12 oktober 1994 - 39 zonder meer voor Spullenhulp betalen. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Nee, maar u hebt 140.000,= te besteden voor drie elementen en ik denk dat dat niet kan. Maar dan moet u dus een andere dekking aangeven VOORZITTER: We gaan nu verder. Is de WD uitgesproken? Dan gaan we naar de CDA-fractie Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Voorzitter, eerst even naar aanleiding van de mededelingen van de wethouder. Wij zijn blij dat daar nu op zo'n korte termijn duidelijkheid over ontstaat. Wij hadden daar in onze algemene beschouwing ook aandacht voor gevraagd, voor het naar voren halen van de riolering Dan wat betreft de motie van de WD. Daar zijn wij het niet volledig met de WD eens. Wij kunnen ons wel vinden in het feit dat er een onderzoek verricht wordt, maar wij willen daarbij heel duidelijk aangeven dat in ieder geval een deel van dat bedrag gebruikt wordt voor het milieu- educatief centrum en de dingen die we daar zouden willen doen. Dus, dat moet er sowieso al vanaf. Bovendien willen wij ook nog niet verder gaan met onze toezegging dan de toezegging dat het onderzoek eerst gedaan kan worden, want mogelijkerwijs komen daar toch wel andere dingen uit en wij binden ons op dit moment niet meer dan aan dat onderzoek. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, de kwestie -als ik koppies tel, dan wordt het dat zo langzamerhand- Spullenhulp, de Schans en het milieu- educatief centrum, daar is misschien de commotie wel bij begonnen. In de commissie kwam u met een voorstel om aan de Molenstraat een aantal aanpassingen te gaan doen, 60.000,= voor de milieukaart en 140.000,= voor de Molenstraat. We hebben daarvan gezegd in de commissie dat we daarover na wilden denken, omdat we mogelijk andere ideeën daarover hadden. In onze algemene beschouwing hebben we aangegeven dat ten aanzien van het hele reinigingsgebeuren wij grote zorgen hebben, het afval rijst ons werkelijk boven de kop uit. Nu ligt er een motie van de WD en daar wordt in gevraagd een mogelijke realisering enzovoort, en een onderzoek te doen. Ik hoor van het CDA: wij willen toch dat er iets gebeurt aan de Molenstraat. Daarom vroeg ik net aan mevrouw Spijk: hoe doelt u dan ten aanzien van de voorlichting, en/en? Ja, was het antwoord, kleinschalig daar en handhaving, kennelijk -maar ik heb niet gehoord of dat dan ook is met uitbreiding van datgene wat is voorgesteld- aan de Molenstraat. Dat alles met elkaar afwegend, lijkt het ons op dit moment een verantwoorde keuze om te zeggen: laten we het geld, die 140.000,=, dat hoort in de sector milieu, daar oormerken, laten we de kerntakendiscussie met elkaar voeren, daar komt dan ook uit of we inderdaad vinden dat de Molenstraat zoals die er nu is, gehandhaafd moet worden, vergroot, verminderd, of afgestoten moet worden. Dan doe je niet een desinvestering nu, die misschien over enige maanden, die termijn is niet al te lang, teniet gedaan wordt en kun je toch het geld binnen de sector handhaven, zodanig dat er een verantwoorde keuze, ook ten aanzien van de Schans, Spullenhulp en het hele reinigingsgebeuren, naar voren komt. Wij hebben in onze algemene beschouwing ook gezegd -de wethouder heeft dat ook toegezegd- dat hij in overleg met het MKB en de winkeliers zal kijken hoe hij een voorlichtingsproject kan doen om in ieder geval het verbruik van onzinnig afvalmateriaal terug te gaan dringen. Nou, dat kost ook geld, die ruimte is er wat ons betreft denk ik niet binnen de sector om dat zo even ernaast te doen. Als je dat inclusief de overhead omslaat, kost dat ook geld. Daarom ons voorstel: laten we even het geld oormerken, eerst de kerntakendiscussie, dan hebben we alles zuiver op een rij en dan kunnen we uiteindelijk een goede beslissing te nemen. VOORZITTER: Wat doet u met de motie? Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)We wachten eerst uw reactie af. Heer BOERKOEL (PvdA)Mag ik gelijk even reageren op het rioleringsvoorstel van het college, voorzitter? Dat is uitgedeeld en ik begrijp uit het voorstel dat een aantal investeringen die op latere tijdstippen gepland

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 388