- 9 dat waren we zat. De PvdA heeft in het verleden in haar verkiezingsprogram ma's duidelijk gesteld dat er structurele oplossingen moesten komen. Citaat uit het programma: "Er dienen ingrijpende maatregelen te worden genomen om de verkeersproblematiek te saneren. Het door incidenten gesteunde onsamen hangende beleid van de afgelopen jaren moet worden omgezet in een verkeers beleid met visie, waarin milieu-aspecten, leefbaarheid van wijken en mobiliteit van burgers in samenhang bepalend zijn." Een eerste proeve legt u ons thans voor. Hierin komt dat samenhangende beleid tot uiting naar onze mening. De Van Weedestraat en de Lange en Korte Brinkweg kunnen een aantrekkelijk en leefbaar stukje Soest gaan worden. Maar ook de wijken aan de andere zijde van de Van Weedestraat, met name Soestdijk, zullen aan kwaliteit winnen. Immers, deze wijk heeft te veel verkeer gekregen vanwege de afsluitingen Waldeck Pyrmontlaan en Verlengde Talmalaan. Daarnaast kwam er nog bovenop dat de bussen moesten gaan rijden door straten die hier niet op ontworpen waren. Om leefbaarheid en veilig heid te garanderen, moet er echter een nieuwe weg worden aangelegd. En dat doet bij een grote groep Soesters pijn. Ook bij ons, want vanuit natuur en landschap bezien is het een grote ingreep. De bezwaren komen dan ook al heel snel. Maar ook blijken van instemming bereiken ons. Immers, het ligt er maar aan waar je woont. Wij hebben alle argumenten serieus bezien, gekeken naar de aangedragen oplossingen, zoals beter controleren bij het parkeren. Natuurlijk helpt dat, maar naar onze mening niet afdoende. Het aantal auto's dat van noord naar zuid rijdt wordt daardoor niet minder, dus de weg wordt niet stiller. Het verkeer over de Koningsweg leiden, een marginale oplossing. Het gaat hier immers om intern Soester verkeer en heel gering om echt doorgaand verkeer. Bovendien willen wij een samenhangend beleid en daarvan is geen sprake meer, want de drukte op de Ossendamweg zal alleen maar toenemen en dat betekent dat die bewoners nog meer dan thans het geval is, hinder ondervinden. De mensen in de file laten staan, wordt nogal eens gezegd. Voorzitter, daarmee lossen we het probleem niet op. Bovendien is dat vanuit de milieu-optiek een hele slechte keus in een woongebied als Soest. Meer voorlichting, prima! Betere voet- en fietspaden, prima! Regelmatig hebben wij in onze algemene beschouwingen hiervoor aandacht gevraagd en gekregen. De winkels naar de mensen brengen, prima! In de voorwaardenscheppende zin hebben we hieraan meegewerkt: Overhees, de Smitshof en Soest-zuid. Maar de consument zelf bepaalt waar hij of zij gaat kopen en wat dus in stand blijft. Bovendien moet er een economisch draag vlak zijn om je als middenstander ergens te vestigen. Vooralsnog lijkt de Van Weedestraat hieraan het beste te voldoen. Voorzitter, aan de mobiliteitsbehoefte van burgers kan met verschillende vormen van vervoer worden voldaan. Auto, fiets, lopen en openbaar vervoer hebben elk hun voor- en nadelen. De burger moet worden gestimuleerd om die middelen van vervoer te kiezen die voor hemzelf het meest doeltreffend zijn en de maatschappij de minste nadeel opleveren. Voorzitter, alles overwegende komen wij, na een aantal van onze argumenten genoemd te hebben, tot de volgende conclusie. Het verkeersprobleem oplos sen, kunnen wij niet, we kunnen het wel reguleren. En als er een betere oplossing zou zijn dan de nu voorgestelde, zouden wij die prefereren boven de nieuwe Buitenbrink. Wij gaan akkoord met uw voorstel onder de volgende condities Een weg van circa 1400 meter. Een 50 km.-regime. Zo dicht bij de woningen, rekening houdend met de privacy van bewoners, als verantwoord is volgens de Wet geluidzonering. Zo veel mogelijk de grenzen van het streekplan volgen. Aan de zijde van het open gebied mag niet worden gebouwd. Er mag aan de binnenzijde geen industrieruimte ontstaan. Naast de door u genoemde Lange en Korte Brinkweg ook de Stadhouderslaan aanwijzen en inrichten als verblijfsgebied; dit om te voorkomen dat deze route eventueel gebruikt gaat worden om via Baarn de Al te bereiken. Afsluitingen binnen de wijk Soest dijk opheffen en eenrichtingsverkeer instellen zoals afgesproken. De Verlengde Talmalaan herbestraten op korte termijn; dat krediet is reeds beschikbaar. En als laatste, maar niet het minst belangrijke: in gesprek blijven met comités, organisaties en burgers in Soest, want het is een gezamenlijk probleem dat we ook gezamenlijk tot een oplossing moeten brengen. Heer VISSER (GL/PS): Ik ben benieuwd hoe u tot nu toe op alle opmerkingen die gemaakt zijn, reageert. Vooral de opmerkingen van de heer Witte, die 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 442