12 oktober 1994 - 6 - leuk blaadje of is het een voorlichtingsblad van de gemeente? Ik denk dat mevrouw Swinkels dan de gemiddelde burger van Soest onderschat, die verwacht een voorlichtingsblad en anders koop ik wel een andere krant. Mevrouw SWINKELS (D66)Nou, het is natuurlijk een voorlichtingsblad. Het is prettig als er een leuk plaatje in staat, maar zelfs dan merk je, als je je oor goed te luisteren legt, dat er zoveel informatie is dat mensen het echt niet allemaal tot zich nemen. Nu is een APV natuurlijk het minst interessante om te lezen, hoe goed ook uitgelegd, tenzij je inderdaad op een bepaald moment ergens een klacht over hebt. Dan wil je het wel weten, maar dan kom je er niet uit met een APV als burger. Maar iedereen voelt ongeveer aan als er iets gebeurt, wat wel en wat niet door de beugel kan. Ik denk dat men dan actief wordt en de betrokken instanties gaat opbellen. Dan horen ze vanzelf of het wel of niet een klacht is waar iets aan gedaan kan worden. Ik was nog even bij de toelichtende stukken. Ik denk dat het stuk dat we hier gekregen hebben -dat is niet gedateerd en niet ondertekend- nog eens precies uitlegt hoe het met de opsporingsbevoegdheid zit. Dat is echt voor verdere spreiding vatbaar, om te voorkomen ook dat er zoveel mensen denken: hier moet de politie iets aan doen, dat de politie aan de werkelijke APV niet toekomt. Ik heb bewondering voor een politie -of dat nou regionaal of gemeentelijk is of misschien op rijksniveau- die met deze APV zodanig uit de voeten kan, dat de mensen toch nog een soort veiligheidsgevoel hebben van: de politie doet ergens iets aan. Want het is niet niks, wat er allemaal in staat. VOORZITTER: Als ik dan mag reageren? Mijnheer Visser, uw suggestie om een keer in de commissie a.b.z., voordat de surveillanten van start gaan, te spreken over prioriteiten, 1 t/m 5 of anders, dat kunnen we invullen, die suggestie neem ik graag over. Het lijkt me goed om daarover te spreken. Het zijn duidelijk mensen, surveillanten, die wij zelf als gemeente in dienst nemen. Bij de politie moet ik dat iedere keer bespreken in het driehoeks overleg met justitie en de politie zegt. Maar hier kunnen we duidelijk zelf sturing geven en dat neem ik graag over van u. Dan de fractie BAM, die pleit voor publiciteit rondom de APV. Ik kan u op uw wenken bedienen, want aanstaande woensdag staat al gepland een eerste verhaal in Op 't Hoogt over de APV, ervan uitgaande dat u het voorstel vanavond aanneemt. Wij willen dat voortzetten. Overigens is het zo dat u niet moet denken dat wij al die artikelen die in de APV staan dagelijks moeten toepassen. De praktijk wijst uit dat je een aantal bepalingen gewoon moet opnemen om voorbereid te zijn op eventuele voorvallen, anders ben je te laat om weer een verordening te maken. Maar we hopen uiteraard dat we ze niet allemaal hoeven toe te passen. Heer BLAAUW (WD): Voorzitter, ik wil graag even inhaken op wat u zegt over verspreiding aan de burger van zaken van de gemeente in Op 't Hoogt, als u dat goed vindt, want dat past hier aardig bij. Ik moet in ieder geval con stateren dat met de laatste Op 't Hoogt, waarin alles over deze vergadering en de begroting en datgene wat de fracties te berde hebben gebracht was neergelegd, grote hiaten in de bezorging zijn geschied. Ik heb begrepen dat u het via sportverenigingen hebt laten doen. Ik kan u garanderen dat bij ons in de straat niemand een krant heeft gehad. Ikzelf noch de heer Ebbers, die bij mij in de straat woont, heeft er een gehad. Ik heb vanmorgen nog bij een paar buren geïnformeerd, daar is hij ook niet gekomen. Ik denk dat wij ook de zorg hebben dat wij dit soort verspreidingen doen via reguliere organisaties, die ons kunnen verzekeren dat zaken die de gemeente kenbaar wil maken aan de inwoners ook duidelijk ter plaatse en op de juiste tijd aankomen. VOORZITTER: Excuus dat het misgelopen is. We zullen het uitzoeken en kijken of er maatregelen getroffen kunnen worden om herhaling te voorkomen. Mag ik constateren dat de raad met de aanvaarding van de nieuwe APV kan instemmen? Dan is aldus besloten. Het voorstel (RV 94-126) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 409