17 november 1994 - 11 - verwacht op het ministerie om gehoord te worden omtrent het eerder door het college van B&W -en vandaag dus door hetgeen u als raad besluit- ingediende bezwaarschrift, om ons standpunt naar voren te brengen. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en de ontwikkeling daarin. Mag ik constateren dat u met het voorstel kunt instemmen? Dan is aldus besloten. Het voorstel (RV 94-147) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VOORZITTER: Ik kom hiermee aan het eind van deze raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw komst. Wel thuis, de vergadering is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 19 januari 1995. de secretaris de voorzatter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 432