12 oktober 1994 - 5 - Heer VISSER (GL/PS); Hetzelfde onderwerp, voorzitter. We hebben in a.b.z. uitvoerig hierover gepraat. Een aantal dingen heb ik al aangegeven waarvan ik denk: klopt dat wel? Ik denk aan de speelautomaten, maar dat zou nog bekeken worden, dacht ik. Die handhaving. In a.b.z. is al gesteld door de gemeentesecretaris dat het niet alleen de politie is die op dingen moet letten, maar dat het ook vooral een taak is van het bestuur van deze gemeente om te kijken of zij in eerste instantie maatregelen kunnen nemen. Als je die hele APV op de keper beschouwt, dan staan er natuurlijk heel veel dingen in waarvan je denkt: nou, daar hoeft niet elke dag naar gekeken te worden. Het verbieden dat iemand zijn behoefte op straat doet, ik denk niet dat we daar het hele jaar van wakker liggen. VOORZITTER: Bij de honden wel. Heer VISSER (GL/PS): Bij de honden wel, ja. Maar zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. Toch denk ik dat uit het hele stuk best een aantal prioriteiten gehaald kunnen worden, een top-vijf bij wijze van spreken waaraan een ieder zich ergert en waar een ieder in Soest last van heeft. Inhakend op het verhaal dat u ons hebt toegestuurd, waarin ik de laatste zin toch nog even citeer, waar staat: "Daarnaast kan bij de inzet van politie-surveillanten meer direct door de gemeente de prioriteitsstelling worden bepaald." dan vraag ik u nadrukkelijk -en ik hoop dat u dat toezegt- dat we mettertijd, als deze mensen in dienst komen -dat duurt helaas nog even-, toch met elkaar een soort top-vijf gaan samenstellen waarin we dan toch in Soest op letten. We hebben daar genoeg ambtenaren voor en straks ook hiernaast, bij de buren, weliswaar mensen die hier niet wonen, maar wel werken en toch -zoals u eens een keer gezegd hebt- door Soest heen rijden, fietsen of lopen, dat we toch bij dat soort dingen de vinger leggen en wat meer laten merken dat we het niet op prijs stellen. Al zijn het maar de auto's op het trottoir, of de auto's die nog steeds langs de straat te koop worden aangeboden. Misschien hoort dat niet allemaal tot die top-vijf, maar een top-vijf lijkt me toch van belang, dat we die uit deze APV halen en dat we er dan ook echt eens op gaan letten. Want er staan toch teveel dingen in die je net zo goed kan schrappen als we er toch niks aan doen. Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, eigenlijk een beetje in aansluiting op wat de heer Visser zegt. Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, maar ik ben zo bang dat wij dadelijk de APV kennen, het politie-apparaat en justitie natuurlijk ook de APV kennen, maar dat het daarmee eigenlijk ophoudt. Even terug naar die top-vijf van de heer Visser. Misschien kunnen het er meer zijn, maar hele praktische dingen zou je eigenlijk uit die APV moeten halen, want de burger krijgt die APV niet in huis. Nu kunt u wel zeggen: ja, ze kunnen hem inkijken op het politiebureau, ze kunnen hier komen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik denk dat wij een voortreffe lijk blad hebben, Op 't Hoogt, en het lijkt me goed -mede in het thema van een jaar, bijvoorbeeld vuurwerk, gladheidsbestrijding, zo kun je er meer noemen- om regelmatig eens thema's uit die APV te halen en daar in Op 't Hoogt aandacht aan te besteden, als het kan in begrijpelijk Nederlands. Ik weet, als je teksten gaat vertalen, ontkracht je de APV, maar dat mag dan de redactie oplossen, ik ben geen journalist. Er in Op 't Hoogt regelmatig aandacht aan te besteden lijkt me zinvoller dan dat de redactie blijft trekken aan mensen van: mensen lever nou een stukje voor Op 't Hoogt, want ik krijg de krant niet vol. Ik weet dat dat ook gebeurt en dit lijkt me toch iets heel zinvols. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, wat de heer Lokker al gezegd heeft: dank u voor de snelle en adequate informatievoorziening. Ik vind ook dat het stuk waarin nog eens duidelijk toegelicht wordt wat de bestuurlijke verplichtingen zijn en hoe het met de politie staat, niet duidelijk genoeg ook nog eens gepubliceerd kan worden. Wat de heer Joustra zegt, daar ben ik het niet helemaal mee eens, wel dat de voorlichting naar de bevolking nooit goed genoeg kan zijn. Ik denk dat als we stukken uit de APV gaan publiceren met een toelichting, dat helemaal niemand het meer leest. Heer JOUSTRA (BAM): Even bij interruptie, voorzitter, is Op 't Hoogt nu een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 408