20 januari 19 94 - 20 - VOORZITTER: Geen interrupties meer, het woord is aan wethouder Menne Wethouder MENNEAls dat vanuit een plaatselijke winkel gaat, denk ik dat het Ik weet niet precies wat hier bedoeld wordt. Het zou kunnen. We kunnen dat in de commissie natuurlijk nog wel eens bespreken. VOORZITTER: Ik constateer dat een meerderheid van de raad kan instemmen met het voorstel, met de aantekening dat de fracties van Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Groen Soest en GPV/SGP/RPF tegen zijn. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Groen Soest en GPV/SGP/RPF geacht willen worden tegen te hebben gestemd. Commentaar op het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie betreffende een locatie voor een composteerinrichting in Soesterberg: afweging tussen de locaties Amersfoortsestraat en Kampdwarsweg. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, u hebt gedaan wat we in het initiatiefvoorstel, dat door deze hele raad is overgenomen destijds, gevraagd hebben. Het antwoord van de provincie heeft ons buitengewoon teleurgesteld. Op dit moment kunnen we dan ook niet anders dan met dit voorstel, zoals het voorligt, akkoord gaan, maar wel met de duidelijke aantekening dat het wat ons betreft niet zo kan zijn dat het nu dus alleen maar zou gaan -en dat u daarin meegaat- om een locatie aan de Kampdwarsweg. Dat is een hele andere discussie, die was niet aan de orde ten tijde van dit raadsvoorstel. Als u die weg op wilt gaan, dan kunt u bij ons aankloppen en dan zullen we op dat moment afwegen wat er feitelijk goed en slecht aan dat voorstel is. Ik denk dat het ook goed is dat u zich nog eens met de provincie verstaat ten aanzien van het terrein Kampdwarsweg en met onze buurgemeente Zeist, zodat het niet zo is dat we een heleboel werk aan het doen zijn met elkaar wat op termijn uiteindelijk misschien niet nodig blijkt te zijn. Heer KROL (CDA)Het is jammer, mijnheer de voorzitter, dan moeten we toch iets van de commissie overdoen. Als je in de commissie met een aantal partijen een opmerking maakt over een raadsvoorstel en het komt niet terug bij het desbetreffende raadsvoorstel, dan moet je het toch hier doen. De opmerking die mevrouw Stekelenburg gemaakt heeft, helaas is de locatie Tammer niet mogelijk, maar wij lezen in het raadsvoorstel niet dat het dus automatisch de locatie Kampdwarsweg wordt. Dat moeten we dus herhalen, omdat u daar niet op gereageerd hebt Heer JANSEN (D66)Voorzitter, ik wou precies hetzelfde zeggen. In de commissie is besloten om de een-na-laatste alinea een andere tekst te geven. Die tekst heeft wel ter inzage gelegen, nu die conclusie in r.o. gemaakt is, maar het raadsvoorstel bij de brief is niet overeenkomstig aangepast. De vraag is in feite: wilt u het alsnog overeenkomstig aanpassen? Heer EBBERS (WD)Voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik namens mijn fractie mijn teleurstelling moet uitspreken over het besluit van G.S. om geen toestemming te geven tot het verplaatsen van de locatie van de Kampdwarsweg naar de Amersfoortsestraat. Het is een halsstarrig besluit van het college van G.S. om dit gewoon niet te willen doen. Als we dan aan het begin van deze vergadering een heel verhaal gehoord hebben van de Partij van de Arbeid, waar ik het volledig mee eens was, over het kappen van al die bomen bij het waterleidingbedrijf, dan kan ik mij moeilijk voorstellen dat G.S. en het ministerie dit allemaal goedvinden, terwijl we daar straks vlak bij een begraafplaats een composteerinrichting gaan neerzetten. Voorzitter, het besluit van G.S. dat hier ligt, vind ik bijzonder halsstarrig, het is gewoon het vasthouden aan een eenmaal ingenomen standpunt dat ze in hun streekplan procedure hebben vastgesteld. Ik vind het onjuist om dit te doen. Het is passief beleid, ook van de zijde van het college, om niet feller hiertegen in te gaan. Persoonlijk moet ik eerlijk zeggen dat de Kampdwarsweg straks, in de toekomst voor mij op dit moment onbespreekbaar is, zo vlak bij de begraaf plaats. Ik zou u nog eens dringend in overweging willen geven om toch nog eens te kijken met G.S. of het niet op een andere wijze kan, want dit is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 40