- 15 - Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik vind het vervelend om te interrumperen Mevrouw SWXNKELS (D66): Ja, ik praat gewoon door, hoor. VOORZITTER: De interruptie is voor de heer Boerkoel. Heer BOERKOEL (PvdA)Ja, ik weet dat u gewoon doorpraat, dat was ik de afgelopen vier jaar gewend. Ik wil toch even zeggen, mevrouw Swinkels, hoe u kunt weten -want u zegt het alsof u dat weet- dat de meerderheid van de bevolking van Soest het niet wil. Het feit dat hier een hoeveelheid mensen zitten in het gemeentehuis om in te spreken op een voorlichtingsavond, op basis daarvan kunt u dat niet zeggen. Als u dat zegt, dan zou ik graag de getallen van u overhandigd hebben op basis waarvan u dat kunt zeggen. Mevrouw SWINKELS (D66): U bent klaar? Ik maak mijn verhaal even af. Het is dus zo dat wij vinden dat er niet genoeg kans is geweest voor de bevolking om te kiezen. Die optie waarin de structuurvisie in stand wordt gehouden, is niet voldoende naar voren gebracht. Als je merkt op 21 september, of op welke dag ook, dat het zo ligt, dan moet je als college dat goed door laten dringen en daarmee werken. Je moet daar dan ook een draai aan geven, waar door je niet de bevolking tegen elkaar opzet, of alle partijen hier tegen elkaar opzet, maar waardoor je gewoon een redelijke beslissing kunt krijgen die zorgt dat er in Soest wat rust komt rond dat verkeer. Als de heer Boerkoel zegt: geef dan maar eens handtekeningen, dan zeg ik tegen de heer Boerkoel Tot nng :er 1. Ik ion ïr er LI - c 3er Heer BOERKOEL (PvdA): Nee, dat zei ik helemaal niet. U moet goed luisteren. Mevrouw SWINKELS (D66): Nou, geef dan maar eens de aantallen weer, dan zeg ik: ik heb daar helemaal geen behoefte aan, je kunt het overal horen en zien. De kranten staan er van vol. Hoeveel stemmen dat allemaal vertegen woordigt, dat zal straks wel blijken bij de verkiezingen. Heer BOERKOEL (PvdA)Inderdaad. Dat was namelijk de interruptie die ik wilde maken: dat is nu net gebleken bij de verkiezingen. Mevrouw SWINKELS (D66): Nee, dat was zeer onduidelijk. Geen enkele burger in Soest wist wat welke partij hier over het verkeer had gezegd. Heer KROL (CDA): Dat gaat me toch te ver, voorzitter. Als mevrouw Swinkels werkelijk beweert dat er hier collegepartijen zijn die niet vóór de verkiezingen, voordat de kiezers konden gaan stemmen, hun standpunten over het verkeer klip en klaar tot op de voorpagina van de Soester Courant hebben duidelijk gemaakt én nog eens keer in hun verkiezingsprogramma letterlijk hebben uitgelegd, als u dan zegt dat u dat niet weet, dan geeft dat aan dat u én de krant niet leest én dat u het verkiezingsprogramma van onze partij niet kent, maar dat dacht ik al. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Maar u hebt ook verloren met die uitspraken. Heer KRIJGER (WD)Er worden door mevrouw Swinkels nu dingen naar voren gebracht die niet helemaal correct zijn, niet juist zijn. Standpunten van partijen zijn verrekte duidelijk geweest, om het op z'n Hollands te zeggen. Zeker de WD kan dat aangeven: we hebben als enige denk, een alternatieve structuurvisie ontwikkeld met daarin heel integraal oplossingen voor het verkeer. We hebben niet deelgenomen uiteindelijk aan de besluitvorming over de structuurvisie, we hebben tegen gestemd, hij is dus niet van ons. Wel aangetroffen bij de collegebesprekingen een stukje uitvoering. Dat stukje uitvoering hebben wij aanvaard. Dus ik denk dat wat u nu roept, dat het onbekend was, niet juist is. De kiezer heeft gekozen. Hij kon eindelijk een keertje kiezen op zaken die in zijn achtertuin gaan gebeuren of niet. Heer BAKS (BAM)Een paar korte opmerkingen, voorzitter. Natuurlijk, zei onze fractievoorzitter, steunen wij van harte het initiatiefvoorstel van Groen Links/Progressief Soest. Maar ook voor ons is het natuurlijk onbe- i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 418