12 oktober 1994 - 11 - Maar nu het zo is dat de motie van D66 niet aanvaard is, waarin het college nog kans gehad had alle gemoederen die zo verontrust waren met elkaar in overeenstemming te brengen en een goede tussenweg te kiezen, dat is mislukt. Nu ben ik dus zeer sterk voor dit initiatiefvoorstel. Het klopt volledig met wat wij geschreven hebben in onze algemene beschouwingen: geen wegen in dit dorp door bossen, buitengebieden en polders. Daar blijven we achter staan. Het is ook zo dat wij -dat stond ook in onze motie verwoord- uitstekende andere oplossingen hebben voor de problematiek. Ik zal de laatste zijn die zegt dat er geen problemen zijn wat het verkeer betreft, maar D66 vindt altijd nog dat je je niet moet gedragen zoals vroeger de Germanen die, als het ene stukje grond uitgeput was, het volgende stukje in beslag namen en dan daar weer gingen verbouwen. Nee, we zijn een stuk verder dan in die eeuw, je moet gebruik maken van de gelegenheid die er is om te voorkomen dat je in de toekomst niets meer hebt. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, wij vinden het een uitstekend initiatief voorstel van de fractie Progressief Soest/Groen Links om u voor te stellen met onmiddellijke ingang de ambtelijke voorbereidingen te staken ten aanzien van de noordelijke hoofdwegenstructuur. Ik ben op dezelfde inspraakavond geweest als de heer Visser en ik heb ook niet anders kunnen constateren dan dat er niemand, maar dan ook niemand in de zaal is geweest die een goed woordje over had voor een van de drie alternatieven die naar voren werden gebracht. Zoals bekend, zijn wij er toch niet helemaal gerust op dat zo'n inspraakavond erg veel effect heeft op het verdere gedrag van het college. We hebben daar ervaring mee, een paar jaar terug hadden we een structuurvisie en toen was de zaal hier ook helemaal vol. Toen liet wethouder Visser de mensen even stemmen over welke optie ze wilden en de hele zaal kwam unaniem tot de conclusie dat de nul-optie gekozen moest worden. De heer Brunekreef zit nu nee te schudden, was hij er ook? Heer BRUNEKREEF (WD): Ik zat ook in de zaal. ja. Heer WITTE (GGS): Dan was u waarschijnlijk een van die drie mensen die er toen voor waren dat er wel wat gebouwd werd. Heer BRUNEKREEF (WD): Met mij nog een heleboel anderen. Heer WITTE (GGS): Ja? Nou, ik weet het niet, maar u hebt zich niet echt laten horen die avond. Heer BRUNEKREEF (WD)Ik heb toen niet voor die nul-optie gestemd. Dat is juist Heer WITTE (GGS): Goed, maar ik denk dat de anderen die er geweest zijn het met mij eens zullen zijn dat een overgrote meerderheid voor de nul-optie was. Wat er verder toen gebeurd is met ons voorstel om een referendum te houden, enzovoorts, nou, ik hoef de geschiedenis niet nog eens op te rakelen. Het is duidelijk dat de mening van de burgers in Soest niet zo heel erg gewaardeerd wordt in dit huis. Vandaar dat wij maar een actie zijn begonnen om toch de bevolking te mobiliseren. Gisteren hebben actievoerders de burgemeester de eerste negenhonderd-en-zoveel bedenkingen overhandigd. Ik kan vertellen dat we inmiddels dik over de elfhonderd bedenkingen binnen hebben en dat dat aantal nog zal groeien. Ik vind het eigenlijk jammer, als vanavond gebeurt waar ik eigenlijk bang voor ben, dat we daarmee door moeten gaan, want ik denk inderdaad, alles afwegend, dat het een slecht plan is, dat ook bij de provincie zal stranden. Ik begrijp ook absoluut niet, op het moment dat er nog tegen het streekplan bezwaar kon worden ingediend, waarom u niet met ons gepraat hebt over mogelijkheden om dan maar die rondweg daar ook even aan de orde te stellen en waarom dat dan nu allemaal met bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg geregeld zou moeten worden. Ik vind het slechte plannen. Ik ben er bang voor dat er een heleboel tijd in wordt gestopt, dat een heleboel mensen gefrustreerd zullen raken. Uiteindelijk is dan misschien nog de beste optie dat het niet door zou gaan, maar het ergste zou zijn als het dan toch nog doorgezet wordt en we zo meteen met z'n allen een hele dure weg gaan aanleggen, terwijl die naar onze mening absoluut niet zal bijdragen aan de verkeersveiligheid of

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 414