15 december 1994 - 10 - daar natuurlijk toch de kern van het probleem heeft aangestipt. Het liefst zou ik willen dat de heer Krijger daarop reageerde, want ik verwacht niet zoveel reactie van uw kant. Maar het is waar natuurlijk, dat het nog heel onduidelijk is hoe het nou zit met de financiering, met wel of niet bebouwing, met bouwkavels en wat voor soort bebouwing. We krijgen daar geen duidelijk antwoord op, ook niet in de brief van 9 december, waartoe ik mij vanavond wil beperken, omdat ik ook niet alles wil herhalen wat we de vorige keer al hebben betoogd. Wanneer u in uw brief zegt dat u de grote betrokkenheid toejuicht, dan vind ik dat een staaltje schijnheiligheid, want wat doe je daarmee? U kunt nu wel gaan staan juichen over die betrok kenheid, maar u doet er niets mee, u luistert niet, u werpt het allemaal weer van tafel. Het lijkt wel heel democratisch, zoals het nu gaat, maar het is toch duidelijk -en dat is het enige woordje waar ik bezwaar tegen heb in de motie van D66, als D66 zegt dat het door velen als uiterst ongewenst wordt beschouwd- dat het door allen in Soest praktisch als ongewenst wordt beschouwd. Een andere merkwaardige frase is de derde alinea die u schrijft in de brief van 9 december, waarbij u zegt: "Uiteraard zal het effect van die maatregelen meewegen bij de verdere beslissingen in de toekomst over de wegenstructuur en de gefaseerde uitvoering daarvan." Waarom betrekt u die effecten er nu al niet bij? Welke beslissingen bedoelt u dan precies? U bent van plan een onderzoek te plegen, de heer Krijger heeft het daar ook over, hij denkt ook dat we ons beperken vanavond tot een onderzoek. Maar uit het raadsvoorstel zelf blijkt toch duidelijk dat u gewoon die weg wilt hebben. En ook uit het verhaal van mevrouw Stekelenburg blijkt dat die weg er dan ook al bijna ligt. Kul, zegt de heer Krijger, we gaan niet bouwen aan de noordkant van die weg. U schrijft zelf daarover dat als een toekomstige raad ten principale zou willen afwijken van de nu geldende en afgesproken lijn, dat er dan nog wel over gediscussieerd kan worden in de toekomst. Maar partijen die hun voeten afvegen aan een structuurvisie, aan een gewestelijke structuurvisie, aan een splinternieuw streekplan, aan een bestemmingsplan Landelijk Gebied, hoe kun je die partijen nog laten discussiëren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere bebouwing in de polder? Daar heeft toch niemand enig vertrouwen in? We hebben toch al een afronding met elkaar afgesproken en we hebben toch al gezegd: dit is het dan? Dat vindt ook de provincie, dat vindt het gewest: Soest moet blijven zoals het nu is in het ecologisch scenario, een afronding en geen verdere uitbreiding. Dus als u zegt: daar kunnen we dan later nog wel eens over discussiëren, dan heeft natuurlijk niemand daar vertrouwen in. Voorzitter, op bladzijde 2 heeft u het inderdaad -dat heeft iemand vanavond ook al gezegd- over het uit de auto trekken en de bus induwen van bewoners. Ik vind dat een bijzonder demagogische zinsnede, want niemand wil natuur lijk mensen uit auto's trekken en in bussen duwen. Wat u wilt is inderdaad mensen in de auto duwen en ze over nieuwe wegen laten rijden. Nieuwe wegen waar niemand op zit te wachten, want het lost namelijk het hele probleem van de Van Weedestraat niet op. De ergste zin vind ik dan toch als u zegt bovenaan bladzijde 2: "Ook de vrijblijvende «luxe» van een eenzijdige blik en daarop gebaseerde voorstelling van zaken van bepaalde politiek actie voerdersDie zitten eigenlijk in een zeer luxe positie, zegt u. Weet u wat ik een luxe vind? Als een meerderheid van de raad je ondemocratisch wil opleggen wat de bevolking in meerderheid niet wil. Dat is een luxe. Een luxe is als je denkt met elkaar de verkiezingen gewonnen te hebben en dat je dan alles kunt doen wat je goeddunkt. Dat is een luxe. Het is vorige keer in de commissievergadering ook duidelijk gezegd: wij hebben de verkiezingen gewonnen, wij vormen de meerderheid in deze raad en wij kunnen dus doen wat we nu willen. Dat is een luxe. Een luxe is als je je eigenlijk als meerderheid niks hoeft aan te trekken van insprekers, van handtekenin genacties, omdat die niet in je kraam te pas komen. Een luxe is het, als je zonder onderbouwing met meetbare gegevens en zonder een duidelijk finan cieel beleid bouwlocaties wilt aanwijzen, een structuurvisie wilt uitwis sen, een splinternieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied onderuit wilt halen en niet wilt doen wat de provincie bedoelt met zijn kersverse streekplan. De wethouder spreekt zich daarin ook behoorlijk tegen. Hij heeft het zelfs over een opdracht van de provincie om, nu er aan de Jachthuislaan niet gebouwd mag worden, het ergens anders te doen. Hoe zit het nou precies? Welke opdracht? Ik ken helemaal geen opdracht van de provincie. Aan de ene kant doet u precies wat de provincie wil -zoveel huizen bouwen- en aan de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 443