12 oktober 1994 - 33 - Wethouder TEN HOVEEen probleem met het door u voorgestelde krediet is, dat het een oorspronkelijk als verlies afgeboekte post was, die alsnog is geïnd. Dan kun je je afvragen of dat überhaupt een meevaller is. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Ho, ho, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de commissie financiën, mijnheer Ten Hove. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Als een oninbare debiteur toch betaalt, is het altijd een meevaller. Wethouder TEN HOVE: Goed, dat neemt niet weg dat het geld toch beschikbaar moet komen, of dat dan uit die 265.000,= komt of via een andere vorm van krediet. Daar kunnen we nog met elkaar over van gedachten wisselen. Heer VISSER (GL/PS)Maar, voorzitter, zegt de wethouder nu dat deze motie overbodig is geworden? Hij gebruikt de term «volledige renovatie». Wethouder TEN HOVE: Als u mij uit laat praten, dan had ik u die conclusie kunnen meedelen, dat ik inderdaad de motie overbodig vind. Dat staat ook zwart op wit, als u goed kijkt. Dat zou dus kunnen betekenen: een krediet tot het maximale bedrag dat het Dorpshuis vraagt. Anderzijds zijn er nog een aantal factoren die daarop van invloed zijn, zoals subsidie door het Julianafonds en ik denk dat we ook nog eens zouden moeten kijken naar de exploitatie van de sportaccommodatie op zich, of dat tegen dezelfde prijzen moet als het nu is. Vandaar dat ik de bovengrens even aangeef, maar zal streven naar een ondergrens Dan de motie 13, over het RWA. Bij het RWA is het zo dat er landelijk door het rijk is bepaald dat er 25 0 miljoen bezuinigd moet worden op de loonsubsidie van de mensen die in de sociale werkvoorziening aan de slag zijn. Dat betekent voor het RWA Amersfoort een bezuiniging van 2,1 miljoen. Het RWA stelt zich op het standpunt: nou, als het rijk dan die subsidie niet geeft, dan kloppen we automatisch bij de gemeenten aan, omdat we hier te maken hebben met een open-eindregelingVandaar dat het potentieel erin zit dat de bedragen zoals die hier genoemd worden en zoals die ook vanavond in een van de verdere agendapunten aan de orde komen, tevoorschijn komen. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat, naarmate het RWA meer werk zou kunnen vergaren, de kans op tekorten geringer zal worden. Ik moet er echter wel op wijzen dat er geen directe koppeling is tussen het werk dat Soest levert en de bijdrage die Soest levert. Het is een algemene pot, dus u kunt niet zeggen: nou, omdat het RWA het drukwerk voor Soest verzorgt, wordt dat in mindering gebracht. Daar is geenszins sprake van. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik even bij interruptie? Ik vond zelf dat u net het RWA een beetje in een te zwart daglicht stelde, toen u zei dat zij het tekort, het geld dat ze niet ontvangen vanuit Den Haag, automatisch nu zullen gaan vragen aan de gemeenten. Zij hebben een compleet beleidsplan opgesteld om te kijken in hoeverre zij zelf een aantal bezuini gingen kunnen doorvoeren, in hoeverre zij zelf een aantal dingen kunnen ophoesten door efficiëntieverbeteringen enz. toe te passen. Daarna blijft er een schuld over en het is nu eenmaal de zorg van de gemeente en de mensen die uit die gemeenten komen, dus moet dat bedrag wel ergens bij de gemeenten vandaan komen. Het is iets minder, het klonk alsof ze dat heel gemakzuchtig aan ons doorgeven, die ellende. Ik denk niet dat het zo is. Wethouder TEN HOVE: Nee, dat is zeker niet zo. Maar het RWA heeft ook zijn eigen «operationele activiteiten» en in eerste instantie, zeker voor dit jaar en het komende jaar, gaan ze pogen om met name dat operationele verlies op het punt nul te brengen. Vandaar hun standpunt. De rest moet dan via de open-eindregeling maar van de gemeenten vandaan komen. Natuurlijk, op termijn zal men ernaar willen streven om in het totaal op nul te komen, maar dat lijkt niet zo'n haalbare kaart. Ik was gebleven bij mijn opmerking dat er geen directe koppeling is tussen datgene wat zij eventueel aan diensten laten afnemen en onze eigen bijdrage daarin. Er zijn gesprekken gaande tussen de gemeente Soest en het RWA over met name de activiteiten op het gebied van de drukkerij en de catering, om te kijken in hoeverre die door het RWA uitgevoerd zouden kunnen worden. Die

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 382