15 december 1994 - 8 - raadsvoorstel 94-161 betreffende de hoofdwegenstructuur, overwegende dat de noodzaak tot verbetering van het verblijfsklimaat in de Van Weedestraat en omgeving raadbreed wordt onderschreven; - dat het college voorstelt de tweede helft van 1995 de uitvoering van die verbetering door het nemen van een pakket van maatregelen te realiseren; dat het college voorstelt het effect van die maatregelen zo goed mogelijk door metingen in beeld te brengen; dat het college voorstelt om twee opties te onderzoeken naar een manier om de functie van de N221 te verbeteren; dat de eerstgenoemde optie, het aanleggen van een noordelijke rondweg, door velen als uiterst ongewenst wordt beschouwd; besluit geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat de effecten van de herinrichting van de Van Weedestraat en omgeving, zoals door het college aangegeven, geanalyseerd en door de raad geëvalueerd zijn, en pas na dit meewegen van die effecten verdere beslissingen te nemen over de wegenstructuur; voordat er verder onderzoek gedaan wordt, eerst te onderzoeken of het mogelijk is de route Koningsweg te verbeteren en geschikt te maken om de functie van de N221 vanaf de Birkstraat tot het paleis te kunnen overnemen; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie van D66. Mevrouw STBKELENBURG (PvdA): Voorzitter, de bebouwing van Soest strekte zich omstreeks 1914 uit van Hotel Trier, gelegen op het kruispunt Vredehof straat-Praamgracht, tot voorbij de Oude Kerk, aan beide zijden van de tussen 1815 en 1818 aangelegde Rijksstraatweg. Een afstand van drie kilometer. Thans heet dit stuk onder andere Van Weedestraat. De geschiede nis leert dat de visie van 1800 er een was van realiteit -er kwam een rijksstraatweg- en vooruitzien. Als je de geschiedenis van Soest leest, hebben vele gemeenteraden zich vertwijfeld afgevraagd: waar zijn we mee bezig, waar is het einde? En in alle eerlijkheid nu, voorzitter, wij weten dat niet. Wat we wel weten is, dat er thans oplossingen moeten komen voor de problemen waar we nu voor staan. En dat zijn pijnlijke ingrepen. Voorzitter, terug naar de recente geschiedenis. Sinds de jaren zestig is het verkeer geregeld op de agenda geweest. Vergaande plannen sneuvelden en Soest modderde verder. De toename van het verkeer noodzaakte ons echter voortdurend maatregelen te treffen. Met name die uit 1800 daterende rijksweg bleek een concentratiegebied te gaan worden voor winkeliers en kooplustigen. Het bleek een grote zorg te zijn. Daarnaast speelde de groei van Soest -denk aan wijken als Klaarwater en Overhees- negatief in op de verkeersbelasting van deze straat. Immers, deze bewoners moesten heel Soest doorkruisen om het winkelgebied te bereiken. Het gevolg was dat de ver keersonveiligheid en de stankoverlast op deze straat toenamen. Met name de meest kwetsbare groep, de voetganger, moest zich voortdurend tussen geparkeerde of rijdende auto's door naar de overzijde begeven. Met de toename van het autobezit liep deze straat vol. Eindelijk, in 1986, vond er een grote opknapbeurt plaats. De parkeerplaatsen werden verbeterd, althans dat was de bedoeling. Ook vond er een uitbreiding plaats rondom de Korte Brinkweg, de kosten: 600.000,00. Deze werden betaald door het rijk, de gemeente en de winkeliers. Nu blijkt de verbetering van toen een lapmiddel geweest te zijn. Vervolgens stellen we -later- een blauwe zöne in. Er vindt onvoldoende controle plaats, fiscalisering lijkt niet mogelijk en de politie geeft er geen prioriteit aan. Het aantal parkeerplaatsen lijkt wederom te gering. Daardoor ontstaat zoekgedrag en dus verstopping van de straat. En er ontstaat steeds meer verkeer, dat helaas om van noord naar zuid te komen van deze straat gebruik moet maken. Conclusie: ook dit alles werkte niet. Dan besluiten we dat er maar weer meer parkeerplaatsen moeten komen. Waar dan? Antwoord: op de kopse kanten. Ruwweg werden er plekken genoemd, concreet kwamen er geen voorstellen. Voorzitter, bij de discussie over de structuurvisie heeft de PvdA tegen het onderdeel verkeer gestemd. De verkeersparagraaf was onvolledig en onvol doende uitgewerkt. We wensten niet meer mee te werken aan ad hoe beleid,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 441