12 oktober 1994 - 35 zeggen, de toezegging die u hebt gedaan aan ons dat het Dorpshuis dus goed gerenoveerd wordt, is voor ons aanleiding de motie in te trekken. We hopen dat het tijdig gebeurt. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, motie 17 met betrekking tot de sport is door het college niet becommentarieerd. Misschien is het goed om dat even te doen. Wethouder VAN LOGTENSTEINIk wil dat wel doen, mijnheer Boerkoel Feitelijk zou ik namens het college willen zeggen dat wij het niet aanraden om deze motie over te nemen. Er zijn eigenlijk een aantal aspecten voor. Het is niet juist om eenzijdig een convenant te verbreken. Daar kunt u anders over denken, maar bij de besprekingen met de sportraad -er is zeer veel voortgang en de sfeer is absoluut goed- komen wij ook tot posities die rekening houden met de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Ik denk dat u dat vertrouwen moet geven, dat we daar gezamenlijk best wel uitkomen. Heer VISSER (GL/PS)En wat zijn de uitkomsten van die kerntakendiscussie? Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Even geduld, mijnheer Visser. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Mijnheer de voorzitter, op zichzelf vind ik het wel belangrijk om dat te verduidelijken. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Nou, in de verwoording van delen van het convenant Wij weten natuurlijk, de uitkomsten van de kerntaken discussie Heer VISSER (GL/PS)Ja, u weet dat wel kennelijk, want u gaat in een goede sfeer met de sportraad praten over een convenant. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: We kunnen zeer slecht in de toekomst kijken, maar we beseffen dat de hemel niet meer zo blauw is als hij in het verleden is geweest en dat er heel duidelijk veranderingen kunnen optreden en zullen optreden. Dat hebben we ook uitvoerig doorgesproken met de leden van de Sportraad, dat is bekend. We hebben dus in de verwoording daarvan heel uitdrukkelijk bepaald dat de consequenties van de uitkomsten van de kern takendiscussie moeten worden meegenomen bij het convenant. Heer VISSER (GL/PS)Ja, maar het is een verschil natuurlijk of er aan de blauwe hemel van de heer Van Logtenstein kleine schapewolkjes zitten of dat de lucht helemaal betrekt. Daarom heb ik er geen vertrouwen in dat, ondanks de goede sfeer, u de pin op de neus zet bij de sport. Mevrouw SWINKELS (D66)Over het laatste onderwerp, voorzitter, ik zou dan wel graag in de leeskamer de notulen van de pittige gesprekken die de wethouder voert met de sport, een keer ter inzage willen hebben. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: We gaan een stap verder, omdat het zo voor spoedig loopt, denk ik dat ik spoedig naar de raad kan komen met een concreet voorstel Mevrouw SWINKELS (D66)Toch graag die notulen. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Geen bezwaar. VOORZITTERDan gaan we nu over naar de moties. Motie nummer 6. Ik constateer dat WD, CDA en PvdA voor zijn, met uitzondering van de wethouders van hun partijBAM is voor, GGS is tegen, D66 is voor, GL/PS is tegen en de heer Meilof is tegen. Derhalve een uitslag van 16 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Deze motie is aanvaard. Moties nummer 7, 8 en 10 zijn ingetrokken. Motie nummer 9De WD is tegen, het CDA is tegen, de PvdA is tegen, BAM is voor, GGS is tegen, D66 is tegen, GL/PS is voor en de heer Meilof is tegen. Dan kom ik op 5 stemmen voor en 19 tegen. Deze motie is verworpen. Motie nummer 11. De WD is voor, het CDA en de PvdA zijn voor, BAM is voor,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 384