12 oktober 1994 - 52 - 15. De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op 10 en 12 oktober 1994 overwegende dat er in het heffen van belastingen een rechtvaardigheidsbegin sel dient te zitten; dat er in onze gemeente «slechts» één huisdier (de hond) wordt belast dat de hondenbelasting niet ten goede komt aan alleen de hond of hondenbezitter, maar via de algemene middelen wordt besteed ten dienste van alle inwoners; dat er ongeveer een derde van de hondenbelasting wordt besteed aan inningskosten; besluit in de kerntakendiscussie de hondenbelasting ter discussie te stellen en te bezien op welke wijze de geraamde 250.000,= (netto-resultaat hondenbelasting) aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd of kunnen worden onttrokken om daarmee de hondenbelasting op te heffen; en gaat over tot de orde van de dag. BAM-raadsfractie, R. Joustra, J.A. Baks, T.S. Glastra. VOORZITTER: Als niemand het woord wenst ga ik vragen of u voor of tegen de motie bent. WD is tegen, CDA is tegen, PvdA is tegen, Bam is voor, GGS is tegen, D66 is tegen, GL/PS is tegen en de heer Meilof is tegen. Dan is deze motie met 23 tegen 3 stemmen verworpen. Marktgeld O.Z.B. Verordening reinigingsheffing Verordening rioolrecht Verordening kosten aansluiting op riolering Verordening standplaatsgeld Tarieven t.b.v. schoolinstructie zwemmen VOORZITTER: Dan ga ik nog even naar de agenda zelf kijken. Voorstel tot het vaststellen van de meerjarenbegroting 1995 - 1998 en tot het verlenen van een aantal kredieten. Voorstel eerste nota van wijzigingen behorende bij de meerjarenbegroting 1995 - 1998. Voorstel tweede nota van wijziging behorende bij de meerjarenbegroting 1995 - 1998. De voorstellen (RV 94-117, RV 94-122 en RV 94-135) worden achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het vaststellen van WEL/ZORG werkplan 1995 - 1998 en jaarprogramma 199 5. VOORZITTER: Alles met inachtname met de gestelde vragen en de gegeven antwoorden Heer KROL (CDA) Wat u aangeeft, met de opmerkingen die we als fractie erover gemaakt hebben, zijn we wel akkoord, ja. Het voorstel (RV 94-114) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Voorstel tot herziening van de belastingverordeningen en voorstel tot aanpassing van de tarieven van diverse belastingen en rechten voor het belastingjaar 1995. Heer BAKS (BAM) Met uitzondering van onze fractie voor wat betreft de hondenblasting, uiteraard.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 401