20 januari 1994 22 - 11. Voorstel tot verkoop van grond gelegen naast Heetakker 22 aan de heer en mevrouw SHThijs-Lamsma De voorstellen 10 en 11 (RV 94-02 en RV 94-03) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen op de hoek van de Dorre- steinweg en de Koningsweg aan Keune Vastgoed BV. Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA)Voorzitter, ik wil één opmerking maken. Wij zijn natuurlijk akkoord met de verkoop. In wezen is het zo dat de werkgelegenheid bij Keune daardoor in stand kan blijven. Maar we hebben in de commissie toen daar nog eens op gereageerd in de zin van: wat gebeurt er nou met de locatie die Keune achterlaat? We hebben de wethouder gevraagd om in ieder geval de bedrijfscontactfunctionaris maximaal in te zetten om de informatie die wij hebben, maximaal toe te spelen aan Keune, om te bereiken dat in het te verlaten pand weer een Soester bedrijf kan trekken, zodanig dat er een soort verhuisgolf in bedrijfsgebouwen op gang kan komen. Ik zou daarover toch nog wel graag die toezegging willen hebben. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, er is al heel vaak over gesproken en elke keer hebben wij gezegd: dit gebouw gaat ons te hoog. We hebben het elke keer heel duidelijk naar voren gebracht. Nu is het dan waarschijnlijk de laatste keer. We zijn tegen dit voorstel omdat wij vinden dat er een onaan vaardbare bouwhoogte wordt bereikt. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ik ondersteun de opmerking van de heer Van Logtenstein. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, hetzelfde, ook ik ondersteun de vraag van de heer Van Logtenstein. Wethouder MENNEZoals in de commissie ook toegezegd, zeg ik dat hier weer toe. Wij zullen dat inderdaad én voor de achter te laten ruimte én de verdere doorstroming die dat op gang kan brengen, zoveel dat in ons vermogen ligt bevorderen. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Houdt u ons daar dan ook van op de hoogte? Want u zegt: "bevorderen", maar ik had dat graag wat actiever gezien, zodat wij politiek gesproken de afweging kunnen maken voor wie wij kiezen, als die keus er zou zijn. VOORZITTER: Ik kan u zeggen dat ik bij een van de eerste gesprekken bij de heer Keune ook aanwezig was en dat punt toen al aan de orde is geweest, van: denk eraan, als het gebouw leeg komt, dan moet er eerst gedurende een bepaalde tijd alle pogingen gedaan worden om een Soester bedrijf erin te krij gen Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ik wil graag dat wij actief betrokken worden in dat soort onderhandelingskwesties. Wethouder MENNEIk wil niet hier suggereren dat u zomaar kan kiezen dan. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Maakt u ons maar deelgenoot dan. Wethouder MENNEDat is altijd heel goed. VOORZITTER: Dat is heel verstandig. Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Het voorstel (RV 94-04) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 13. Voorstel tot het aangaan van een grondruil in het gebied Klein Engendaal met de heer J.H. de Ruijgt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 44