12 oktober 1994 - 34 zijn in het offertestadium, dus daar is op dit moment nog niets concreets over te zeggen Wethouder BLOMMERSIk was vergeten in te gaan op de motie van D66 over de tweede intensieve taalcursus. Ook in de gewijzigde motie wordt er toch afgeweken van reeds door de raad vastgesteld beleid. Het college houdt dan ook vast aan de wijze waarop we het hebben afgesproken, namelijk dat in het kader van de op het ogenblik regionale ontwikkelingen wij aan de ene kant niet willen overgaan tot het geven van vaste dienstverbanden voor degenen die dat op dit moment nog niet hebben. Aan de andere kant is er een stuk beleid vastgelegd in het werkgelegenheidsbeleid, waar intensieve taal cursussen in horen. Dat is tot medio 1996 vastgelegd, dus voorlopig is de intensieve taalcursus verzekerd. Het is trouwens ook niet zo dat we er twee hebben, we hebben er veel meer, één wordt er structureel door ons betaald, maar er worden er wel zeven gegeven. Wij denken toch dat het goed is om inderdaad de vinger aan de pols te houden, zowel naar aanleiding van de regionale ontwikkelingen als naar aanleiding van het werkgelegenheids beleid. Er zal invloed zijn van de bezuinigingen van het RWA, er zullen invloeden zijn van de ESF-subsidies die steeds strenger worden en we zullen dan ook zeker bij de voorjaarsnota op dit punt terugkomen. We zullen de motie dus niet overnemen, maar we vinden wel dat de gedachte juist die hieruit spreekt van: hou dat in de gaten, let erop dat je op een goede manier dat beleid kan continueren, dat je daar ook de voordelen van plukt. Ik zeg u toe dat we het bij de voorjaarsnota aan de orde zullen stellen. VOORZITTER: Dan wil ik graag nog even ingaan op de discussie over het fluoride spoelen. De stand van zaken op dit moment is dat onze schooljeugd daarvoor in aanmerking komt tot en met het eind van het lopende schooljaar, dus tot de zomervakantie dat het project doorgaat. Willen wij het langer door laten gaan, dan zullen daar dus aanvullende middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld. Iedere deskundige is van mening dat, wil je zinvol kunnen beoordelen wat de effecten zijn, je toch minstens een periode van drie tot vijf jaar dit zult moeten uitvoeren. Ik heb een dezer dagen een eerste aanzet voor een evaluatie op een A-viertje gekregen, ik zal dat voor u ter inzage leggen. Maar het is nog slechts een eerste aanzet, zoals ik al zei, de periode is nog te kort om de effecten goed te kunnen meten. Wat wel inmiddels is gebeurd, dat is dat de GGD Eemland met de zorgverzekeraar Anova heeft gesproken en dat heeft opgeleverd dat de zorgverzekeraar bereid is het fluoride spoelen voor drie of voor vijf jaar te gaan financieren en daarvoor een overeenkomst wil tekenen, mits de garantie wordt gegeven dat de huistandartsen dan stoppen met de fluorapplicatie bij de deelnemende kinderen. Daarom wordt er nu een bijeenkomst belegd tussen nu en het eind van dit jaar met de afdeling Eemland van de Nederlandse maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde, om na te gaan of en zo ja, op welke wijze zij aan deze voorwaarde die ik net genoemd heb, kunnen of willen voldoen. Zodra de uitslag daarvan bekend is, zal de GGD ons die meedelen en ik zal u uiteraard ook informeren. Dat is de stand van zaken op dit moment. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Complimenten. Snel gehandeld. VOORZITTER: Dan ga ik voor de tweede termijn naar de raad. Wil iemand in tweede termijn nog het woord voeren? Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, wat het fluoride spoelen betreft, geldt dat dan alleen voor die twee scholen waar het nu gebeurt, of geldt het voor alle scholen? VOORZITTER: Ik dacht voor alle scholen. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)We wachten maar af wat het beste is. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Nou, aanvankelijk hadden we doelscholen. VOORZITTER: Alle scholen, er wordt ja gezegd. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Nou, dat lijkt me positief. Ik wilde nog even

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 383