17 november 1994 - 10 - het gewest heeft toegelicht op 19 september, is een beetje duidelijk wat de beweegredenen zijn geweest van het college van G.S. In de gewestraad van 21 september is de besluitvorming over dat grote gewest aangehouden, omdat de meeste gemeente niet wensten te besluiten op basis van mondelinge informatie. Toen was ook al duidelijk dat drie gemeenten bezwaren hadden tegen de gevolgde procedure. Vandaag nemen wij als een van die drie gemeenten -de andere twee zijn Baarn en Eemnes- een besluit. De WD-fractie steunt uw voorstel tot het aanhangig maken van een geschil. Wij betreuren dat hierdoor een schisma in het gewest dreigt, maar wij willen er wel op wijzen dat dit mede wordt veroorzaakt door de ommezwaai die het gewest- bestuur deze zomer heeft gemaakt. We zijn fractie beslist niet tegen gewestelijke samenwerking, maar wensen dit alleen te doen als wij de verantwoordelijkheid voor de gewestelijke werkzaamheden kunnen blijven dragen. Nogmaals, we gaan dus akkoord met uw voorstel. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, slechts een korte opmerking. Ik steun volledig uw voorstel. Het argument dat u gebruikt op pagina 2, dat er een bedreiging zit in het gegeven, het feit dat we groeien naar een vierde bestuurslaag, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens, maar ik vind het goed dat u het noemt, alleen maar om tactische redenen. Kennelijk wordt het ministerieel zo aangevoeld en omdat men daar gevoelig voor is, is het goed om het te noemen. Op zichzelf is het feit dat wij deze bestuurs laag op deze wijze creëren juist een handeling waarmee we de vierde bestuurslaag kunnen voorkomen. Op het moment dat je een gewest creëert dat dusdanig zwak in zijn voegen zit en dusdanig onlogisch van samenstelling is, van samenhang is, is het vanzelfsprekend dat de kracht van dit gewest dusdanig zwak zal zijn dat het nooit een werkelijke vierde bestuurslaag zal worden met enige machtspositie. Dus op zichzelf is dat risico zeer gering. Maar ik ben het volledig met uw voorstel eens en met de tactische redenen. Heer KROL (CDA): Voorzitter, we steunen natuurlijk het voorstel zoals u dat nu aan ons doet, omdat we daar zelf om hebben gevraagd. Ik ben het niet helemaal eens met de woorden van de heer Meilof en dat is ook de reden waarom ik er even op zou willen reageren, ik denk dat we de afgelopen jaren juist hebben gezien dat het gewest zoals het nu bestaat, toch langzamerhand de neiging heeft om tot een vierde bestuurslaag uit te groeien en een groter gewest niet per definitie zodanig zwak zal zijn als u hoopt dat het daardoor geen vierde bestuurslaagrisico in zich houdt. Ik ben eigenlijk bang -en dat is de reden waarom wij het voorstel steunen- dat het grotere gewest uiteindelijk toch een aantal bevoegdheden naar zich toe zal trekken en dat dat risico steeds groter wordt. Het zal een hele toer worden om dit duidelijk te maken en ik ben heel benieuwd hoe het verder afloopt. Ik ben blij dat u het op deze manier aan ons voorlegt, zoals we u ook gevraagd hebben. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, ik wil graag beamen wat de heer Krol net zegt. Als je kijkt naar de uitgangspunten die het gewest nu opstelt om eventueel samen te gaan tot «Eem en Vallei» dan garandeert dat absoluut niet dat je niet terecht kunt komen in een organisatie die een vierde bestuurslaag in feite mogelijk maakt. Ik denk daarom dat het erg goed is dat u dit voorstel geschreven hebt zoals het geschreven is. Ik ben daar blij mee, ook met de verdere vragen die gericht zijn aan de provincie. Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, in eerdere instanties hebben we gezegd dat we tegen een zo groot gewest zijn. Dus alles wat kan bewerkstelligen dat dat tegengehouden wordt, zullen we steunen. Ook hierin zullen wij u steunen. Heer VAN WUIJCKHUIJSE GGSWij steunen uw voorstel. VOORZITTER: Andere leden van de raad? Niemand. Als ik dan mag reageren? Ik denk dat ik heel kort kan zijn. Ik constateer dat het collegevoorstel raadbreed gedragen wordt. Het sluit ook aan zoals u dat eerder in a.b.z. hebt verwoord, wij hebben dat voor u op papier gezet. Wel kan ik u nog meedelen dat wij vandaag telefoon hebben gekregen van het ministerie van binnenlandse zaken. Het is nog slechts telefonisch, er komt nog een schriftelijke uitnodiging, maar wij worden op 15 december a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 431