- 28 - Dan kom ik aan het raadsvoorstel zelf. Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen, met de aantekening dat de fractie van Gemeente belangen Groen Soest tegen is, dat Progressief Soest tegen is en dat D66 tegen is, evenals de BAM-fractie? Heer KROL (CDA): Onder de uitdrukkelijke voorwaarden zoals wij die vermeld hebben. Heer VISSER (GL/PS): Nee, nee, dat kan niet, voorzitter. Dan wil ik precies die duidelijke voorwaarden weten. VOORZITTER: Nee, mijnheer Visser, dat heeft de heer Krol bij herhaling gezegd. Heer VISSER (GL/PS): Nee, dat wil ik zwart op wit hebben, want het is in strijd met la van uw voorstel. Heer KROL (CDA): Dat bepaalt de heer Krol zelf wel of dat in strijd is. Het voorstel (RV 94-161) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest, Progres sief Soest, D66 en BAM geacht willen worden tegen te hebben gestemd en dat de CDA-fractie voor stemt onder de voorwaarden zoals die door de heer Krol zijn genoemd. Voorstel tot het vaststellen van een convenant met De Vereniging Sportraad Soest Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, in de commissie heb ik al mijn bedenkingen uitgesproken over de lengte van het convenant. Voor twee jaar, stelt u voor en ik heb al gezegd: dat lijkt mij te lang. Ik heb daar nog eens goed over nagedacht en u schrijft in uw voorstel: "Wij stellen u voor het convenant vooralsnog aan te gaan voor een periode van twee jaar, gelet op de eventuele uitkomsten van de kerntakendiscussie...." Maar behalve de kerntakendiscussie hebben wij natuurlijk ook vorig jaar april de notitie WEL/ZORG vastgesteld, waarvan de sport een geïntegreerd onderdeel uitmaakt. Ik denk nu, als we dus nu beslissen om het convenant voor twee jaar aan te gaan, dat bij de herschikking van de welzijnsgelden, waar we voortdurend mee bezig zijn, geen goede beoordeling kan plaatsvinden want dan zijn de belangen van de sport met dit convenant eigenlijk al veilig gesteld. Behalve de welzijnsnota ben ik ook de indruk van de welzijnsnota 1995-1998 die ons aangeboden is onder de titel «Naar eigen vermogen» door de staats secretaris Erica Terpstra, de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport. Daar worden deze zaken inmiddels ook geïntegreerd behandeld en heeft de sport een grote plaats gekregen. De staatssecretaris noemt daar onder andere een heleboel dingen over welzijn en een heleboel dingen over sport, maar zij spreekt daar ook over sociale vernieuwing, enzovoorts. Zij zegt daar: "Belangrijke thema's van de sociale vernieuwing krijgen hun uitwerking in innovatieprojecten met een duidelijke voorbeeldwerking. Met het programma wordt beoogd mensen uit achterstandswijken meer bij de samenleving te betrekken." Nou, dat strookt eigenlijk helemaal met de notitie zoals wij die in Soest ook hebben vastgesteld. "Niet slechts het behoud van sportvoorzieningen in de desbetreffende wijken is hierbij van belang, sport wordt ook nadrukkelijk gezien als integratiemiddel." Dat is een van de punten die wij ook als prioriteit hebben gesteld in onze welzijnsnotitie. "Doorlopende projecten hebben betrekking op de verlengde schooldag, criminaliteitspreventie, leefbaarheid en beheersaspecten in en rond sportaccommodaties in de wijken, sportdeelname door allochtonen en additionele arbeid in de sport. De resultaten van de afgeronde projecten, gericht op het scheppen van banenpool en Jeugdwerk Garantieplan in de sport geven aan dat hier nog grote mogelijkheden liggen." Zij houdt een warm pleidooi om bij alle onderscheiden groepen -ze noemt dat ouderen, minderhe den, chronisch zieken, gehandicapten en vrouwen- het tweesporenbeleid te handhaven. "Steun aan categoriale sportvoorzieningen geschiedt met name met het oog op vergroting van weerbaarheid. Projecten die integratie in algemene sportvoorzieningen bevorderen en preventief werken genieten de voorkeur." Ik denk dat dat van de landelijke overheid een nieuw beleid is, 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 461