>nte- >6 ;cies Ln met ss- dat <rol raad aar voor elet de ie aakt n te nd de 1998 ats- lzi jn en ar ver Zij Met et an is igde l en •n en, sport lerhe- te ie met le 1 is 15 december 1994 - 29 - het beleid spoort helemaal met het beleid zoals Soest het heeft voorgesteld in de notitie WEL/ZORG, zoals die aangenomen is vorig jaar. Ik denk, als we nu dat convenant tekenen voor twee jaar, dat we daaraan vastzitten en dat we dus die duidelijke afweging niet kunnen maken. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, ik kan een heel eind meegaan met wat mevrouw Tomassen zegt. Ik had er ook grote moeite mee. Ik heb onder invloed van artikel 11 -daar wil ik nog eens de wethouder op attenderen- uiteinde lijk toch mijn schroom overwonnen. Maar ik moet zeggen, ik heb wel sympa thie voor het betoog van mevrouw Tomassen. Als de wethouder wil beamen dat hij op artikel 11 bijzonder nauwlettend toe zal zien, dan ben ik daar ook weer wat geruster op. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, na lang gesproken te hebben over het convenant zoals het nu voorligt, zijn wij blij dat de gemeente een overeenkomst gesloten heeft met de Vereniging Sportraad Soest. De Vereni ging Sportraad Soest, zoals u allen weet, vertegenwoordigt de georganiseer de sport in Soest, dat zijn verenigingen en zo. Daarom zijn wij blij dat er op deze manier dan ook met die verenigingen via de Sportraad afspraken zijn te maken. Ik heb met betrekking tot één punt, dat is punt 8, het financiële gedeelte, een vraag. Een convenant sluit je af voor een bepaalde periode en in de afgelopen periode was dat voor vier jaar. Daar is dus incidenteel geld voor ter beschikking gesteld toen, ruim 40.000,= per jaar, zijnde 160.000,=. Nu sluiten we een convenant voor twee jaar en daarin wordt het bedrag dat toen voor die vier jaar was afgesproken het bedrag dat ze nu krijgen, die 25.000,= in mindering gebracht op die 27.000,= dus kost de Sportraad 22.000,= per jaar minder. Dat is in twee jaar tijd 44.000,=. Het verbaast me dan ook dat de structurele taakstelling van 128.000,= -die gaat niet over twee jaar, die gaat over een veel langere periode- wordt gebruikt om die 44.000,= voor twee jaar als een incidenteel geld af te trekken van een structurele taakstelling. Dat begrijp ik niet, dat zou ik graag nog eens uitgelegd hebben. Heer GLASTRA (BAM): Voorzitter, wij hebben gehoord dat de Sportraad met de verenigingen 1 december bij elkaar is gekomen. Voor de goede orde zou ik willen vragen of er in die sportraadbijeenkomst nog verenigingen geweest zijn die op dit convenant nog zinnige op- en aanmerkingen hebben gemaakt waar we als raad ook terdege rekening mee moeten houden. Heer ANDERSON (WD): Voorzitter, wij kunnen ons hier wel in vinden, dat heb ik in de commissie ook gezegd. De Sportraad is en blijft een adviesorgaan, daar wordt serieus mee omgegaan. Het is geen uitvoeringsorgaan van de gemeente voor gemeentelijk beleid. Als wij afwijken van adviezen, zie artikel 7, moet dat gemotiveerd zijn. Trouwens, wijzigen van beleid duurt langer -tenminste, in deze raad- dan twee jaar. Dus twee jaar vinden wij goed. Heer ZWAANENBURG (CDA)Mijnheer de voorzitter, ik dacht dat wij bijzonder blij mochten zijn met een uitstekend functionerende Sportraad, waarin afspraken zijn gemaakt en neergelegd in een convenant. De bezwaren zoals ze zojuist zijn geopperd, althans de vrees met name door mevrouw Tomassen geuit, achten we niet geheel ongegrond. Overigens toch ook weer voldoende verzekerd in het onderdeel nummer 11. Wij willen graag meeluisteren naar het antwoord dat de wethouder zal geven op de gestelde vragen door de heer Boerkoel. Overigens kunnen wij toch wel met uw voorstel instemmen. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, laat ik beginnen met de twee makkelijkste vragen. Dat was de vraag van de heer Glastra: wat is er uit de Vereniging Sportraad gekomen? Ik heb een brief ontvangen en die heeft ook bij de stukken gelegen, neem ik aan, van 2 december van de Sportraad, waarin zij zeggen dat de vergadering na enige discussie akkoord is gegaan met het concept-convenant. Er is geen enkele vermelding gemaakt van vraagpunten of anderszins. Ik zou de vraag dus niet diepzinniger kunnen beantwoorden dan ik uit deze brief kan lezen. De vraag van mevrouw Swinkels of ik bijzonder nauwlettend wil toezien op de uitvoering oftewel het doorzetten van artikel 11: ja, natuurlijk. Wij 28 - iet leid □g i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 462