17 november 1994 - 2 - Er hebben zich geen insprekers gemeld. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 15 september 1994. Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Er is één ingekomen stuk, een kopie daarvan ligt voor u op tafel. Het is een brief van het college van burgemeester en wethouders van Hoevelaken, gericht aan de raad. Ik stel voor dat u die brief desgewenst betrekt bij agendapunt 14 van vanavond. Vragenhalfuurtj e VOORZITTER: De fractie BAM heeft over de hondenbelasting vragen gesteld. Wilt u uw vragen nog toelichten? Heer JOUSTRA (BAM): Ik denk, voorzitter, gezien de publikaties die ons bereikt hebben, dat er verder geen toelichting nodig is. Ik wil wel het college complimenteren met de snelheid waarmee de zaak in orde is gebracht. Teruggedraaid is wil ik niet zeggen, maar in ieder geval, goed werk. VOORZITTER: Dus u trekt uw vragen terug? Heer JOUSTRA (BAM): Gezien het feit dat het probleem is opgelost, kunnen we onze vragen terugtrekken en behoeven die geen behandeling meer. Voorstel tot het vaststellen van het Tussentijds bericht 1994-11. Heer VISSER (GL/PS): Even over die gehandicapten, voorzitter, blz. 5, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, het geld dat over is. Wij zijn toch een groot voorstander van de open-eindgedachte, zodat als het wat minder florissant gaat, dat dan het structurele tekort toch eventueel aangepast kan worden. Ik wil daar graag uw reactie op. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Ik ben blij dat de heer Visser al bij voorbaat ook mijn voorstel in de commissievergadering overneemt. Ik meen ook dat er toen meerdere partijen waren die dat volgden, die gedachte dat het goed is om het geld inderdaad in de algemene middelen te storten, maar wel met het symbolische labeltje eraan dat we er rekening mee houden dat er slechtere tijden kunnen komen voor deze regeling en dat we dan weten dat we dit geld vanuit deze regeling in die pot gestort hebben en dat dus daar dan weer bij zullen betrekken. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, ik heb niets over dit punt, maar iets over een ander punt. Moet dat nu of straks? VOORZITTER: Bij dit agendapunt. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Ik heb in de commissie financiën gevraagd om toch op de bijlage «Aanpassing brengplaats De Schans» waar we 275.000,= over hebben, een stuk te reserveren voor de parkeerplaats bij Spullenhulp. Toen dacht ik onder andere aan de motie die we aangenomen hebben, we wilden dat toch als raad geheel niet uit de milieugelden betalen, terwijl iedereen er toch van overtuigd was dat er iets moest gebeuren. Kunnen we dan toch niet een stukje oormerken? U hebt in uw beantwoording gezegd dat u daar niet voor voelde, maar kunnen we niet een stukje oormerken? Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, het zal u niet verbazen dat ik over De Schans ook iets te vertellen heb. Ik moet de colleges in de loop der tijden mijn complimenten maken dat ze zo voortreffelijke gewoekerd hebben met de gelden die ter beschikking zijn gesteld, zodat er zoveel geld overgebleven is. Wethouder TEN HOVE: Het kenmerk, mijnheer de voorzitter, van een open-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 423