12 oktober 1994 - 16 - 12 20. grijpelijk dat iemand die tot een partij behoort die een half jaar geleden het collegeprogramma heeft ondertekend -misschien met de optiek om daar zelf nog deel van te kunnen uitmaken, dus niet voortijdig afhaken, dus alles maar ondertekenen- nu, een half jaar later, op grond van één voorlichtingsavond die nog niet gepresenteerd is als een inspraakavond, met een dergelijk initiatiefvoorstel komt. We blijven de inhoud van het initia tiefvoorstel steunen, want wij hebben ons wel van het collegeprogramma gedistantieerd. We vinden het merkwaardig dat Progressief Soest/Groen Links op een zo kort tijdstip, met niet anders dan naar ons idee op dit moment publicitaire afwegingen, met een dergelijk voorstel komt. Maar wij houden ook de WD eraan als zij zeggen: voor de verkiezingen was ons standpunt bekend. Ik kan me nog heel goed een forumavond herinneren waar mevrouw Blommers duidelijk haar kleine lusje, of een iets groter klein lusje presenteerde. Ondanks het feit dat het ernaar uitziet dat het initiatief voorstel niet wordt aangenomen, blijft dat nog steeds hoopgevend, dat er tussen een klein lusje en een grote rondweg en een vierde model nog verschillende varianten mogelijk zijn. Het lijkt alsof we hier praten over het al dan niet aannemen van een rondweg, maar, voorzitter, ik zou er toch op willen wijzen dat we nu niets anders aan de hand van het initiatief voorstel en vanmiddag aan de hand van twee moties hebben gepraat over het onderzoek naar en het presenteren van modellen. We leggen ons, neem ik aan, als raad vanavond niet vast op het neerleggen van een grote rondweg. De meerderheid spreekt zich alleen maar uit dat men het onderzoek verder wil voortzetten. Dat vinden wij jammer, maar we komen elkaar als partijen in de raad denk ik nog wel tegen als we het hebben over de vraag welk model we dan kiezen. Dan houden we graag de WD aan hun verkiezingsbelofte waarin niet een grote rondweg zat, maar een klein lusje. VOORZITTER: Iemand nog het woord? Mijnheer Krijger, u bent al geweest. Heer KRIJGER (WD) Nee, dat was een interruptie. VOORZITTER: Ik dacht dat u het woord gevoerd had. Heer KRIJGER (WD): Nee, het was een interruptie, omdat mevrouw Swinkels dingen ging vertellen die niet correct waren. De tweede instantie wou ik nu gewoon gebruiken. Los van voorkeuren per fractie, die zijn er wel, maar we hebben ons nu gebonden, concreet, om een aantal mogelijkheden te onder zoeken. Waar is een draagvlak voor? Politiek zijn er voor alle drie de mogelijkheden draagvlakken, maar je moet ook kijken wat de bevolking wel wil. Dat is niet makkelijk in één informatie-avond eruit te krijgen, dat is veel te beperkt, veel te eenzijdig. Wij vinden dat het op dit moment absoluut ongeloofwaardig voor de politiek is om een onderzoek en het ombouwen naar mogelijkheden die een draagvlak binnen de politiek en binnen de burgerij hebben, te stoppen. Wij willen met volle vaart doorgaan met het onderzoek. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad in meerderheid het voorstel van het college overneemt om het initiatiefvoorstel niet te aanvaarden? Het initiatiefvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming verworpen. Initiatiefvoorstel van de fractie van D66 over het beleid inzake de woningvoorraad VOORZITTER: Heeft u nog behoefte om het toe te lichten? Mevrouw SWINKELS (D66): Ik denk dat de bijlagen die erbij zitten, voldoende zijn en dat het college daarmee werken kan zo. VOORZITTER: Wenst iemand het woord? Niemand. Het initiatiefvoorstel wordt om advies in handen gesteld van burgemeester en wethouders. 21. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet inzake de bouw van een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 419