12 oktober 1994 - 12 - aan een prettige leefmilieu in Soest. Voorzitter, ik wou het hier in deze instantie maar bij laten. Wat ons betreft gewoon nu stoppen, dan kunnen wij ook onze tijd besteden aan het parlementaire politiek werk en hoeven we niet zoveel tijd in het actie voeren te stoppen. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, ik had gelijk willen reageren nadat u de heer Visser zijn initiatiefvoorstel had laten toelichten. U keek net de andere kant op, goed, dat kan gebeuren. Ik heb de momenten kunnen meemaken die men heeft gevraagd: je kunt je nog bedenken. Nou, dat heb ik gedaan, maar bedenken wil niet altijd zeggen dat je na een periode van bedachtzaamheid vindt dat zaken die al heel lang onderweg zijn, zomaar even weg moeten zijn. De heer Visser heeft gesproken over «over de streep helpen». Ik denk dat het meer een moment is van «een streep trekken». Er zijn zoveel onderzoeken gedaan, men kan ze negeren en verzwijgen, maar ze zijn er wel. Er zijn zoveel voorstellen gedaan met betrekking tot wat men verwacht met betrekking tot winkelen in Soest. Er zijn zoveel voorstellen gedaan in de afgelopen collegeperiode, waar de heer Visser van weet welke dingen er in de koker zaten, alleen, de koker is opeens een ander soort koker, hij is ze vergeten, ze hebben afgedaan. Er zijn heel veel zaken in gang gezet. Heel concreet, zakelijk wat betreft zijn voorstel, hij zegt: het is in strijd met Al -dat is een autoweg-, het is in strijd met A2 -dat is een andere autoweg, ook ontzettend druk-, het omgaan met plannen, beide daarvoor in aanmerking komende plannen. Dat is rechtstreeks, zegt de heer Visser -Progressief Soest moet ik eigenlijk zeggen, maar ik heb vandaag begrepen dat de fractie nu uit twee leden bestaat, dat is prettig om te weten- daar staan een paar dingen die hij volledig heeft ondertekend, onder andere: "Bij de daarvoor in aanmerking komende plannen moet waar mogelijk ruimte worden gelaten voor duidelijke invloed op de invulling en uitwerking door belanghebbenden. Indien alternatieven worden gepresenteerd, die passen binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden, moeten de voor- en nadelen duidelijk op een rij worden gezet om een goede afweging te kunnen maken." Me dunkt. Drie mogelijkheden! Drie mogelijkheden waarop invloed kan worden uitgeoefend, naast de mogelijkheid die wij niet hebben ingebracht, die gewoon nog ergens op de plank ligt, er komt nog een ander voorbeeld. Nu gaat het heel concreet om drie plannen. En nog iets anders. De heer Visser zat in een vorig college. Hij heeft nog wat moeite met dat te vergeten en zich weer te moeten conformeren als een opposant. Dat mag natuurlijk best gebeuren. Er staat in een verhaal dat we allemaal getekend hebben, met uitzondering van BAM en Gemeentebelangen Groen Soest -dus die mogen wat anders vinden- een referendum. Daar staat nu precies het verhaal in waarvan wij denken: wat is nou de geloofwaardigheid die over blijft? Er staat: "Het houden van een raadgevend referendum zal bij wijze van uitzondering in overweging worden genomen, indien het naar het oordeel van de raad gaat om een voor de burgers zeer ingrijpende zaak die niet voorzien was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994." Me dunkt. Het is nog zo kort geleden dat er verkiezingen zijn geweest, iedereen wilde weten wat er werd gevonden van bepaalde plannen, in december vorig jaar, royaal voor de verkiezingen zijn een aantal zaken aangegeven waar het naar toe moest gaan, zijn afspraken gemaakt die de kern zijn ook van afspraken zijn van het huidige college, laten we maar eerlijk zijn. Het is niet nieuw. Het zou betekenen «over de streep trekken»: alle werk vergeten, alle argumenten vergeten zonder dat je goed hebt overlegd met de burgers. Hoeveel burgers zijn geweest? Een beperkt aantal. Zijn die belangrijk? Ja. Zijn die anderen belangrijk? Ja, ook die zijn belangrijk. Ik hoef alleen maar te verwijzen -misschien dat hij ze wil herhalen, het was goed voorbereid- naar het rijtje van de heer Boerkoel hoe het nou gegaan is met de uitspraak, het referendum van eens in de vier jaar rondom de verkiezingen met daarin alle belangrijke elementen voor de komende vier jaar. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Voorzitter, waar het in wezen over gaat is de noordelijke hoofdwegenstructuur, maar het is begonnen met een open Soestdijk. Dat open Soestdijk speelde bij mijn weten nog in een vorig college. Dat vorige college heeft zich ook maximaal ingespannen om het daar tijdelijk even luw, even stil te krijgen. Wat voor ons dan ook belangrijk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 415