12 oktober 1994 - 36 - GGS is voor, D66 is voor, GL/PS is tegen en de heer Meilof is tegen. Dan kom ik op 21 stemmen voor en 3 tegen. De motie is aanvaard. Motie 12a. WD is tegen, CDA is tegen, PvdA is tegen, BAM is voor, GGS is voor, D66 is voor. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, excuus, maar D66 heeft van die motie met de toelichting toch eigenlijk wel wat anders gemaakt dan ik net heb gezegd. Ik heb gezegd: het is een overbodige motie, omdat je daar gewoon een afspraak over kan maken van: we gaan bij de voorjaarsnota nog een keer kijken of we het inderdaad structureel kunnen maken. Dat is onze insteek. D66 heeft nu gezegd: dit is een opdracht om een voorstel tot het structureel maken te doen. Onze fractie stemt derhalve tegen. VOORZITTER: GGS is dus tegen. D66 was voor, GL/PS was voor en de heer Meilof was tegen. Dan kom ik op 7 17. Deze motie is verworpen. Motie nummer 17. Ik constateer dat de WD tegen is, het CDA is tegen, de PvdA is tegen, BAM is voor, GGS is voor, D66 is voor, GL/PS is voor en de heer Meilof is tegen. Dan kom ik op 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Daarmee is deze motie verworpen. Dan schors ik nu de vergadering. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik moet een stemming die zojuist door mij was geconstateerd, nietig verklaren, omdat ik een fout gemaakt heb. Dat betreft motie nummer 17. Dat doe ik dus opnieuw. De WD is tegen, het CDA is tegen, PvdA is tegen, BAM is voor, GGS is voor, D66 is voor, GL/PS is voor en de heer Meilof is ook voor. Is dat juist? Dan zijn er 10 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Daarmee is motie nummer 17 verworpen. Verder was ik vergeten motie nummer 13 aan de orde te stellen. Dat doe ik nu. We gaan dus over tot stemming over motie nummer 13. Ik constateer dat de WD tegen is, het CDA is tegen, de PvdA is tegen, BAM is tegen, GGS is voor, D66 is voor, GL/PS is voor, de heer Meilof is tegen. Akkoord? Dan zijn er 6 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Daarmee is deze motie verworpen Dat waren de moties bij deze hoofdfunctie. Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid (onder voorbehoud van behandeling tarieven bij hoofdfunctie 9) VOORZITTER: Hierop heeft betrekking motie nummer 14, van de WD. Ik geef nu het woord aan de raad. 14. De raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen op 12 oktober 1994 overwegende dat het lijsttrekkersoverleg betreffende de periode 1994-1998 heeft uitgesproken dat milieu-educatie binnen het milieubeleid een bijzondere plaats inneemt in deze raadsperiode, waarbij met name aandacht besteed moet worden aan afvalpreventie; dat naar aanleiding van een adviesnota van september 1992 gesproken is over een milieuwinkelproject, waarin de diverse aspecten betreffende ecologisch bouwen, inrichting, energie gebruik, afvalscheiding, binnenmilieu zouden kunnen worden gevisualiseerd; dat ruimtegebrek het realiseren van plannen hieromtrent heeft belemmerd; dat verwacht wordt dat het milieu-educatief centrum Molenstraat De Kwekerij minder bezoeken zal krijgen van basisscholen,- dat andere doelgroepen gebruik zullen kunnen gaan maken van het MEC; dat realisering het recycle-centrum Spullenhulp een milieu educatiecentrum met bijzondere aandacht voor afvalscheiding nabij de afvalverwerking mogelijk maakt; dat het succes van Spullenhulp verkeersaanpassingen noodzakelijk maakt, waaronder voorzieningen voor parkeren; dat een braakliggend terrein tussen Spullenhulp en gemeentewerf geen efficiënt gebruik kent en bruikbaar is voor andere doelein-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 385