15 december 1994 - 6 - suggesties, vraag ik u? Wie verandert voortdurend van mening en stelt cijfers naar beneden bij met een vreemde verwijzing naar Braamhage en het slachthuis? Een kleine gemompelde vijftig woningen extra zal nooit enige relevante opbrengst genereren tegenover de enorme investeringen. Bovendien is er een notitie van november dit jaar over het fonds bovenwijkse voorzie ningen, waarin op pagina 12 een hoeveelheid exploitatiegebied wordt aangegeven. En ja hoor, daar staat het: Rondweg (het bouwplangedeelte) 77.000 m2Volgens de berekeningen wat we hooguit van de provincie Utrecht kunnen krijgen, of op mogen rekenen in zon fonds is het dan opbrengst maal vijftien gulden 1.15 5.000,00. Ter vergelijking, voor de vijftig woningen in de nieuwe Albert Heijn hebben we het over 24.700 m2Wie speelt er nou in 's hemelsnaam oneerlijk? Wie probeert de bevolking iets op de mouw te spelden? Wie goochelt er hier met cijfers? Dan werd er ook nog geroepen dat de heer Witte met gegoochel met cijfers de inwoners van Soest wilde bang maken voor een verhoging van de OZB en daar was allemaal niets van waar. Waar haalt die lelijke meneer Witte dat toch allemaal vandaan, als die lasterpraatjes? Nou, voorzitter, voor een berekening van de gemiddelde stijging van de OZB door deze plannen is een hele simpele methode voorhanden. Je kijkt in de begroting 1995 naar de inkomsten van de OZB, vervolgens neem je de nota over de tarieven van de OZB in Soest en sla je de gestegen financiële lasten van de gemeente om over het gemiddelde aantal OZB-plichtigenEn wat daaruit komt is het bedrag van de heer Witte, niet zo heel veel op te aan te merken, dunkt mij, in ieder geval voor iedereen te volgen. En wie hier in de raad durft te beweren dat zulke grootscheepse plannen geen verhoging van de OZB tot gevolg hebben, zeg ik: lees pagina 4 en 5 van de nota fonds bovenwijkse voorzieningen, want daar staat verhoging van de OZB vermeld als een van de bronnen voor het fonds. Of luister naar de heer Boerkoel, die de kerntakendiscussie vooral goed vindt om de benodigde gelden voor de nieuwe infrastructuur te vinden. Voorzitter, hoe hoog of hoe laag dit college ook springt en hoe alle voorstanders zich ook in de meest onwaarschijnlijke bochten wringen, dit plan gaat sowieso leiden tot meer nieuwbouw in de polderrand, tot meer interregionaal verkeer door Soest en tot een verhoging van de OZB voor de burgers in Soest. Voorzitter, ging het alleen om een weg, dan zou u vol kunnen houden, met verwijzing naar de verkiezingsprogramma's en het beleidsprogramma, dat er niets nieuws onder de zon is. Maar bij de verkiezingen hebben partijen als WD en CDA de kiezer verteld dat er geen OZB-verhoging komt hoger dan de inflatiecorrectie. Tegelijkertijd is de afronding van de structuurvisie als maximale uitbreiding opgenomen en is er geen enkele keer sprake geweest van bouwen in de polder. Voorzitter, dit zijn nieuwe, ingrijpende zaken die u niet in gang kunt zetten zonder dat u de inwoners van Soest in de gelegen heid stelt om zich door middel van een referendum uit te spreken. En alstublieft, laten de collegepartijen nu niet weer als slangen met gesple ten tongen gaan praten en kronkelen om een volksraadpleging uit de weg te kunnen gaan. Heer JANSEN (D66): Voorzitter, zoals u schrijft, inderdaad is er over dit onderwerp veel gepraat en geschreven. Je zou kunnen zeggen, alles is al gezegd. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Wel, het college juicht dat toe uit democratisch oogpunt. Maar wat daar democratisch aan is, als er alleen maar gepraat wordt en het college niet luistert en niet discussieert op basis van argumenten? Ik gebruik eigenlijk dezelfde woorden als de heer Krijger met een precies tegengestelde conclusie en ik denk dat ik het evenzeer meen als hij dat mogelijk doet. Ik denk ook dat alles wat de heer Witte net gezegd heeft, heel veel is wat ook al opnieuw gezegd is, maar ook nieuwe dingen heeft hij gezegd, waarvan ik denk: ja, daarin -vind ik- heeft hij gelijk. Dit raadsvoorstel -dat heb ik ook eerder gezegd- is de eerste stap op weg naar het opgeven van het landschap achter de brinkwegen. Het schept de mogelijkheid tot het ontstaan van twee rondwegen die met hun aantakkingen de polder in stukjes hakken, waardoor ook zonder verdere bebouwing de landschappelijke waarde al ernstig wordt aangetast. En stellen dat er nauwelijks gebouwd zal worden, is vriendelijk gezegd naïef en realistischer uitgedrukt komt het neer op bagatelliseren en misleiden. In de commissiebehandeling is gebleken dat de meerderheid van de raad ontkent dat dit op de kop zetten van de structuurvisie, het landschapsbe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 439