12 oktober 1994 - 10 - burgerij, uit het bedrijfsleven. Voor dat deel vraagt men garantie en men vraagt of de gemeente, de gemeenschap dat andere deel voor zijn rekening wil nemen. Zo heb ik het begrepen, het verzoek. Maar het voorstel, het laatste stukje is net iets onduidelijk. Er staan wel bedragen in, maar heb ik het goed begrepen? Als u dat kunt aangeven, dan is dat voor mij genoeg, want het lijkt mij dat zo'n festiviteit een zaak is waar iedereen achter zal gaan staan. Maar het moet wel goed begrepen zijn wat de opzet is geweest. VOORZITTER: Het is inderdaad zo dat wij ernaar streven -ik heb begrepen dat uw aller inzet ook zo is en dat u het ook zo ziet- dat het een feest wordt voor alle burgers. Dat wellicht de brief, zoals het Comité dat aan ons heeft geschreven, verkeerd is geïnterpreteerd, mocht dat zo zijn, dan zullen we dat alsnog corrigeren in de zin zoals u dat verwoordt. Kan de raad daarmee instemmen? Dan is aldus besloten. Het voorstel (RV 94-134) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Initiatiefvoorstel van de fractie van Progressief Soest/Groen Links betreffende de besluitvorming over de noordelijke hoofdwegenstructuur. VOORZITTER: Wenst u het nog toe te lichten? Heer VISSER (GL/PS): Ja, uiteraard, voorzitter, anders krijgen we dezelfde fout die bij de vorige toestand gemaakt is toen de heer Witte een aardige motie indiende. Het is al mis gegaan toen er zomaar een voorlichtingsnota werd gebombardeerd tot inspraaknota, dat was al een rare move, omdat je toch verwacht dat het college -zoals aangekondigd was- een duidelijk beleid zou voeren en niet zomaar wat voorlichtingsaspecten zou verheffen tot inspraakaspecten, dat dan toch weer het karakter kreeg van: roept u maar. Dan die 21e september, een inspraakavond die ik heb bijgewoond en waar ik tot de conclusie kwam: dit gaat niet goed, hier moeten we onmiddellijk mee stoppen. Ik heb al iets gezegd over gedrevenheid, de heer Witte die op een gadraven manier iets verdedigt waarvan hij denkt dat het goed ia voor Soest. Ik heb dat van de kant van het college wat dit betreft nog niet gehoord. De wethouder was meer notulist en zei tegen de insprekers dat hij alles zou opschrijven en meenemen, maar echt een bevlogen verhaal van: wij gaan nu eens even voor Soest iets bedenken en aan u voorleggen waar Soest al jaren op zit te wachten, dat kwam er niet uit. En dat komt er ook niet uit, dat voorspel ik u. Daarom doe ik een beroep op de raad om vanavond dit voorstel aan te nemen om onmiddellijk alle activiteiten te staken en de vierde variatie te aanvaarden, zoals D66 dat vanavond ook geprobeerd heeft, om gewoon terug te keren naar de structuurvisie en te doen wat we in het verleden hebben afgesproken, namelijk het opknappen van de N221 die door enige praktische, verder komen we niet. Welke rondweg ook is waarscnijnlijk weggegooid geld, geld dat wij helemaal niet hebben, laat staan voor een rondweg. Kortom, voorzitter, ik dacht dat het toch verstandig was om deze toelichting nog even te geven, zodat alle fracties over de streep gaan. Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, vanmiddag hebben we bij de behandeling van de begroting een soortgelijk voorstel ingediend, dat heeft het niet gehaald. Maar daar gaat het ons ook niet om of wij een motie halen ja of nee, het gaat om de problematiek. Wij waren eigenlijk verheugd dat het als initiatiefvoorstel nog een keer terugkwam. We hebben bij onszelf gedacht, ach dan hebben ze nog wat tijd om na te denken of ze vanmiddag wel goed gehandeld hebben ja of nee. Ik zou van harte de woorden van de heer Visser willen ondersteunen en onderschrijven om toch op dit voorstel in te gaan, want ik denk dat we een fout maken als we hieraan voorbij gaan. Ik denk dat we over een paar jaar spijt hebben als haren op ons hoofd en dan zullen roepen: die 25 miljoen gulden hadden we beter kunnen besteden dan aan een rondweg die waarschijnlijk niemand gebruikt. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, laat ik dan de tweede zijn die over de streep getrokken wordt in deze raad. Kijk, het was verstandiger geweest als we de D66-motie aanvaard hadden, dan had ik hier tegen gestemd, natuurlijk. OnS dorJJ <^ctaL cJlt »its u i.-* j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 413