12 oktober 1994 - 30 profileren als een echte Soester radio, die dus ook inhoudelijk daar wat duidelijker gestalte aan geeft, in plaats van het feit dat ze meer van hetzelfde biedt, wat een aantal mensen handig vindt en om die reden de radio aan heeft en af toe iets over Soest hoort. Ik denk dat je daarvoor juist niet een eigen radio moet hebben en dat het ook zeker een zwak punt zal zijn in de kerntakendiscussie als het gaat om de steun aan een voorziening Op blz. 39 gaat het over de kunstzinnige vorming voor scholieren. Dat is een zaak waar wij altijd al tegen gestemd hebben. Ik vind kunstzinnige vorming buitengewoon belangrijk, ik vind kunstzinnige vorming voor scholieren belangrijk, ik vind het alleen absurd dat wij er een speciale post voor hebben. Iedere school is met het grootste gemak in staat om met een klein beetje creativiteit daar zelf gestalte aan te geven. Het is flauwekul dat wij daar extra subsidie aan geven. Überhaupt is dat in een aantal van dit soort voorzieningen zo, dit wil ik dan even benoemen. De speel-o-theek wil ik in die zin ook even noemen. De speel-o-theek is best een goede zaak, ik vind het alleen ook riskant, zoals het door andere partijen is genoemd, om die nu met subsidie te starten. Het is belangrijk, maar ik denk dat we aan de grens van onze vermogens zijn en dat we dit niet moeten starten. De moties 6, 7 en 8, subsidie ouderenbonden rond de problematiek van de vereenzaming. De problematiek is wezenlijk, ik geloof er alleen gewoon geen fluit van dat dit nodig is. Ik vind gewoon dat zij dat met eigen financiële mogelijkheden moeten oplossen en niet met overheidsgelden. Dat is gewoon simpelweg niet nodig. Ook als je het in de motie ziet om welke bedragen het gaat per persoon is het gewoon leuk als wij dat als overheid zouden geven, maar het kan gewoon net zo goed door de mensen zelf gebeuren. Ouderen zijn geen armen. Er zijn wel arme ouderen, maar ouderen zijn geen armen. Motie 9, besteding van 160.000,= voor diverse doeleinden. Dat is veel te algemeen. Afwijzen. Motie 10, besteding incidentele meevaller van 265.000,=. Het is natuurlijk allemaal wel heel aantrekkelijk, maar niet nodig op dit moment. Ik steun het standpunt van het college. Subsidie Volksuniversiteit, een zaak waar ik steeds plusjes, minnetjes en dan weer plusjes zet. Ik vind het moeilijk. Ik vind de Volksuniversiteit een instelling die ten zeerste mijn sympathie heeft, omdat ze zo zelf standig werkt, omdat ze zich zo weinig afhankelijk van overheidssubsidie heeft opgesteld en om die reden behoorlijk onze steun mag hebben. Het enige is dat deze cursus een cursus is die gaat om mensen die al behoorlijk gemotiveerd zijn, die mijns inziens ook een grotere bijdrage kunnen gaan betalen. Om die reden lijkt het mij toch minder nodig en ook vanwege het feit dat ik motie 12a, de tweede intensieve taalcursus buitengewoon belangrijk vind, maar niet op deze wijze wil ondersteunen, omdat ik zeg: we moeten juist eerder gaan comprimeren, we moeten eerder in elkaar duwen dan er op die wijze gestalte aan geven dat we eigenlijk al van tevoren plannen dat we dit de komende jaren wel weer zullen subsidiëren. Ik vind dat we dit niet moeten doen, dus ook 11 en 12a steun ik niet. Ik vind het ontzettend vervelend, want het zijn dingen die ik erg belangrijk vind. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Meilof? In de motie staat heel nadrukkelijk dat het gaat om laag drempelige taalcursussen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Jazeker, maar die is er alHet enig is dat we die tweede er ook bij willen hebben en willen houden. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)En cursussen algemene vorming die een ontwik kelingssubsidie dient te krijgen. Ik denk dat met name dat laagdrempelige wil zeggen dat het toegankelijk moet zijn, ook in financiële zin. We hebben het niet over het hobbyisme dat de Volksuniversiteit doet, we hebben het puur over de toegankelijkheid om mensen te leiden naar arbeid. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik weet het, ik ken dit type cursussen, ik geef ze zelf en ik weet ook hoe de financiële situatie is van dit soort mensen, dus het is niet een helemaal vreemde materie voor me.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 379