15 december 1994 - 7 - leidsplan en het kersverse bestemmingsplan Landelijk Gebied, niet voorzien was voor de verkiezingen en wijst daarmee het houden van een referendum af. Voorzitter, daarmee wordt ontkend dat het gaat om een voor de burgers zeer ingrijpende zaak en dat het ingaat tegen de afspraak in het beleidsprogram ma gemaakt. Het college is hierop in de reactie aan de raad niet ingegaan. D66 vindt dat wanneer minimaal een derde van de raadsleden om een referen dum, zoals voorzien in het beleidsprogramma, vraagt dat ook gehonoreerd dient te worden. Wij vragen alsnog om een collegestandpunt. Voorzitter, ik ga niet alles herhalen wat al in de commissie gezegd is. Maar kort samengevat, de collegebrief geeft op een reeks van punten onvoldoende antwoorden op de vragen, door D66 gesteld en ook niet op door insprekers gestelde vragen. De opdracht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden de verkeerssituatie in de wijk Soestdijk en de Van Weede- straat te verbeteren, is naar onze mening slecht uitgevoerd. Verkeerstel lingen en de daaruit berekende verbetering ontbreekt. Het college stelt voor dat te gaan doen voor en na het invoeren van concrete maatregelen. Conclusie: er zijn nu onvoldoende gegevens om landschap op te offeren ten gunste van een onbekend resultaat. Zo weinig waarde wordt kennelijk aan het landschap gehecht. Ook wat de kosten en de financieringsmogelijkheden betreft is er onvoldoende bekend. Verwijzen naar een fonds voor bovenwijkse voorzieningen gaat eraan voorbij dat het vullen van dat fonds ook door Soester burgers moet worden opgebracht, dat zei de heer Witte ook. Het gaat hier om bedragen die in dezelfde orde van grootte liggen als de bezuini gingstaakstelling die tot de kerntakendiscussie heeft geleid. Opnieuw bagatelliseren door het college. En de met woorden beleden integrale aanpak van het fiets- en voetgangersverkeer is in de voorstellen volledig zoek, zowel financieel als inhoudelijk. Ten slotte, de door ons genoemde nul-plus variant heeft zeker op alle aspecten van belang geen aandacht gekregen en is feitelijk buiten het toch al te magere onderzoek gebleven. Dat zijn helaas allemaal negatieve opmerkingen, die wij menen te moeten maken. Toch, voorzitter, bespeuren wij in uw reactie op de commissie adviezen enkele positieve elementen, een poging om enigszins tegemoet te komen aan de tegenstanders van uw plannen, met name in het eerste deel van uw brief. Helaas doet u met het gestelde in het tweede deel de handreiking uit het eerste deel weer geheel teniet. Wij hebben een motie voorbereid die toetst of wij die handreiking serieus kunnen nemen. Voorzitter, waar gaat het om? U belooft te komen met een pakket van maatregelen, gericht op de verbetering van het verblijfsklimaat in de Van Weedestraat en dat in de tweede helft van het komende jaar uit te voeren. Door niet te wachten op realisatie van uw rondwegvoorstelvoert u daarmee ook de D66-motie uit die daarom gevraagd heeft. Dan stelt u verder het effect van die maatregelen te zullen meewegen bij de verdere beslissingen in de toekomst over de wegenstructuur en de gefaseerde uitvoering daarvan. En dan komt het: "Daartoe zal zowel voor als na de uitvoering van maatrege len de feitelijke situatie zo goed als mogelijk door meetbare gegevens in beeld worden gebracht." Voorzitter, en als in dat pakket ook de flankerende parkeer-, fiets-, vervoersmanagementmaatregelen, zoals door mij in de commissie aangegeven, verwerkt zitten, dan moet het mogelijk zijn dat het meewegen van het effect van die maatregelen tot de conclusie leidt dat de wegenstructuur in de dan voorzienbare toekomst de nu voorgestelde rondweg, afgewogen tegen het belang van het landschap, niet rechtvaardigt. Kortom, onze motie vraagt in elk geval geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot de rondweg en het landschap voordat de ervaring met de herinrichting gekwantificeerd en geanalyseerd is. Hetzelfde geldt voor de N221, eerst onderzoeken wat via de Koningsweg bereikt kan worden voordat er andere stappen gezet worden in een richting die voor velen onaanvaardbaar is. Daar in elk geval niet aan beginnen voordat alternatieven grondig zijn onderzocht Voorzitter, D66 hoopt met deze motie te vroeg een weg te ver te voorkomen. VOORZITTER: Ik zal, terwijl de motie wordt rondgedeeld, de inhoud van de motie voorlezen. Motie (verkeer en rondweg) december 1994 De raad van de gemeente Soest, 15 december 1994 in vergadering bijeen, gelezen de collegereactie op de commissie-adviezen ten aanzien van 6 - it .en :ie- ;ht tiaal =elt est ts de sla tte, ik: .ar Is. I de =>t er als ie e als b van e u gen- ple- te dit 1 at ir lieert heer heer ir ook heeft weg a igen Lscher sbe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 440