17 november 1994 - 8 - Heer JOUSTRA (BAH): Voorzitter, dan toch maar, een laatste kans. Toch maar een lans voor Soesterberg. Wethouder Blommers zegt wel: we praten over één gemeente, maar u kunt toch niet ontkennen dat we praten over twee kernen, een grote kern Soest en op afstand een andere kern. Als in de kern Soest de twee winkels zijn ingevuld, is dan de deur definitief dicht voor Soester berg? Dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGSMijnheer de voorzitter, ik zal het paard niet zo hoog bestijgen als de heer Meilof deed, want ik heb per slot van rekening geen achterban waarin ik slecht tegen hoef te sinterklazen. Ik zou alleen dit willen zeggen: in deze maatschappij denk ik dat we er toch allemaal van overtuigd zijn dat er verschuivingen plaatsvinden die zich niet meer allemaal op één, twee of drie manieren laten typeren. Dat betekent dat het gedrag van al die mensen die deelnemen aan die maatschappij steeds pluriformer wordt, steeds diverser wordt. Dat betekent dus ook dat het misschien wel zo is dat er bepaalde mensen zijn die, zonder dat hun bewustzijn op andere fronten daarmee teniet wordt gedaan, op zondag bepaalde boodschappen zouden willen doen, of misschien juist wel niet op zondag bepaalde boodschappen zouden willen doen. Ik zou die keuze niet zo graag willen maken voor die mensen, ik zou ze graag zelf in de gelegenheid willen stellen. En dat, mijnheer Meilof heb ik willen zeggen. Ik hoop dat u deze argumentatie wél hebt meegekregen. Wethouder BLOMMERS: Voorzitter, als in Soest twee avondwinkels zijn, dan is er geen mogelijkheid voor een derde avondwinkel, dus ook niet in Soester berg. Met de huidige wetgeving, het kan allemaal nog veranderen. Voorlopig is er in Soest nog geen enkele avondwinkel en ook nog geen aanvraag. Dus er kan er één in Soesterberg komen. Meer kan ik op dit moment niet toezeggen. Ik begrijp nadrukkelijk uw vraag. U moet zich wel realiseren dat het aantal avondwinkels ook gekoppeld is aan een economisch draagvlak en wat dat betreft voldoet Soesterberg als kern natuurlijk niet. Hoewel het best zou kunnen zijn, gezien de centrale ligging van Soesterberg, gezien het feit dat er ook nog wel wat andere belangen zijn, dat er iemand is die daar een avondwinkel wil openen. Dat kan ik dus verder niet beïnvloeden. Maar uw opmerking is heel duidelijk en ik zal dat ook meenemen als er inderdaad reacties komen of men daaraan wil denken. Maar verder ben ik natuurlijk machteloos. Wat betreft het handhaven, mijnheer Visser, waarvan u zo benieuwd was hoe ik dat zou gaan doen. Nou, daar ben ik inderdaad ook ontzettend machteloos in, want u begrijpt heel goed dat de politie op het ogenblik binnen uw eigen prioriteitsstelling nog niet de controle van de benzinepompen op haar programma heeft staan. Maar als u dat wilt, zullen we dat nadrukkelijk meegeven. Ik denk wel dat u gelijk hebt, dat er geen excessen mogen zijn. Als dat het geval zou zijn, zou u zeker waarschuwen. Daar wacht ik dan maar op. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Het voorstel (RV 94-139) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van GPV/SGP/RPF geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 10. Voorstel tot wijziging van de «Verordening Voorzieningen Gehandicapten». Heer GLASTRA (BAM): Voorzitter, wij kunnen met het voorstel instemmen. Na een onderzoek dat wij gedaan hebben, heeft dit betrekking op bepaalde toespitsingen en aanvullingen op de wettelijke voorschriften. Wij hebben ons wel afgevraagd waarom, als deze instemming er is van de raad, dan pas de Gehandicaptenraad, de Commissie Ouderenbeleid en de Commissie Gezondheidszorg worden ingelicht, geïnformeerd. Ik heb vernomen dat ze wel geïnformeerd zijn, maar niet gevraagd zijn om reacties. Ik zou u willen voorstellen in dit soort situaties deze drie groepen eerst om een reactie te vragen, voordat u een voorstel naar de raad brengt. Wethouder TEN HOVE: Het gaat in dit voorliggende geval om een aantal tech nische wijzigingen die in regionaal verband met elkaar zijn afgesproken. In het algemeen is het gebruikelijk, als het om beleidswijzigingen gaat, aan 11. Vc Sc 12. Vc 13. 14. VC st dc f j he ui oi II He Vc va sa Pi VC He ge be me st ge bi ku vi wi gr er me ie ge he de vo va ad co Vc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 429