- 23 - niet passen, want dan zitten we inderdaad straks met de afsluiting van de Stadhouderslaan Heer JANSEN (D66): Daar ben ik mee akkoord, voorzitter. Als dat ook het misverstand bij de heer Witte kan wegnemen? Het was bepaald niet mijn bedoeling om dat zo te lezen als dat gelezen wordt. Het wordt daardoor dus helderder Heer VISSER (GL/PS): Dan ga ik akkoord met de gewijzigde motie. Want wat willen wij als partij? Gewoon, een herinrichting van de Van Weedestraat en dan zul je zien dat er een heleboel problemen worden opgelost. Ik zit er nooit in de file, ik steek er altijd rustig over, ik heb geen problemen met parkeren. Er is hier in Soest in feite helemaal niets aan de hand. Heer JANSEN (D66): Voorzitter, ik moet beginnen met te stellen dat ook ik nauwelijks antwoord heb gekregen, zeker niet op de meest klemmende vragen die ik gesteld heb. Er is zelf geen enkel woord door de wethouder gewijd aan de ingediende motie. Op mijn vraag om commentaar van het college op het referendum heb ik ook niets gehoord. Dan wilde ik kort ingaan op inhoudelijk wat de heer Krol zegt: je moet wel wat doen, je bent verantwoordelijk en een parallelroute heb je nodig. Met name wordt dan steeds beargumenteerd dat dat noodzakelijk is om het verkeer in de wijken rustiger te maken. Merkwaardig is dat het alleen maar verkeer aantrekt en dat mensen toch uit die wijken naar die wegen toe moeten. Heer KROL (CDA): Bij interruptie, voorzitter. Dat is natuurlijk een herhaling van zetten, want deze discussie voerden we ook in de commissie. We zijn gaan praten over de problematiek in de wijk Soestdijk, daar ging verkeer doorheen omdat het er in de Van Weedestraat niet meer in kon. We hebben die wijk voor een deel afgesloten, daarmee werd de Van Weedestraat en het doorgaande verkeer Soest nog moeilijker. Het verkeer ging dan, ondanks belemmeringen, plantenbakken, hobbels en bobbels toch maar weer de wijk Soestdijk in. Toen hebben er een aantal partijen, inclusief de uwe, gezegd: laten we nu eens gaan kijken naar de mogelijkheid van nieuwe wegen. Dat is de argumentatie geweest. Heer JANSEN (D66): Nee, nee. Het was heel helder dat geprobeerd is om te kijken als je Soestdijk openmaakt, hoe je dan voor elkaar kunt krijgen dat het er rustig wordt. Eigenlijk hebben we steeds geconcludeerd dat dat niet kon, dat het eigenlijk alleen maar goed kon met het sectorenmodel. Er waren een aantal partijen die dat decreteerden, die zeiden: we willen alleen maar weten van Soestdijk open, want dan gaat het verkeer vanzelf wel wat verdeelder. Dat lukt gewoon niet en daarom is toen bedacht: ja, met een rondweg, als je de mensen maar dwingt om van de rondweg gebruik te maken. Dat dwingen, daar merk ik nu in de voorstellen ook helemaal niets meer van, al het dwingen is daar ook uit weg. Met andere woorden, als je dit gaat doen, dan wordt het verkeer in de wijken alleen maar intensiever, in plaats van stiller. Het wordt er absoluut drukker door. U schudt nu wel nee, maar dan zeg ik: waar is dan het onderzoek dat het tegendeel laat zien? Dat is nou precies waar het om gaat, we hebben daar geen gegevens over. Die zouden er dus eerst moeten komen voordat je zulke ingrijpende besluiten neemt. Dan kom ik terug op de motie. Wat ik als positief heb gezien in de reactie van het college is, dat men nu wel van plan is om metingen te gaan doen, de Van Weedestraat herinrichtensnel starten en dan gaan evalueren, meten wat de effecten zijn en van daaruit kun je dan proberen te prognotiseren. Zoals ook de heer Witte zei: je moet gewoon weten wat dan het gevolg is van een volgende stap aan de hand van onderzoek en gegevens. Als daaruit zou komen -en daar vertrouw ik op- dat het dan nodig niet is, dan moet het ook mogelijk zijn Ik heb ook mevrouw Stekelenburg net horen zeggen: we nemen nu geen besluit voor weet-ik-wat want er worden nog allerlei onder zoeken gedaan. De wethouder zei dat ook: er zijn allerlei momenten waarop we nog besluiten nemen. De motie vraagt alleen maar om wat al voorgesteld wordt dan ook heel duidelijk zodanig te doen dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen voordat er geanalyseerd en geëvalueerd is wat de eerste stap, namelijk het herinrichten van de Van Weedestraat, teweeg heeft gebracht. Dan heb je de kans en geef je ook het niet-realiseren van welke lus dan ook, nog steeds een redelijke kans. Daarom pleit ik voor het 22 - 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 456