. Een nota, die tot stand is gekomen met veel inzet van veel mensen. Ik heb er helaas zelf minder energie in kunnen steken dan ik had willen doen omdat ik het heel erg belangrijk vind. Onze visie op de welzijnskoepel is duidelijk, wij zijn daar niet voor, die ene duidelijke, grote koepel. Ik heb maandag al gesignaleerd dat ik het een probleem vind dat veel van wat hierin genoemd wordt heel gauw weer op een andere wijze ter discussie gesteld zal worden. Dat werkt onbevredigend bij het vaststellen van zo'n plan. De categorie-indeling, daar ben ik wel gelukkig mee. Ik heb even na zitten denken ook over de opmerking van D66, het risico dat we door de C-categorie de aandacht voor de laagdrempeligheid verliezen. Ik heb expliciet gevraagd aan de wethouder afgelopen maandag, ook via onze algemene beschouwing: gaat u hier ook mee aan de gang? Ik heb gehoord dat daar positief op gereageerd is, van: dit moeten we zonder meer in ons beleid in de toekomst meenemen, dat er nu een groep komt die een aantal moeiten krijgt, die met voorzienin gen in de problemen zal komen om het zelf te kunnen betalen. Ik ga ervan uit dat we dat in het algemene beleid meenemen, ook als gevolg van de kerntakendiscussie zal dat nodig zijn. In die zin hoeft het voor mij hier niet zo specifiek meer geformuleerd te worden en kan ik mij vinden in deze nieuwe formulering van de C-categorie. Onze visie over de kinderopvang is duidelijk, dat aspect en ook in het kader van zo'n welzijnsvisie kunnen wij niet ondersteunen. Radio Soest is een tijdje geleden aan de orde geweest naar aanleiding van een onderzoek. Als ik nu nog eens even kijk, dan valt mij op dat eigenlijk Radio Soest een beetje door de mand valt, in die zin, als een voorziening die voor Soest nodig is. Uit het hele onderzoek bleek dat de grootste aan dacht van het Soester publiek uitgaat naar het gedeelte dat niet specifiek op Soest gericht is, dus gewoon de muziek, een aantal activiteiten die niet Soesters zijn. Tenminste, ik veronderstel dat de muziek die men uitzendt niet zo vaak gespeeld wordt door Soester gezelschappen en dat daar de aandacht ook niet specifiek naar uitgaat. Het is misschien wel mooi dat we hier verder over besluiten, over dat stukje van Radio Soest, tijdens de voorjaarsnota, want misschien kan Radio Soest zich nog wat helderder

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 378