- 22 - onsamenhangend verhaal van de wethouder, ongeïnspireerd, niet ter zake en zonder visie. Maar dat heb ik al eens eerder gezegd, het gaat helemaal verkeerd in deze gemeente op deze manier. Voorzitter, ik ben blij dat ik nu voor de heer Krol ben, want ik wil hem toch nog wel een duidelijke vraag stellen. Hij wappert wel met zijn verkiezingsprogramma, maar wat ik gelezen heb uit de verhalen van de werkgroep uit het CDA, die die schitterende rondweg had bedacht, daar stond: de heer Krol en de fractie moesten zich daar nou maar eens extra sterk voor maken, met alle kracht en argumenten moesten ze in de raad deze rondweg verdedigen. Ik wil van de heer Krol straks precies horen of hij nu die rondweg wil of deze parallelroute. Want als het ernaar toe gaat zoals het er nu uitziet, en de meerderheid straks toch voor uw raadsvoorstel en de voorstellen daarin gaat kiezen, dan vrees ik toch dat de heer Krol straks met een parallelroute te maken krijgt en dat er geen geld meer is, of mogelijkheden, of toestemming voor zijn prachtige rondweg. Ik vind dat hij daar nog een beetje onduidelijk over is. Het zal wel niet in zijn verkiezingsprogramma staan, waar ik ook niet zo in geïnteresseerd ben, maar ik wil nu eindelijk wel eens een duidelijke plaatsbepaling hebben van het CDA. Dat de heer Krijger van de Kamer van Koophandel niet met zijn verkie zingsprogramma wappert, kan ik me voorstellen, want ik herinner me nog goed dat hij den volke verkondigde dat er inderdaad geen rondweg moest komen of welke andere weg dan ook, maar een lusje. Maar het lus van de Ka., ik bedoel van de WD is van de kaart, daar blijft niets van over. Heer KRIJGER (VVD): Mijnheer de voorzitter, mag ik even interrumperen naar de heer Visser? Ik heb dacht ik in de commissie, maar ook net al aangegeven het te betreuren dat het lusje weg is. Maar hij doet geen enkel streven om dan een minst schadelijke oplossing naar voren te brengen. Ook nu niet. Hij daagt alleen maar uit. Heer VISSER (GL/PS): U denkt toch niet dat ik uw lusje ga zitten verdedi gen, mijnheer Krijger? Heer KRIJGER (VVD): Volgend onderwerp, dan. Heer VISSER (GL/PS): U moet zelf met dat voorstel komen, het was uw lusje. VOORZITTER: Wilt u via mij spreken? Heer KRIJGER (WD): Voorzitter, om een of andere mysterieuze reden is zijn lusje helemaal verdwenen, waar hij al die kiezerswinst mee heeft gemaakt. Er schijnt in dat halve jaar toch verschrikkelijk veel gebeurd te zijn, om het nu te laten vallen. Kortom, ik begrijp nog steeds niet dat er geen financiële dekking is, want er wordt hier wel genoemd 24 miljoen, maar gegarandeerd dat die weg twee maal zoveel gaat kosten, dat kan ik u op een briefje geven. Dat daar nu totaal geen financiële dekking, maar dan ook met geen woord over de financiën wordt gesproken, dat neem ik onze geïnspireer de wethouder van financiën toch wel heel erg kwalijk. Vroeger kon er geen machientje aangeschaft worden door deze raad of er moest ik weet niet wat voor financiële dekking zijn. Een onderzoek was helemaal Oh ja, op dat onderzoek wou ik nog even terugkomen, voorzitter, bij de wethouder. Want hij citeert zogenaamd onze krachtige uitspraken voor het beleidsprogramma 1994-1998, maar dat woord «onderzoek» dat staat op bladzijde 1 van uw raadsvoorstel, mijdt hij helemaal. Hij weigert het te noemen, want er is helemaal geen onderzoek geweest, op geen enkel terrein. Of het nou gaat over bouwen, of over de mogelijkheden of die weg er kan komen, hoeveel het kost, of hoeveel auto's er nou eigenlijk precies door Soest rijden, doorgaand verkeer. Er is totaal geen onderzoek gepleegd, wij gaan zomaar in het wilde weg om partijpolitieke redenen, niet luisterend naar de bevol king, niet lettend op de inspraak, zulke vreemde voorstellen doen, die onhaalbaar zijn bij de provincie, waar dan ook, bij elke andere hogere overheid Wat de motie betreft van D66, daar wil ik best mee akkoord gaan, alleen ik wil dan toch een paar woordjes schrappen. Als de heer Jansen zegt: "besluit geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat de effecten van de herinrich ting van de Van Weedestraat geanalyseerd en door de raad geëvalueerd zijn" dan vind ik dat zinnetje "en omgeving zoals door het college aangegeven" 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 455