17 november 1994 - 9 - ar én r de .et zou snt ider ndag P zo eid at u n is r- pig s er [en. intal •,ou .t een i c haar jn. maar men? met te Na jen pas 2 wel =n ctie tech- en. In aan het voorzieningenniveau bijvoorbeeld, dat vooraf overleg wordt gepleegd met de diverse belangengroepen. In dit geval is gekozen, omdat het puur om technische zaken, met name ook tekstuele wijzigingen in de verstrekkingen ging, die niet betrekking hadden op enig niveau en de gehandicapten er ook in geen enkel geval op achteruit gaan, voor de procedure zoals die gevolgd is. Het voorstel (RV 94-142) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 11. Voorstel tot verkoop van een bedrijfsterrein gelegen in het plan Soesterberg-noord aan de heer M.A. van Ee. 12. Voorstel tot verkoop van grond gelegen bij Zuidpromenade 6 aan Macéka Vastgoed Baarn B.V. te Baarn. De voorstellen 11 en 12 (RV 94-137 en RV 94-138) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. Voorstel tot benoeming van (plv.) leden in commissies en gewestraad. VOORZITTER; Wenst iemand het woord? Niemand. Dan zullen we overgaan tot schriftelijke stemming. Het stembriefje wordt uitgereikt. Als u het voorstel overneemt, hoeft u niets te doen dan het stembriefje dicht te vouwen. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u die namen doorstrepen. Mag ik vragen over mevrouw Swinkels en de heer Visser zitting willen nemen in het stembureau? VOORZITTER; Ik kan u de uitslag van de stemming meedelen. Er zijn 26 stemmen uitgebracht, waarvan 26 geldige stemmen op de heer Joustra, die daarmee benoemd is tot lid van de commissie a.b.z., lid van de commissie financiën, plv. lid gewestraad (als vervanger van mevrouw Hugen)op de heer Glastra zijn 26 stemmen uitgebracht en hij is daarmee benoemd tot lid van de commissie milieu; op mevrouw Hugen-Strijker zijn 25 stemmen uitgebracht, zij is daarmee benoemd tot lid van de commissie ruimtelijke ordening c.a. en tot lid gewestraad. Aldus is door uw raad besloten. Ik dank de commissie voor stemopneming en ontbind hiermee deze commissie. Het voorstel (RV 94-144) wordt na schriftelijke stemming aangenomen. 14. Voorstel tot het aanhangig maken van een geschil betreffende het besluit van Provinciale Staten van Utrecht tot wijziging van de indeling in Wgr- samenwerkingsgebieden, betreffende de vaststelling van het nieuwe provinciegrensoverschrijdende Wgr-gebied «Eem en Vallei». VOORZITTER; Wie van u mag ik het woord geven? Heer BRUNEKREEF (WD) Voorzitter, de gewestvorming is in Soest -en dat geldt voor veel gemeenten- eigenlijk al heel veel jaren een ver-van-mijn- bed-show voor onze burgers. Toch zijn we in Soest ook al vele jaren bezig met gewestelijke taken, we laten het gewest een heleboel werk doen en we steunen het gewest over het algemeen tamelijk krachtig. We hebben daarvoor gekozen, omdat de uitvoering van taken op gewestelijke schaal voordelen biedt, waardoor de gemeentelijke taken en dienstverlening efficiënter kunnen worden. We hebben het echter wel over gemeentelijke taken, taken die via verlengd lokaal bestuur laten uitvoeren door het gewest. In uw voorstel wijst u terecht op de grote risico's die gemeenten lopen indien gewesten zo groot worden als voorgesteld is met het voorstel «Eem en Vallei». Dan moet ernstig worden gevreesd dat aan het gewest overgedragen taken nauwelijks meer door de verantwoordelijke gemeenten kunnen worden beïnvloed. Dat is iets dat wij beslist niet wensen. De rol die de provincie daarin heeft gespeeld is op zijn zachtst gezegd wat twijfelachtig. De provincie kende het standpunt van ons gewest en heeft dit nimmer bestreden. Toch lanceerden de provincies Utrecht en Gelderland het plan tot een groot gewest, iets dat vooral uit het gelderse schijnt te komen. Vanavond hebben we dan een brief van Hoevelaken gezien, die dat onderstreept. Het voorstel wordt zonder adequate toelichting gedaan in het college van G.S. en pas als de commissaris van de koningin dat in een toelichtend gesprek in het d.b. van 8 - 10e Loos

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 430