15 december 1994 - 2 - men om zon opmerking eigenlijk best lachen. Verbale creativiteit, die moet men waarderen. Maar het is geen woordenspel. Het is een serieuze zaak die de politiek moet beslissen voor de komende jaren. En mijn fractie beseft terdege dat het bouwen en aanleggen van wegen meestal, een zeer langdurig anders gebruiken betekent van onze omgeving, ons landschap, ons milieu. Als men dan toch, als wij dan toch als WD-fractie, na een langdurige, inten sieve afweging zon besluit tot bouwen en het aanleggen van een stuk weg willen nemen, mogen wij een serieuze reactie verwachten. De heftigheid van de discussie maakt het wel moeilijk daarin een serieuze reactie te herken nen. Daarom eens een voorbeeld om het soms wel hypocriete van reacties aan te geven. Nog maar kort geleden -nog geen jaar en dus is dat kort- werd serieus voorgesteld een mooi Soester landschap te verrijken met een zwemplas. In datzelfde gebied zouden ook poelen kunnen worden aangelegd. De natuur herstellen, het beschermen van de plantjes, de flora en de fauna, het natuurlijk uitzicht. Maar, omdat de noodzaak van bouwen voor Soesters aanwezig is, wordt een realiteit erkend dat men toch wel huizen moet bouwen. Maar dan wel een mooi plan, milieubewust, verkeersluw, misschien zelfs wel autovrij. De auto's om de hoek. Begrijpt u ons goed, wij zijn blij met de plannen voor de BoerenstreekMeer dan 600 woningen, maar daar liggen nog geen achtertuinen bij. De blijheid over dit plan, raadbreed, staat in schril contrast met de reacties op de mogelijkheid dat er een afsluitend weggedeelte zou kunnen worden aangelegd achter de tuinen van de Lange Brinkweg, die zelf ook verkeersluw gemaakt zou moeten worden. Zijn daar dan andere belangen mee gediend? Mijn fractie probeert consequent te zijn in haar afweging van wat noodzake lijk is voor Soest. Consequent ook in wat een belangrijk streven was bij het vaststellen van de structuurvisie, dat Soest aan een afronding moet gaan beginnen. De vorm waarin men die gerealiseerd wil zien, kan politiek verschillend zijn, maar de intentie is gelijk. Zo'n serieuze besluitvorming kan men alleen maar goed doen als men de juiste argumenten hanteert en ook luistert naar de ander. De weg achter de Lange Brinkweg is geen aanslag op de polder, die wij daarna zouden willen volbouwen. Volstrekte kul. Die wil is er niet en mag men ons niet in de mond leggen. Wel is er een intentie om het gebied Van Weedestraat te herinrichtenhet bestemmingsverkeer niet door de wijken te jagen, het doorgaande verkeer buiten het centrum te houden, een ver blijf sgebied te laten ontstaan waar het goed toeven is -«toeven», een lekker ouderwets woord, maar het is er wel bedoeld mee- en serieus te onderzoeken met buurgemeenten en naasthogere overheid hoe het op ons afkomende verkeer zonder overlast kan worden verwerkt. Die intentie vinden wij terug in het collegevoorstel. Daarom steunt mijn fractie het voorstel. In dat voorstel is de eerder door de VVD voorgestelde kleine lus niet bereikt. Dat betreuren wij, maar wij vinden het eigenlijk ongeloofwaardig dat juist diegenen die ook die lus zelfs afwijzen, om de WD-lus vragen. Laat men die kleine lus dan maar voorstellen en eens zien of daarmee dan een breder gedragen oplossing kan worden bereikt. Anders ligt er alleen een collegevoorstel en daar stemt mijn fractie dus mee in. Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter. Zoals wij reeds stelden tijdens de commis sie r.o. op 29 november, is onze fractie met u van mening dat er iets zal moeten worden gedaan aan de verkeerssituatie in en rondom Soest. Over dat uitgangspunt verschillen wij niet van mening. Ook een doelgerichte aanpak van de verkeerssituatie in de Van Weedestraat kan wat dat betreft in principe door ons worden ondersteund. In concrete zin staan ons echter andere -en naar onze mening betere- oplossingen voor ogen dan blijkt uit uw voorstellen. Zo blijven wij van mening dat voor wat betreft het doorgaande verkeer in Soest een rondweg om de noord een overbodige en geldverslindende oplossing zal blijken. Immers, het doorgaand verkeer kan met geringe verkeerstechnische middelen en een structurele aanpak van de knelpuntsituatie aan de Ossendamweg over het tracé Biltseweg/Koningsweg worden geleid, zodat dit tracé uitstekend kan fungeren als een rondweg om Soest in beide richtingen. Een simpeler en goedkopere oplossing dan een rondweg om de noord, die het poldergebied -en dan verschillen wij van mening met de WD- onherstelbaar zal aantasten en uitnodigt tot verdere bebouwing van dit unieke en waardevolle gebied.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 435