Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, mag ik via u wat vragen aan de heer van BAM? VOORZITTER: Een korte interruptie mag. U bedoelt de heer Joustra, neem ik aan Heer KRIJGER (WD): Ja, de namen wisselen wel eens, maar de heer Joustra, graag. Ik begrijp uit zijn woorden dat hij het voorstel van u zó leest dat er een concreet plan ligt vo.or een rondweg om de noord. Wij hebben begre pen: er ligt een onderzoek, waarbij alle argumenten die de heer Joustra c.q. de BAM zou willen gebruiken, kunnen worden getoetst op hun haalbaar heid en werkbaarheid. Heb ik het verkeerd begrepen of heeft heer Joustra wat anders voor ogen? Heer JOUSTRA (BAM): Ik kom, voorzitter, nog op het onderzoek terug. We hebben al eerder gesteld dat naar onze mening in de visie van dit college de rondweg er al ligt. Op dat onderzoek kom ik dadelijk nog terug. Voorzitter, het heeft ons verbaasd dat, ondanks het feit dat het om een studie gaat, zowel de Kamer van Koophandel alswel enkele winkelketens reeds te kennen hebben gegeven de weg om de noord snel gerealiseerd te willen zien, waarbij de winkelketens hebben aangegeven hun winkels naar het gebied van de Noordelijke Rondweg te willen verplaatsen. Wat wij van u willen weten, voorzitter, is of u die gedachtengang al dan niet steunt. Indien daar aan de rondweg supermarkten en dergelijke zullen verrijzen, zal dit ongetwijfeld leiden tot verdere uitbreiding en bebouwing, wat haaks staat op uw eigen standpunt dat de aanleg van de geprojecteerde weg op zichzelf niet zou hoeven te dwingen tot woningbouw. Maar het bouwen van winkels, voorzitter, is ook bouwen, terwijl het er toch eigenlijk alleen maar om ging het doorgaande verkeer te reguleren. Wij hadden verwacht dat u op dit punt vooralsnog duidelijk stelling zou nemen en in uw reactie op de commissie-adviezen hieromtrent had verwezen naar het door u genoemde afrondingsscenario Voor wat betreft de Van Weedestraat, voorzitter, hebben wij gepleit voor de aanleg van een zo mogelijk ondergrondse parkeergarage nabij de Van Weede straat en dit in ieder geval te betrekken bij uw studie. Een antwoord hebben wij hierop van u niet gekregen en evenmin op de vraag of u bereid bent te onderzoeken of het instellen van een eenrichtingsverkeerssituatie in de Van Weedestraat mogelijk is. Wij verwachten alsnog antwoord op deze punten, te meer omdat wij van mening zijn dat de verkeerssituatie in de Van Weedestraat om een afdoende en blijvende oplossing vraagt. Dat gaat verder dan het door u beoogde handhavingsbeleid door inzet van politie-assisten- ten, dat gezien het geringe aantal en de overige taakstellingen dit personeel maar heel beperkt kan zijn. Het door u beoogde pakket van maatregelen, voorzitter, zal onderwerp zijn van een nadere studie. Ook op dit punt heeft onze fractie enkele vragen. Wordt de studie intern dan wel extern verricht en indien dit extern gebeurt door welk onderzoeksbureau wordt dit gedaan en welke kostenaspecten brengt dit dan met zich mee? Ook hierop graag een helder antwoord, voorzitter. Samenvattend: wij kunnen instemmen met het gestelde, zoals dit is verwoord in punt 5 van uw voorstel, onder 2 en voor wat ons betreft is dat dan optie 2, het geschikt maken en verbeteren van de route Koningsweg met inbegrip van het aanpassen van het tracé Ossendamweg. Tevens kunnen wij instemmen met het autoluw maken van de Van Weedestraat, waarbij het instellen van een eenrichtingsverkeerstraject en de bouw van een ondergrondse parkeervoorzie ning onze sterke voorkeur heeft. De aanleg van een rondweg om de noord wordt door onze fractie in ieder geval vierkant afgewezen. Wat dat betreft houden wij vast aan de in juni 1992 aangenomen structuurvisie, waarin onder meer is afgesproken dat er geen omleidingsroutes zullen worden aangelegd en het verkeer over de bestaande infrastructuur zal worden geleid. Heer WITTE GGSVoorzitter, leden van de raad. We hebben nu drie maanden achter de rug, waarbij dit voorstel over de rondweg in Soest over de tong is gegaan. In alle media is het uitgebreid aan de orde gesteld, mensen op straat zijn erover aan de tand gevoeld en er zijn acties gevoerd. Acties, waarbij direct betrokkenen, de bewoners aan de dorpsrand van Soest, hand in hand met natuurbeschermers, op allerhande manieren hebben aangegeven dat zij dit voorstel niet lusten. Inmiddels hebben meer dan drieduizend 2 - oet e Als an :n- lan 1 aar de n ake- n de laar .e en :d .jken iden Lel dig n an n een mis- zal dat pak in >g om lers, ien can 1 i -en i en 15 december 1994 - 3 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 436