12 oktober 1994 - 2 - De zorgen van B&W betreffen vooral de vraag of het niet onveiliger wordt aan de kant van de Soesterbergsestraat en wel zoveel onveiliger dat de veiligheidswinst verloren gaat en omslaat in een nadeel. We hebben dat op grond van tellingen en heel globale modelberekeningen onderzocht. De resultaten hebt u van ons gekregen. Onze conclusie is dat de gevaarlijke linksaf bewegingen worden beperkt tot een derde van wat ze nu zijn en wel vanaf een weg die minder druk is dan de weg van waaraf nu de meeste linksaf bewegingen plaatsvinden, dat het verkeer de wijk in en uit vanaf de Soesterbergsestraat ongeveer gereduceerd wordt tot de helft, terwijl het verkeer de wijk in en uit aan de Birkstraat volledig verdwijnt VOORZITTER: Wilt u langzamerhand afronden? U hebt nog een halve minuut. Heer PRONK: en dat op de Hildebrandtlaan het inderdaad iets drukker wordt, maar ook stiller, daar waar de woningen zijn. Wij vragen u dus om te besluiten ons voorstel te volgen en als u dat nu niet kunt doen, om dan in ieder geval gelden te reserveren en te besluiten, zodra blijkt uit de structuurvisie dat ons plan daarin past, om het dan inderdaad onmiddellijk uit te voeren van het geld dat nu gereserveerd wordt VOORZITTER: Dank u wel. Ik vraag aan de leden van de raad of iemand het woord wenst te voeren bij dit agendapunt. Heer KROL (CDA): Ja, voorzitter, misschien is het toch verstandig dat we er even wat over zeggen, vooral omdat mijn fractie inderdaad in de commissie heeft gezegd: laten we hier nog eens even naar kijken. We hebben vanavond van de geachte inspreker een papier gekregen. Dat hebben we natuurlijk nog niet allemaal helemaal op zijn merites bekeken. Ik zou daar het volgende over willen zeggen, dat lijkt me het verstandigst. Het is jammer eigenlijk, uw college behandelt de vraag: zouden we een stukje van de financiering op dit moment gebruiken, maar heeft ook gelijk een heel uitgebreid verhaal geschreven wat u van dit voorstel vindt. Wij hebben juist in de commissie gezegd -en ik dacht dat we dat zo'n beetje raadbreed gedaan hebben- je moet niet nu alleen naar dit voorstel kijken dat de Bewonersvereniging Soest- zuid op tafel legt, maar je moet die discussie betrekken bij de totaal discussie die wij over de zuidelijke hoofdwegenstructuur gepland hebben voor de eerste helft van 1995. Daarmee voorkom je dat je ad hoe maatregelen hier neemt of hier bespreekt, dan neem je het mee in de totaaldiscussie. Dat lijkt ons zinvoller. Dat betekent ook gelijk, mijnheer de voorzitter, dat we het voorstel zoals dat nu gedaan wordt door de Bewonersvereniging Soest-zuid, heel serieus willen nemen en mee willen nemen in die discussie, maar dat we niet -dat is misschien ook naar aanleiding van het advies dat u ons gegeven hebt- het verstandig zouden vinden om gelden voor verkeersveiligheid die u al wilt gaan besteden, op dit moment stil te zetten. Dat betekent heel concreet: als blijkt dat het voorstel van de Bewonersvereniging Soest-zuid passend in een totaalaanpak van de zuidelijke hoofdwegenstructuur mogelijk is, dan is er op dat moment, denk ik, de bereidheid om daar middelen voor ter beschikking te stellen. Maar op dit moment kunnen we dat niet overzien en daarom zou de CDA-fractie voor het collegevoorstel willen stemmen in zijn totaliteit en het verhaal van de Bewonersvereniging Soest-zuid serieus willen laten meewegen bij de discussie over de zuidelijke hoofdwegen structuur. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Voorzitter, waar het hier concreet om gaat, is een van uw kant uit concreet voorstel. Daar waar de hoogste onveiligheid is, moet je het het eerst aanpakken. Dat hebben we voortdurend gedaan als het ging om deze gelden en dat zullen we nu ook steunen. Het voorstel dat de bewoners ons hebben voorgelegd heb ik net wel even gelezen, maar wij hebben gisteren nog met hen een gesprek gehad, dus dat is conform. We hebben daar laten weten dat we in ieder geval niet zijn -ook niet tijdelijk en ook niet als proef- voor het afsluiten van wegen. Dat gaat ons te ver. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Krol, die zegt: het moet serieus meegenomen worden bij de zuidelijke hoofdwegenstruc tuur. De kennis die zij als bewonersvereniging aandragen en die wij door uw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 405