12 oktober 1994 - 47 - dat onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheden om de nog te realiseren nieuwbouwwijk Boerenstreek autovrij aan de leggen. Autovrij, in de zin dat alleen auto's van hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance de wijk in mogen en aan de rand parkeergelegenheid volgens de norm van 0,3 per huishouden wordt gerealiseerd. Een onderzoek naar de animo voor het wonen in een autovrije wijk onder de Soesters en in Soest werkenden, moet daar in ieder geval deel van uitmaken. Naast de ecologische principes ten aanzien van het landschap en materiaalgebruik bij de bouw, alsmede milieuvriendelijke beperking van het gebruik van eindige energiebronnen, zou in het licht van de groeiende verkeersproblematiek het realiseren van een autovrije wijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de groei van de automobiliteit. De kosten van het onderzoek moeten gedekt worden uit de exploitatie van het bestemmingsplan Boerenstreek. de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest, D. Hartering-v.dBroek, H.L. Witte en J.B. van Wuijckhuijse. Heer PLOMP (WD)We hebben deze motie in de fractie besproken. Wij zijn tegen deze motie. Heer KROL (CDA) Voorzitter, ook wij hebben ons er even over gebogen, we vinden het om een aantal redenen niet verstandig om het te doen. Een reden is dat je met parkeren buiten de wijk een wijk creëert die je van buitenaf beschouwt als een blikverzameling met daarbinnen de woonwijk. Dat vinden we een heel onaangenaam gezicht. We vragen ons ook af of je inderdaad de norm van 0,3 per huishouden kunt hanteren, of dat een reële norm is. Dat kunt u misschien straks toelichten. Om een aantal van die redenen lijkt het ons geen aantrekkelijke motie. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, daar waar het gaat om een wijk waar niet de mensen zelf kunnen beoordelen of ze er willen gaan wonen -ze zijn soms blij dat ze er mogen gaan wonen- lijkt het ons geen verstandige motie Heer BAKS (BAM)Voorzitter, in tegenstelling tot het vorige blok van drie, beginnen wij hopelijk bij het blok dat de motie de moeite waard vindt om uit te laten voeren, een onderzoek naar de mogelijkheden en de wenselijk heid voor burgers om te wonen in een autovrije wijk. Het lijkt ons de moeite waard om het in ieder geval te onderzoeken, zoals de motie ook suggereert. Wij zullen voor stemmen. VOORZITTER: Ik wil Gemeentebelangen Groen Soest als laatste het woord geven, dan ga ik eerst naar D66. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, het lijkt mij juist veel logischer dat de fractie die de motie indient allereerst aan het woord komt. VOORZITTER: Maar ik heb deze hoofdfunctie aan de orde gesteld en in die zin hebt u gelijk. Dan geef ik u nu het woord over de hoofdfunctie, inclusief de motie Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik verbaas me een beetje over de manier waarop heel snel deze motie aan de orde wordt gesteld en allerlei fracties de gelegenheid krijgen om er al op te gaan schieten, voordat wij in de gelegenheid zijn om deze motie nog even te voorzien van enige toelichting. Het is zo dat er in het algemeen in Nederland een hele grote scepsis bestaat ten opzichte van het bouwen van autovrije wijken. In Amsterdam is het gebeurd dat in 1992 de fractie van Groen Links in de stadsdeelraad Westpark tijdens een begrotingsvergadering riep: we gaan een autovrij woningbouwproject beginnen in het voormalige gemeentelijke waterleiding bedrijf. Omdat ze de meerderheid hadden, werd dat aangenomen. De stedebouw- kundige afdeling zat al meteen met de handen in het haar, want zij hadden dezelfde scepsis. Een autovrije wijk, maar dan op deze locatie leek niet te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 396