12 oktober 1994 - 48 - kunnen. Maar goed, ze moesten het uitvoeren en toen zijn ze tot de conclusie gekomen: laten we nou eerst eens, voordat we überhaupt eraan gaan beginnen, een enquête houden onder de bevolking van het stadsdeel om te kijken of er belangstelling is voor het bouwen van een autovrije wijk. De verrassing was zeer groot, want binnen tien dagen kwamen er 4000 reacties binnen bij de stadsdeelraad om in aanmerking te komen voor het wonen in die wijk. Met een paar dagen meer was dat zelfs opgelopen tot 6000, zeer tot verrassing van de stedebouwkundigen, die zelf wel voorstander waren van een autovrije wijk, maar dachten dat het vrijwel een onmogelijkheid was. Het bleek dus dat er grote animo voor was en vervolgens is men gaan inventari seren op welke voorwaarden degenen die zich aan hadden gemeld in die wijk wilden gaan wonen. Er zijn een aantal volkshuisvestelijke eisen gesteld, bijvoorbeeld dat je tien jaar in het stadsdeel Westerpark moest wonen en dat je een woning moest achterlaten die volkshuisvestelijk interessant was. Ik vind het daarom jammer dat partijen zich al uitspreken, voordat ze op de hoogte zijn van die informatie, want dan krijg je standpunten die al gauw heel vast gaan liggen. Wat wij graag zouden willen is namelijk een onderzoek. We weten allemaal dat het verkeer in Soest een groot probleem is. Eén van de kritiekpunten tijdens het vaststellen van de structuurvisie was: waarom gaan we in de wijk Boerenstreek een nieuwbouwwijk van 600 woningen realiseren, terwijl we niet eens in staat zijn onze infrastructuur aan te passen of af te stemmen op het verkeer dat we nu hebben? Vandaar, voorzitter, dat wij deze motie op een toch iets positievere manier naar voren willen brengen. Wij willen niet zeggen: mensen moeten gedwongen worden om autovrij te gaan wonen. Dat werkt niet, dat weten wij ook, dat is niet de manier waarop je dat doet. Het is ook zo dat we nog maar weinig te bouwen hebben, dus je moet heel zorgvuldig omgaan met wat je doen. Desalniettemin vragen wij gewoon aan de andere fracties of ze bereid zijn in ieder geval te laten onderzoeken of er bij mensen die in Soest wonen of in Soest werkenden, die elders wonen, een dermate grote animo is om in een autovrije wijk te wonen. Het is zo dat er natuurlijk ook nog andere punten spelen. We willen daar ecologisch gaan bouwen, met grote aandacht voor het landschap, voor energiezuinig bouwen. Daarbij komt dat we ook allemaal hebben kunnen zien dat de ontsluiting voor het verkeer absoluut niet onproblematisch is. Wat we daar ook zullen bedenken, dat zal toch altijd passen en meten blijven. Vandaar dat wij hopen dat de andere fracties toch iets minder fel zullen zeggen: we hebben er geen belangstelling voor. Wat wij in feite vragen is: laten we met z'n allen eens kijken of er in Soest onder de Soester bevolking en mensen die elders wonen maar in Soest werken voldoende belangstelling is om te overwegen een autovrije wijk in de Boerenstreek te bouwen. Wij denken dat daarmee een grote bijdrage kan worden geleverd aan het voorkomen van een nog hoger oplopen van de verkeersproblematiek in Soest. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, met dit voorstel van Gemeentebelangen Groen Soest hebben wij aanmerkelijk minder moeite dan met het voorafgaande waar we over moesten stemmen van de WD met betrekking tot Spullenhulp en met milieu-educatief centrum. Ik denk dat de heer Witte de problematiek goed geschetst heeft. Het is zo dat, behalve in een grote stad als Amsterdam, met deze woonwijken ook al langer geëxperimenteerd wordt in kleinere gemeenten. Ik heb zelf vernomen van mensen die in dit soort wijken wonen dat het een groot succes is, dat men zeer gelukkig is met de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor een woning waar niet de hele dag het verkeer langs raast. Dat wil niet zeggen dat je zelf geen auto mag hebben, of dat je je auto niet vlak in de buurt hebt, maar dat zo'n wijk zo ingericht wordt dat er minimaal overlast is van het verkeer. Wij kunnen hartgrondig instemmen met een beperkt onderzoek. Ik denk niet dat je daar dikke rapporten aan moet besteden. Het bewijst zichzelf, als er iemand even met verstand induikt, dan zult u het zien en ik hoop dat de raad zich daar ook door laat overtuigen, dat het een hele belangrijke aanvulling is op de plannen voor de Boerenstreek Heer VISSER (GL/PS)Gehoord de toelichting van de heer Witte, voorzitter, acht ik het een goed plan om dat minimaal te onderzoeken. Het stelt mij ook teleur dat de grote partijen domweg nee zeggen. De heer Krol had er nog een toelichting bij, de heer Plomp had helemaal geen argumenten waarom hij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 397