nr. 11B NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag, 12 oktober 1994, aanvang 19.05 uur (na de begrotings vergadering) Voorzitter; de heer J. de Widt, burgemeester; Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: B.D. Anderson, J.A. Baks, W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg - Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse Afwezig met kennisgeving de leden; mevr. L. Hartering - van den Broek, W.R. Meilof en J.A. Zwaanenburg. VOORZITTER; Ik open de raadsvergadering. Spreekrecht VOORZITTER; De heer Pronk, voorzitter van de Bewonersvereniging Soest-zuid heeft gevraagd of hij van het spreekrecht gebruik mag maken. Na agendapunt 3 haal ik agendapunt 15, waarbij de heer Pronk het woord wil voeren, naar voren. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Geen. Vragenhalfuurtj e Er hebben het college geen vragen bereikt. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet uit de reservering verkeersveiligheidsgelden 1994. VOORZITTER: De heer Pronk heeft het woord gedurende drie minuten. Heer PRONK; Voorzitter, geachte raadsleden. De Bewonersvereniging Soest- zuid heeft een verzoek gedaan aan u om een eind te maken aan het sluipverkeer door de twee lanen, de Bartolottilaan en de Van Beuningenlaan. Er is in de raadscommissie over gesproken en het college heeft nu een reactie gegeven op ons voorstel en daar willen we graag nog iets over zeggen. De reactie van het college is nogal technisch. Daardoor verzeilen we in een nogal technische zaak en daar kun je natuurlijk steeds met elkaar over van mening blijven verschillen. Het laatste woord erover kun je nooit zeggen, de praktijk zou het moeten uitwijzen. Wat betreft de tellingen, er is een groot verschil. Dat is verklaarbaar uit meteorologische aspecten. We hebben een stuk gemaakt, dat hebt u gekregen, waarin dat uiteen wordt gezet. Het belangrijkste is dat het eigenlijk niet zoveel verschil maakt als het lijkt, want het grootste deel van de auto's in die lanen is toch nog steeds niet-bestemmingsverkeerZe rijden veel te hard, dat blijft ook overeind. We hebben de meteorologische verschillen die daar gebleken zijn tussen onze wijze van tellen en die van de gemeente verwerkt in zoals we met onze verdere tellingen zijn omgegaan, zodat dat in ieder geval er niet meer hoeft te zijn in de resultaten die wij u verder vandaag presenteren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 404