van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 15 december 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitterde heer J. de Widt, burgemeester; Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden; B.D. Anderson, W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, mevr. L. Hartering - van den Broek, mevr. A. Hugen - Strijker, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg - Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. Afwezig met kennisgeving de leden: W.R. Meilof. VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Bericht van verhindering wegens ziekte is binnengekomen van de heer Meilof. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers aangemeld. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 10 oktober 1994. VOORZITTER: Er is een gecorrigeerde bladzijde 11/12 waarbij op bladzijde 12 is aangegeven wat gecorrigeerd is. Als het goed is, bent u daarvan in het bezit gesteld. Voor het overige hebben ons geen opmerkingen bereikt. Mag ik aannemen dat u met deze notulen kunt instemmen? De notulen, inclusief de aangebrachte correctie, worden ongewijzigd vast gesteld Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Geen. Vragenhalfuurtj e Er zijn geen vragen binnengekomen. Voorstel betreffende hoofdwegenstructuur. Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter. Een discussie in kleine kring, waar je elkaar kent en ook kunt aankijken, is zoals het hoort een inbrengen van jouw argumenten, het luisteren naar de argumenten van de ander en dan proberen te komen tot een zekere overeenstemming. Het helemaal eens worden, dat hoeft helemaal niet. Zo'n discussie lijkt in Soest niet meer mogelijk. Men hoort alleen van de ander wat men wil horen en argumenten die jouw eigen argumenten misschien wat minder zeker laten zijn, worden weggewuifd, die hoor je niet. Het gaat er zelfs op lijken, gezien de heftigheid van de actuele discussie, dat men de politiek andere argumenten in de mond legt dan de politiek zelf naar voren brengt. Dan lijkt het er zelfs op dat men elkaar vanwege een gelijk in de discussie, persoonlijk aanvalt. Zo kan het gebeuren dat men, als men de zaken probeert te relativeren, het verwijt krijgt dat men van een olifant een mug maakt. Als men kan relativeren, kan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 434