15 december 1994 - 5 - gen in de trant van: wie binnen benne, benne binnen en die buiten benne, blijven buiten. In beide gevallen wordt de suggestie gewekt dat de tegen standers van de verdere verstedelijking van Soest uit een soort achterlijke boertjes bestaat, die van de echte wereld geen weet hebben. Maar die boertjes zijn niet achterlijk, weten van de nieuwe volkshuisvestingswet en dat u net zo hard kunt roepen dat er woningen voor de jeugd van Soest moeten komen, maar dat u dat vervolgens niet waar kunt maken. Over boertjes gesproken, het is wel duidelijk -en in uw voorstel wordt er helemaal geen aandacht aan besteed- dat er ook een aantal agrariërs zullen zijn die genoodzaakt zullen zijn om hun bedrijf te beëindigen, zonder dat gevraagd is of ze dat wel zo'n prettig idee vinden. Voorzitter, het is tekenend voor het hogere inzicht van dit college dat u met zo'n onzinnige voorstelling van zaken als «mensen de auto uittrekken» komt als dreigend alternatief voor het al of niet doorgaan van polderweg deel 1. Al sinds jaar en dag wordt door TNO in opdracht van het Ministerie van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de gevolgen van nieuwe infra structuur voor het aantal autokilometers. In alle scenario's waarin nieuwe wegen worden aangelegd, is het effect dat er meer gereden gaat worden. Een vuistregel daarbij is dat voor elke honderd meter congestie die wordt opgelost, er 25 auto's bijkomen. Mevrouw Jorritsma, de minister van RWS en mevrouw de Boer van VROM hebben bij de behandeling van de begroting van RWS laten weten dat een verdere groei van het autoverkeer tot congestie gaat leiden, maar dat de oplossing niet langer gezocht kan worden in de aanleg van nieuwe wegen of uitbreidingen die het pakket van het Structuurschema Verkeer en Vervoer te boven gaan. Wat betreft het lokale autoverkeer wordt de verantwoordelijkheid uitdrukke lijk bij de gemeentebesturen neergelegd, met de dringende suggestie dat het lokale bestuur maatregelen neemt die een remmende werking hebben op de keuze voor de auto. In dat kader wordt gesproken over betaald parkeren, verbeteren van de fietsinfrastructuur en een doordachte locatiekeuze voor winkels en voorzieningen in de buurt van woonwijken. Voorzitter, het aanbod creëert de vraag, dat geldt ook hier. Het aanbod van een nieuwe weg zal zowel lokaal, maar zeker ook regionaal als aanbod van een vlotte route vanuit Leusden/Amersfoort richting Hilversum en vice versa betekenen Voorzitter, wat betreft de leefbaarheid van de Van Weedestraat, uit uw aanzet voor een verkeersmilieukaart kunnen we aflezen dat bij voortzetting van de huidige groei van het aantal autokilometers er in 2002 een toename van de congestie in de Van Weedestraat wordt verwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet in die mate zal gebeuren, om de doodeenvoudige reden dat het verkeer bij zulke ernstige hinder een andere weg zal zoeken en veel mensen in plaats van de auto voor de fiets zullen kiezen als ze op de Van Weedestraat moeten zijn. Voorzitter, het hoeft ook niet te gebeuren, als we in Soest nu eindelijk de draad weer eens oppakken van het verkeersplan uit 1990 en we in de aller eerste plaats gaan zorgen dat de Koningsweg gebruikt gaat worden voor het doel waarvoor die weg is aangelegd, namelijk het functioneren als hoofdader voor het leeuwedeel van het Soester verkeer in de richting Amersfoort of Hilversum. Dat betekent dat er aan de Vonddellaan/Ossendamweg zaken zullen moeten worden verbeterd, waarvan we in het verleden al hebben gezegd dat het daar eerder zal moeten gebeuren dan aan de Van Weedestraat. Voorzitter, zowel in het commentaar van het college als dat van de afzon derlijke partijen in de kranten en bij publieke discussies, wordt gejammerd dat de voorstelling van zaken van Gemeentebelangen Groen Soest als zou het plan voor de weg ook bebouwing betekenen, op misleiding van onze kant is gebaseerd. Maar dat is de boel omdraaien. Zowel in de nota Voorlichting Noordelijke Hoofdwegenstructuur van juni dit jaar, als op de voorlichtings avond van 21 september, is nieuwbouw in relatie tot de financiële dekking uitdrukkelijk van uw kant aan de orde gesteld. Op de voorlichtingsavond zijn zelfs sheets getoond met de verkaveling van het totale gebied tussen de weg en de brinkwegen. Vervolgens heeft de wethouder in een radio interview gezegd dat er vijftien miljoen verdiend kon worden aan de verkoop van bouwkavels. Ook u, voorzitter, bent bij het overhandigen van de bezwaarschriften door de heer Van Arkel uitgebreid ingegaan op de noodzaak van bouwen voor de jeugd van Soest. Vervolgens staat ook in uw raadsvoor stel een vergelijkingsmatrix met kosten waarbij het door uw beoogde tracé negen miljoen gulden opbrengt door grondverkoop. Wie doet dan valse

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 438