12 oktober 1994 32 - afgewogen. Dat kan binnen de algemene middelen en natuurlijk is het dan uw volste recht om daar voorstellen voor in te dienen. De wijze van dekken met belastingen lijkt me onjuist. U weet dat de tarieven van de reiniging ook gekoppeld zijn aan activiteiten, investeringen en kosten van de reiniging. Je mag niet een stukje -zelfs niet als u het zegt dat het zo goed is voor de sociale vernieuwing als er eens extra geveegd wordt- doorberekenen in de reinigingsrechten. De OZB met 2% verhogen, dat lijkt me ook niet een voorstel waar dit college steun aan kan geven. Dus ik moet u helaas teleurstellen. Nog even een opmerking naar de heer Meilof over de kunstzinnige vorming. Ik wil er toch wel op wijzen dat het onderwijs al met de grootst mogelijke creativiteit en ook met een gedeelte van de Londo-gelden al een heleboel doet op het gebied van de actieve kunstzinnige vorming. Waar het hier over gaat is het feit dat er per jaar een voorstelling wordt georganiseerd. Dat kan nu net niet uit die middelen. Nu weet ik best dat het uw volste recht is om te zeggen: dat wil ik ook niet betalen, maar ik zou graag de indruk willen wegnemen dat de scholen niet zelf uiterst creatief en op een goede manier omgaan met juist deze gelden. Wethouder TEN HOVEVoorzitter, eerst een antwoord op een tweetal vragen. De vraag van de heer Krol over het Gastouderbureau. Uiteraard kunnen we daar in de functionele commissie opnieuw over praten. Het fundamentele probleem is dat het moeilijk is om gastoudergezinnen te vinden. Aan de andere kant kunnen we op dit moment ook vaststellen dat er via deze vorm van bemiddeling wel steeds meer belangstelling komt vanuit de bedrijven. Dat is op zich wel een andersoortige ontwikkeling. Ten aanzien van de opmerking van D66 over de categorie C. Eén van de redenen om voor te stellen die categorie-indeling aan te passen, is dat het in de praktijk voor de instellingen die het moeten hanteren zo lastig is om het echt uit te kunnen voeren. Wanneer is iemand niet in staat om te betalen en hoe bewijs je het dan? Ook vanuit die kant is juist het verzoek gekomen: kan dat niet op een andere manier? Heer JANSEN (D66)Dat is helder, voorzitter, maar waar het dan om gaat is, dat er een voorstel wordt gedaan waarbij een alternatieve manier om die laagdrempeligheid alsnog te realiseren voor degenen die dat echt nodig hebben, wordt aangegeven. Ik vind dat je dat simultaan moet doen. Wethouder TEN HOVEEr is dus een huidige regeling, via het zogenaamde «honderd gulden fonds» die kennelijk ook voor een hoop mensen hoogdrempelig is, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar het is er dus wel. Ten aanzien van de moties. Dat geeft mij de gelegenheid ook nog wat vragen te beantwoorden. Het college houdt vast aan het afwijzen van de motie over de ouderenbonden, omdat u zelf als raad de categorie-indeling hebt aangegeven, maar bovendien is het zo dat de ouderenbonden de aanvraag om subsidie hebben ingediend voor twee doeleinden: belangenbehartiging en het houden van bijeenkomsten. Op het moment dat het college het besluit genomen had zoals het er ligt, is het element van de eenzaamheidsbestrijding naar voren gebracht. Dat houdt ons inziens het gevaar in dat we mogelijk gecon fronteerd kunnen gaan worden met andere instellingen die onder het mom van eenzaamheidsbestrijding of het voorkomen van sociaal isolement, zullen proberen om alsnog subsidies te gaan binnenhalen. Motie 9, daarvan heb ik al het een en ander gezegd, evenals mevrouw Blommers. Die blijven wij afwijzen. Motie 10, het Dorpshuis. Ik heb maandag bij de algemene beschouwingen gezegd dat ik aan het college een voorstel wil uitbrengen om krediet te verstrekken om de volledige renovatie van het Dorpshuis mogelijk te maken. Ik stel me voor dat we een voorstel daartoe in de eerstvolgende commissie, in november, kunnen behandelen. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, mag ik even? Ik had gevraagd: kunt u meer inzicht geven in dat krediet? Anders zou die motie toch heel nuttig kunnen zijn, dat we in ieder geval het geld hebben. Als u straks met een krediet van 80.000,= bijvoorbeeld zou komen, dan weten we van tevoren dat het niet genoeg is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 381