20 januari 1994 - 21 beslist onjuist. Mevrouw TOMASSEN (PS) Voorzitter, ik. kan het voorstel niet anders lezen dan dat de locatie Kampdwarsweg geschikter is dan de locatie Amersfoortsestraat, omdat we van de provincie gewoon geen toestemming krijgen, die zegt: het is niet juist daar. Daarmee besluiten we helemaal niet om een composteer- inrichting daar te gaan realiseren. Wij staan achter uw voorstel. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik steun die partijen die zeggen dat het woord «geschikter» hier niet past op deze plaats en dat we dat al eerder in meerderheid hebben uitgesproken. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, die opmerkingen die al de hele tijd gemaakt worden over dat «geschikter» en de aanpassing die had moeten plaatsvinden in de laatste alinea -die volgens mij ook op die groene vellen staat die altijd bij de raadsstukken liggen- is voor ons met name ook zo belangrijk, omdat wij eigenlijk allebei de locaties ongeschikt vinden. De Amersfoortsestraat, we delen daar het standpunt van de provincie. Wat betreft de Kampdwarsweg zijn er ook al voldoende opmerkingen gemaakt. Dat gebied leent zich er ook niet voor. We zouden u toch mee willen geven om eens op een creatievere manier te kijken naar de mogelijkheden van composteren en bijvoorbeeld te kijken naar veel meer wijkgerichte oplossingen. Je kunt ook in een wijk gaan composteren, dat scheelt een hele hoop gezeul met al dat afval. Ik denk dat daar hele goede resultaten mee te behalen zijn, zeker ook als je kijkt naar onderzoekjes die op dat punt op dit moment wat meer gestalte beginnen te krijgen. Wethouder VISSER: Voorzitter, ik denk inderdaad, met de laatste woorden van de heer Van Wuijckhuijse, dat wanneer het ook ter sprake komt, waar we dan wel dit soort dingen moeten doen, we moeten kijken of het op een andere manier kan. Waar dit raadsvoorstel alleen maar over gaat, is over het feit dat wij niet hebben bereikt wat de Partij van de Arbeid in haar initiatief voorstel heeft gevraagd. Dan zegt de heer Ebbers: had u dat niet wat feller kunnen doen? Ik denk dat wij heel nadrukkelijk hierover met de provincie hebben gepraat in het overleg, maar dat het resultaat eruit gekomen is dat hier voor u ligt en dat dat onherroepelijk is wat de provincie betreft. Wat de laatste zin betreft hebben we inderdaad in de commissie ruimtelijke ordening uitvoerig erover gesproken dat dit niet zo'n gelukkige uitdrukking is dat de Kampdwarsweg «geschikter» zou zijn. Ik heb begrepen dat we dit dan ook op deze manier alsnog moeten veranderen. Die tekst kent u, dit is dan dus nog niet overgekomen, maar we zullen het via de notulen alsnog op die manier aanpassen. Ik denk dat het dan op deze manier moet worden afgerond. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, toch nog graag een wat nadrukke lijker antwoord, want dit is nu een vervallen terrein geworden, maar ik denk dat het goed is, daar waar de gemeente Zeist en de provincie voortdurend overleg hebben over de locatie Kampdwarsweg, dat wij ons als gemeente Soest nu eens nadrukkelijk uitspreken: wat willen wij er nu mee? Dan weten we dat in ieder geval voor elkaar, dan weet u het als college ook, hoe je om moet gaan met die partijen als het aan de orde komt. Dus ik verzoek u op zo kort mogelijke termijn dit onderwerp op de agenda te plaatsen, dat we op termijn -misschien wel in de nieuwe raad- daarover kunnen praten. Mevrouw BLOMMERS (WD)Voorzitter, dat voorstel van mevrouw Stekelenburg willen wij nadrukkelijk ondersteunen. Ik denk dat we wederom ons moeten afvragen wat onze taken kunnen zijn en op welke wijze wij daaraan mee willen werken, voordat we gaan praten over locaties. Wethouder VISSER: Nou, dit verzoek is duidelijk overgekomen, voorzitter. Het voorstel, met de toezegging dat de tekst van de voorlaatste zin nog zal worden aangepast, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein, gelegen aan Nieuwegracht aan A.B.O. Koeltechniek BV i.o.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 42