12 oktober 1994 - 9 - De voorstellen 9 tot en met 12 (RV 94-130, RV 94-129, RV 94-120 en RV 94- 127) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. Voorstel met betrekking tot het verslag 1993-1994 van de voorzitter van De Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften over toepassing van de Klachtenregeling Mevrouw SWINKELS (D66) Voorzitter, ik wil graag hier nog eens vertellen dat ik het een uitstekend verslag vind, zeer beknopt, maar alles wat er in moest staan, stond erin. Het was kwalitatief van hoog niveau en ik was er heel gelukkig mee. VOORZITTER; Ik denk dat wij daar allemaal zo over denken, zoals u dat nu verwoordt, mevrouw Swinkels. Het voorstel (RV 94-125) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 14. Voorstel tot het vaststellen van het Regionaal Educatief Plan 1995 voor Basiseducatie en het Regionaal Educatief Plan 1995 voor Vormings- en Ontwikkelingswerk Het voorstel (RV 94-131) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van telecommunicatie-investeringen Mevrouw SWINKELS (D66); Voorzitter, de vorige keer toen we het hierover hadden in de commissie, had ik nog niet de toelichting gelezen die erbij gelegd was. Ik moet zeggen dat ik met die toelichting veel beter uit de voeten kon over wat de inhoud was en vooral ook wat eruit zou komen. Het was een goed gesteld stuk, alleen, helemaal helderheid heb ik zojuist pas gekregen toen ik de brief van 5 oktober in de map van a.b.z. vond, waarin een en ander beschreven stond over voorstellen met betrekking tot de reorganisatie. Dat koppelend met de toelichting die ik gekregen heb op dit raadsvoorstel, kan ik het er nu volledig mee eens zijn. Het voorstel (RV 94-133) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel tot benoeming van leden adviesorganen/commissies. VOORZITTER; Voordat we tot stemming overgaan, wenst iemand nog het woord? Niemand. Als het goed is heeft u een voorbedrukt stembriefje, dat wordt nu rondgedeeld. Als u geen veranderingen aanbrengt, dan zal conform besloten worden. Wenst u een verandering aan te brengen, streept u dan de naam door die u niet benoemd wenst te zien en plaatst u daar dan een andere naam voor. Mag ik dan vragen of de heer Joustra en de heer Van Wuijckhuijse zitting willen nemen in het stembureau? VOORZITTER; Ik kan u de uitslag van de stemming meedelen. Er zijn uitgebracht 24 geldige stemmen. Alle personen, vermeld in dit raadsvoor stel, zijn unaniem benoemd. Ik verklaar hiermee die personen benoemd door de raad. Het stembureau is weer ontbonden. Het voorstel (RV 94-124) wordt na schriftelijke stemming aangenomen. 18. Voorstel tot het verlenen van een garantie ten behoeve van het «Comité 50 jaar Bevrijding» voor de organisatie van festiviteiten ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding. Heer KRIJGER (WD): Heel kort, om het goed te begrijpen. Ik heb het zo gelezen dat er een verzoek is binnengekomen om een bijdrage te leveren als gemeente aan een begroting. Dat is ver van tevoren, maar die moet als begroting tijdig worden opgesteld. Het verzoek heeft betrekking op een deel bijdrage van de gemeente en een deel uit middelen die moeten komen uit de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 412