15 december 1994 - 12 - men je soms in de mond legt. Als je in een commissievergadering de moeite neemt om uitgebreid antwoord te geven op een van de vragen die door de insprekers gesteld worden, dan resulteert dat er meestal in dat er één woord of één zin vermeld wordt en dat alle andere woorden, omdat dat zo uitkomt, worden weggelaten. Laten we dat soort punten even rechtzetten. Een concrete vraag namelijk die specifiek aan de CDA-fractie is gesteld -en daarom voel ik er voor om die in ieder geval vanavond ook op deze plaats nog maar weer eens te noemen- was: wat, CDA-fractie is de reden dat jullie nu over dit soort plannen willen meedenken? Ik geef u daar maar weer eens aan dat ik daar in de commissievergadering van gezegd heb, dat het zo gaat in een democratische partij. We hebben blijkbaar een verschil van mening wat we een democratische partij vinden en wat niet en of de besluitvorming in de gemeenteraad democratisch is of niet. Met onze leden wisselen wij regelmatig van gedachten over hoe het in dit dorp moet, hoe de leden van het CDA willen dat wij met dit dorp verder gaan. Voor de gemeenteraadsver kiezingen van dit jaar zeiden de leden van het CDA al tegen ons als gemeenteraadsfractieleden: wij vinden dat jullie moeten gaan nadenken over de verkeersproblemen in deze gemeente, want het kan zo niet langer, het moet zo niet langer, we willen daar zelfs met jullie over meedenken. Als resultaat van dat alles vond u allemaal -laat er geen enkel misverstand over bestaan- in dit verkiezingsprogramma van het CDA -ongetwijfeld hebben sommige partijen dat niet zo goed gelezen, dat is natuurlijk jammer, maar ik heb het voor de zekerheid maar wel even meegenomen, dan kunt u dat zo u wilt nog even inzien- opgeschreven wat wij dachten dat minimaal noodzake lijk was om te denken aan oplossingen voor de verkeersproblemen in deze gemeente. U weet het, de verkiezingen zijn voorbij en sommige partijen wonnen en andere verloren. Of dat met het verkeersstandpunt te maken heeft, zullen we nooit weten. Er komt een college en binnen het collegeprogramma, zoals er op dat moment gedacht werd, is ook gesproken over de mogelijkheid van nieuwe wegen. Dat alles, mijnheer de voorzitter, dat samenspel van: eigen achterban, het verkiezingsprogramma, de verkiezingen, het collegepro gramma, het nieuwe college, maakt dat we zijn gekomen waar we nu zijn. Want we hebben in dit dorp erg veel gepraat over wegen en over verkeer en over problemen. En laten we heel eerlijk zijn: ik ben best onder de indruk van het feit dat hier tweehonderd mensen komen en zeggen: wat u nu van plan bent, dat zint me niet, had u niet wat anders kunnen bedenken? Natuurlijk, ik heb het laatst in een discussie met ik dacht de heer Witte ook al eens besproken, natuurlijk is de visie die hij loslaat op de verkeersproblemen in deze gemeente van: laten we er in ieder geval -dat is natuurlijk ook de landelijke discussie- een aantal dingen aan doen, maar geen grote infra structurele aanpassingen, is best een verdedigbare. Wij maken alleen een andere keuze. Wij zeggen dat de problemen die er in de wijk Soestdijk spelen, die er in Soest-zuid spelen, die er op de Bartolottilaan/Van Beuningenlaan spelen en overal binnen deze gemeente, de komende jaren erger zullen worden. En ik vond het aardig om te lezen dat ook iemand in de Soester Courant van deze week schreef: natuurlijk kunnen we als gemeente lijke overheid niet alles doen om de mobiliteit in Nederland te verminde ren, natuurlijk kan de gemeente Soest de groei van de automobiliteit binnen Nederland niet keren. De rijksoverheid blijkt niet in staat om de groei van die mobiliteit te keren en natuurlijk ontslaat ons dat niet van de plicht om binnen de gemeente Soest alles wat in onze macht ligt te doen om verkeersstromen beheersbaar te houden en natuurlijk hebben we daarom gekozen voor busplannen, fietspaderoutes en -ik hoor zelfs- voor fietsver- voermanagementhet is een prachtig scrabblewoordMaar waar het om gaat is, dat we weten dat we daarmee de problematiek binnen deze gemeente als het gaat om verkeer, de problematiek van de auto's die stilstaan met draaiende motor midden in woonwijken, niet kunnen en niet zullen oplossen. Dan komt het moment -en daar scheiden dan de geesten zoals die van Gemeen tebelangen Groen Soest en die van het CDA zijn- dat wij ervoor kiezen om serieus na te gaan denken over mogelijke oplossingen. U weet, we hebben daar zelfs suggesties voor gedaan. En natuurlijk is daar dan best weer het een en ander op af te dingen, maar u kunt één ding in ieder geval niet zeggen, en ik hoop dat dat voor iedereen in Soest ook duidelijk is, dat we niet geprobeerd hebben om na te denken over oplossingen voor problemen die er leven binnen de Van Weedestraat, binnen de wijk Soestdijk, met het doorgaande verkeer binnen onze hele gemeente. Nu is er één probleem, mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering waar we u hebben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 445