15 december 1994 - 25 - afgerond. Dat hebben wij u concreet gevraagd. Dat betekent natuurlijk ook, voorzitter, dat wij in het komende jaar -daarom is de discussie over geld en over woningen en hoe het exact gaat uitpakken heel boeiend- met elkaar voortdurend op verschillende momenten en over verschillende zaken die dit verkeersprobleem betreffen, nog met elkaar in discussie gaan. U weet wat daar onze randvoorwaarden in zijn en onder die voorwaarden, voorzitter, kunnen wij ja tegen dit voorstel zeggen. De motie die is opgesteld door de D66-fractie en inmiddels is geamendeerd, daarvan zeg ik dan nog het volgende. Er staan een paar dingen in zoals ik die in mijn betoog ook verwoord heb, dus daar zouden wij best mee kunnen leven. Maar dat het aanleggen van een noordelijke rondweg door velen als uiterst ongewenst wordt beschouwd, ach, ik denk dat er ook velen zijn die er anders over denken. U mag van mij aannemen, er wordt nog wel eens gebeld door mensen, ook al voordat de zaak is afgesloten rond de Stadhouderslaan. Ik heb heel weinig telefoon gehad op grond van een bepaalde advertentie, maar vrij veel op grond van publikaties die we daarover gedaan hebben, van mensen die zeiden: gelukkig is er een partij die dit soort dingen durft voor te stellen. Dus, voorzitter, u begrijpt dat wij niet voor deze motie zullen stemmen. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, had het CDA dan een advertentie geplaatst? Heer KROL (CDA)Nee, een collegafractie van u die daarin vermeldde dat je raadsleden moest bellen als je het niet eens was met het rondwegplan. Er is niet gebeld. Wethouder TEN HOVEIn de eerste plaats, voorzitter, een reactie op de opmerking van de heer Joustra. Ik heb er geen enkel probleem mee om zijn vragen over eenrichtingsverkeer, parkeermogelijkheden, al dan niet onder gronds, bij het verdere onderzoek te betrekken. De financiering van het onderzoek, daarover moeten we ook nog overleg plegen in de ambtelijke werkgroep die gecreëerd is met Baarn, Amersfoort, de provincie en de vervoerregioDat verkeersonderzoek zal ongetwijfeld door een extern bureau gedaan worden, maar we weten nog niet welke dat is. Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, bij interruptie: daar komt u dan mee terug in de raad of in de commissie r.o.? Want ik neem aan dat daar een fors financieel plaatje aan ten grondslag zou kunnen gaan liggen als u dat extern doet. VOORZITTER: Tenzij het binnen de beschikbare middelen, de fondsen die wij hebben, kan. Wethouder TEN HOVE: Het zal in ieder geval over gerapporteerd worden door wie het onderzoek zal worden gedaan. Als er, zoals de burgemeester aan geeft, geld buiten de beschikbare fondsen voor nodig is, dan krijgt u daar uiteraard een voorstel voor. In onze brief en ook in mijn reactie heb ik aangegeven dat we de problema tiek stap voor stap zullen aanpakken. Dat betekent dus ook voor de mogelij ke afsluiting van de Stadhouderslaan en met name heb ik het genoemd «stap voor stap» omdat we telkenmale zouden willen vaststellen: wat zijn nou de effecten daarvan en levert het geen effecten op die juist het probleem alleen maar verplaatsen en het niet oplossen? Heer WITTE (GGS): Maar als daar een gebouw is neergezet, dan is het toch een beetje moeilijk om daar weer een gat in te maken om de oude situatie weer te herstellen. Wethouder TEN HOVE: In mijn fantasie kun je wegen afsluiten zonder dat je daar een gebouw neerzet. Mevrouw SWINKELS (D66): Wegen afsluiten? Waar hebt u het nu over, wethou der? Heer KROL (CDA)Daar heeft mevrouw Swinkels slechte ervaringen mee.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 458