15 december 1994 - 21 - erbij? Dat doen we niet en dan vind ik dat dit voorstel gewoon een slecht voorstel is, zeker dat stuk van de Stadhouderslaan. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Voorzitter, even terug naar de ad hoe oplos singen van de heer Witte, waar hij nu dan weer een opmerking over maakt. Heer VAN WUIJCKHUIJSB (GGS) Nee, mevrouw Stekelenburg, het waren üw ad hoe oplossing, waar de heer Witte aan refereerde. VOORZITTER: Wilt u via de voorzitter spreken? Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Ik geloof dat er enige spanning is bij Gemeentebelangen Groen Soest. Ik wou het toch maar rustig houden, voorzit ter. Mijnheer Witte zegt tegen mij dat ik ad hoe oplossingen voorgedragen heb. Wij vinden dat geen ad hoe oplossingen, we hebben gezegd dat we structureel iets willen oplossen. Wat we vanavond doen is niet meer en niet minder dan een principe-uitspraak en na die principe-uitspraak zullen vele vragen die leven, ook bij tegenstanders van dit plan, in kaart worden gebracht. Dat moet niet zo overkomen alsof er nu vanavond bij wijze van spreke feitelijk geschiedenis geschreven gaat worden. Het onderzoek dat een en ander nog aan het licht moet brengen, zal ook nog een deel van de toekomst bepalen en dat staat dan even los van de principe-uitspraak dat daar misschien een weg moet komen van 1400 meter. Voorzitter, er zijn andere opmerkingen gemaakt en die wil ik toch even rechtzetten. Dat betreft met name de opmerking die ik in de commissie gemaakt zou hebben ten aanzien van auto's. Ik heb hier de tekst nog voor me en ik denk toch dat het goed is als ik het nog maar eens voorlees, want zowel in de kranten als hier, ja, je kunt er grappen over maken. Ik citeer: "U hebt misschien wel twee auto's in uw gezin, net als bij ons." «Mis schien» is toevallig wel iets heel anders dan «bij de PvdA hebben ze twee auto's». Dat is niet zo, zo heb ik het niet gezegd. We hebben ook fietsen, mijnheer Visser, en we kunnen ook lopen. Voorzitter, er zijn opmerkingen gemaakt door de heer Witte ten aanzien van de 250 woningen die ingebreid zouden kunnen gaan worden. Ik denk dat het inderdaad juist is dat dat zou kunnen. Maar ook daar zijn we weer allemaal bij en ook daar kunnen we allemaal over meepraten. Of het zover zal komen, dat weet ik niet. Misschien zit er wel een hele andere gemeenteraad, die er heel anders over denkt. Dat zou ook allemaal best kunnen. Misschien zit er weer een deel van dezelfde mensen, dat zijn allemaal dingen die we op dit moment niet aan de orde hoeven te krijgen. Voorzitter, ik denk dat ik in die zin de opmerkingen gemaakt heb. Ik heb twee antwoorden van het college gemist. Een opmerking ten aanzien van het herbestraten van de Verlengde Talmalaan, daar zou ik graag een reactie van u op horen. En wij hebben het plan wat uitgebreid door te zeggen: kan ook de Stadhouderslaan voor een deel ingericht gaan worden als verblijfsgebied, om problemen in de richting van de Al te voorkomen? Ik denk dat het goed is dat ik de heer Boerkoel nog even het woord geef. VOORZITTERHet woord is aan de heer Boerkoel, uw fractiegenoot. Heer BOERKOEL (PvdA): Dat gaat over de opmerking van de heer Witte. Hij deed het voorkomen alsof ik gezegd zou hebben in de kerntakendiscussie dat het geld dat we daarin zouden verdienen nodig zou zijn voor de infrastruc tuur. Ik heb het nog even nagekeken in de notulen, ik heb dat niet gezegd en het is dus ook niet genoteerd. Wat ik wel gezegd heb, is dat we voor datgene wat we in de toekomst willen, samen met het feit dat we een mindering krijgen op het gemeentefonds, geld nodig zullen hebben in de toekomst en dat het daarom belangrijk is dat er een goede kerntakendiscus sie gehouden wordt. Dat staat los van het feit of u dat geld hieraan uitgeeft of daaraan uitgeeft. Ik heb in de kerntakendiscussie bijvoorbeeld nog een keer andere fracties opgeroepen na te denken over meer politiesur veillanten. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Er zijn dus vele mogelijkhe den, maar dat je als gemeente geld moet genereren om daarmee nieuwe dingen te doen, dat is heel erg zeker. Heer VISSER (GL/PS): Voorzitter, mevrouw Stekelenburg miste nog een aantal antwoorden, ik mis eigenlijk alle antwoorden. Ik vond het ook nu weer een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 454